Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Často kladené otázky

Čo na stránke kostolyslovenska.sk nájdem?

Na stránke záujemcovia nájdu exteriérové fotografie stojacich kostolov a kostolov so statusom ruina.
Kostoly, ktoré kedysi na Slovensku existovali a dnes už neexistujú na mape nenájdete.
Ďalej na stránke nájdete základné informácie (ak sú dohľadateľné):

1) o dátume požehnaní, posviacok a konsekrácií kostolov a chrámov, vrátane informácie o svätiteľovi
2) o datume ostatných posviacok (zvony, organy)
3) o dátume vzniku farností, cirkevných zborov a cirkevných obcí
4) o období pôsobenia kňazov vo farnostiach, cirkevných zboroch a cirkevných obciach

Venuje sa stránka kostolyslovenska.sk aj kaplnkám?

Stránka sa venuje výlučne kostolom a chrámom. Kaplnky, rotundy, modlitebne a synagógy neobsahuje.

Prečo na stránke nenájdem kostoly ostatných cirkví, hoci sú štátom uznané?

Budovy s označením kostol na Slovensku stavia rímskokatolícka, evanjelická a reformovaná cirkev; chrámy - gréckokatolícka a pravoslávna . Ďalšie štátom uznané cirkvi (13) budovy s označením kostol nemajú.

Prečo sú kostoly na stránke odfotené iba z exteriéru?

V tejto fáze projektu sme sa sústredili len na fotografie exteriérov. Postupne - do knižných publikácií - budú pribúdať aj interiéry.

Pribudnú na stránku aj nové kostoly a chrámy?

Áno, na stránku budeme dopĺňať nové kostoly a chrámy. 

Čo je to kostol?

Definíciu čo sa rozumie pod pojmom kostol, nájdeme v Kódexe kánonického práva:

Kán. 1214
Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova, určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult.

Kán. 1215
§ 1. Ani jeden kostol sa nemá stavať bez výslovného písomného súhlasu diecézneho biskupa.
§ 2. Diecézny biskup nemá dať súhlas, ak po vypočutí presbyterskej rady a rektorov susedných kostolov neusúdi, že nový kostol môže slúžiť na dobro duší a že nebudú chýbať prostriedky, potrebné na stavbu kostola a na božský kult.
§ 3. Aj rehoľné inštitúty, hoci od diecézneho biskupa dostali súhlas na založenie nového domu v diecéze alebo v meste, predsa len pred začatím stavby kostola na presne určenom mieste musia dostať od neho povolenie.

  • Ako je možné, že na našom území sa nachádzajú kostoly, ktoré slúžia na iné ako bohoslužobné účely?

Kán. 1222
§ 1. Ak sa nejaký kostol nijakým spôsobom nemôže používať na božský kult a nie je možnosť ho obnoviť, diecézny biskup ho môže odovzdať na profánne, nie nedôstojné používanie.
§ 2. Kde sa z iných závažných dôvodov odporúča, aby sa nejaký kostol na božský kult ďalej nepoužíval, diecézny biskup ho môže po vypočutí mienky presbyterskej rady odovzdať na profánne, nie nedôstojné používanie so súhlasom tých, ktorí si naň zákonne uplatňujú práva, a len keď dobro duší neutrpí preto nijakú škodu.

Čo je chrám?

Definíciu čo sa rozumie pod pojmom chrám, nájdeme v Kódexe kánonov východných cirkví:

Kán. 869
Chrám je budova posvätením alebo požehnaním určená výlučne pre Boží kult.

Kán. 870
Ani jedna budova určená na chrám sa nemá stavať bez výslovného písomného súhlasu eparchiálneho biskupa, ak spoločným právom nie je ustanovené ináč

  • Kedy je chrám posvätený a kto môže chrám posvätiť?

Kán. 871
§ 1. Posvätením sa zasväcujú chrámy katedrálne a ak je možné, chrámy farské, chrámy monastierov a chrámy pripojené k rehoľnému domu.
§ 2. Posviacka je rezervovaná eparchiálnemu biskupovi, ktorý môže udeliť splnomocnenie posvätiť chrám inému biskupovi; o vykonanom posvätení alebo požehnaní chrámu sa má vyhotoviť dokument, ktorý treba uchovať v archíve eparchiálnej kúrie.

  • Čo všetko je v chráme dovolené robiť?

Kán. 872
§ 1. V chrámoch sa zakazuje konať čokoľvek, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta.

  • Ako je možné, že na našom území sa nachádzajú chrámy, ktoré slúžia na iné ako bohoslužobné účely?

Kán. 873
§ 1. Ak niektorý chrám už vôbec nemožno používať na Boží kult a nie je možné ho ani obnoviť, eparchiálny biskup ho môže odovzdať na profánne, ale nie nedôstojné používanie.
§ 2. Kde sa z iných závažných dôvodov odporúča, aby sa niektorý chrám ďalej nepoužíval na Boží kult, eparchiálny biskup ho môže po vypočutí mienky presbyterskej rady odovzdať na profánne, nie nedôstojné používanie so súhlasom tých, ktorí si naň legitímne uplatňujú práva, len keď preto spása duší neutrpí nijakú škodu.

Nájdem na stránke aj informáciu o výskyte slovenských farností v zahraničí?

Áno, po kliknutí na link O projekte => Slovenské farnosti v zahraničí sa vám otvorí v pravej časti stránka s menoslovom pôsobiacich kňazov v slovenských farnostiach v zahraničí.

Ako vyhľadám kňaza, ktorý je v Ordinariáte OS a OZ SR?

Postupujte podobne ako pri slovenských farnostiach v zahraničí - O projekte => Farnosti v Ordinariáte OS a OZ SR. 

 

Nevlastníte kostol a chceli by ste si zriadiť aspoň kaplnku, oratórium modlitebňu či meditačnú miestnosť?

„Ak farnosť, cirkevná škola, spoločenstvo alebo skupina veriacich, fyzická osoba či pastoračné centrum (porov. CIC Kán. 1223 a 1226) a podobne (ďalej zriaďovateľ) chce zriadiť na území diecézy kaplnku (oratorium) alebo súkromnú kaplnku (sacellum privatum) alebo aj modlitebňu či meditačnú miestnosť (locus pius), musí si na toto zriadenie najskôr vyžiadať povolenie (licenciu) od ordinára (porov. CIC Kán. 1223). Po udelní povolenia ordinára na zriadenie je zriadovateľ povinný kontaktovať Diecéznu liturgickú komisiu, aby zhodnotila projekt a biskupského vikára pre ekonomické veci príslušnej diecézy, aby schválil finančný rozpočet. Po ich kladnom vyjadrení môže dôjsť k realizácii projektu.“

Zdroj: spracované podľa Obežníka Žilinskej diecézy,
č. 3/2009, Prot. č. 2089/2009 z 11. novembra2009

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.