Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Zdroje

ZDROJE

Telefón, mail, kroniky, matriky

 • Telefonická a mailová komunikácia so správcami, farármi a administrátormi rímskokatolíckych farností rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.
 • Telefonická a mailová komunikácia so zborovými a námestnými farármi a farárkami administrujúcimi alebo spravujúcimi cirkevné zbory Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • Telefonická a mailová komunikácia so správcami, farármi a administrátormi gréckokatolíckych farností gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
 • Telefonická a mailová komunikácia so správcami pravoslávnych cirkevných obcí farností pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
 • Telefonická a mailová komunikácia s duchovnými cirkevných zborov reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
 • Osobná, mailová a telefonická komunikácia so žijúcimi autormi kostolov a umeleckých diel v interiéri kostolov a chrámov na území Slovenskej republiky.
 • Telefonická komunikácia s emeritným generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom Osuským.
 • Telefonická a mailová komunikácia s emeritným biskupmi VD ECAV na Slovensku Borisom Mišinom a Slavomírom Sabolom a emeritným biskupom ZD ECAV na Slovensku Milanom Krivdom.
 • Osobný rodinný archív generálneho biskupa ECAV na Slovensku Jána Michalka, týkajúci sa dátumov posviacok evanjelických kostolov v období funkčného obdobia generálneho biskupa ECAV na Slovensku Jána Michalka (1970 – 1990), sprostredkovaný Jánom Vladimírom Michalkom.
 • Údaje z osobných listov Júliusa Dérera a Jána Dérera poskytnutých Martinom Šefrankom, farárom v CZ Bratislava - Legionárska.
 • Dištriktuálny archívu služobných ciest biskupov ZD ECAV na Slovensku, poskytnutý na základe žiadosti posielanej mailom dňa 2. februára 2022.
 • Osobný archív autora projektu Kostoly Slovenska z rokov 2008 – 2015.
 • Kroniky cirkevných zborov evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
 • Obecné a mestské kroniky obcí a miest Slovenskej republiky.
 • Matriky cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
 • Kroniky rímskokatolíckych, gréckokatolíckych a pravoslávnych farností a cirkevných obcí.

Autori hesiel do krátkeho slovníčka používaných pojmov na stránke
(V zozname sú uvedené mená autorov tých hesiel, ktoré na účely slovníka poskytli priamo oslovení kňazi. Ostatné heslá majú uvedený zdroj pri pojmoch v slovníku.)

 • gréckokatolícky kňaz doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Heslo: dohoda o spoločnom užívaní chrámov, dohoda o spoluužívaní chrámov) 
  (zdrojový uverejnený text bol poslaný prostrednívtvom komunikačného kanála na sociálnej sieti Facebook dňa 11. marca 2023)
 • gréckokatolícky kňaz SEOLic. Atanáz Daniel Mandzák, CSsR (Heslo: Prešovský sobor)
  (zdrojový uverejnený text bol poslaný prostrednívtvom komunikačného kanála na sociálnej sieti Facebook dňa 20. decembra 2022)

Knižné publikácie

 • ECAV na Slovensku (ed. Miloš Klátik): História seniorátov ECAV na Slovensku. Zborník prednášok v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“. 500. výročie reformácie.1. vydanie. 2018. ISBN 978-80-7140-537-5.
 • Ing. Rybár, P. - PhDr. Petrík, B. ed.: Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava. 2001. ISBN 80-968671-4-8. (len čiastočné využitie)
 • Kónyová, A.: Prešovský reformovaný zbor v medzivojnovom období (In: Zborník Historia Ecclesiastica, XI, 2020, 2).
 • Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790-1992. zväzok I-II. Bp., 1993 - 1996.
 • Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841–1925). Sopron 1931.
 • Ľudevít Šenšel (zost.): Album tolerančných a artikulárnych chrámov. Tranoscius. Liptovský Mikuláš. 1931.
 • Ľudovít A. Haan: Jena Hungarica, sive memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis Academiae Jenensi adscriptorum. Gyula. 1858.
 • Endreffy János: Adatok a Felsőszeli evangy. egyház tőrténetéhez. Galánta. 1910.
 • Judák, V. – Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
 • Hudák, J. Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický vývin). Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied. Bratislava. 1984.
 • Jakubčin, P. (zost.): Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 - 1989. Ústav pamäti národa. 2010. Bratislava. (Zborník z vedeckej konferencie, konanej v Bratislave 5. – 6. mája 2010)
 • Borza P., Gradoš. J. (eds.): Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie. Petra n. o.. Prešov. 2016. ISBN 978-80-8099-119-7.

Dokumenty

 • Isó Gergely: Evangelikus Országos levéltárak: Ordass Lajos második püspöksége (1956 - 1958)
  Dokument vznikol na základe vypracovaného realizovaného programu archívnej pedagogiky v rámci projektu pod názvom Evanjelický národný archív.
 • A Magyarországi evangélikus eghyázegyetem 1949. évi április 7. napján tartott rendes közgyűlésének eredeti jegyzőkőnyve
 • Zákon č. 7 prijatý na synode evanjelickej a v. cirkvi v Maďarsku v roku 2005
 • Magyar Nemzeti digitális archivum / Evangélikus országos könyvtár: Raffay Sándor hagyatékából származó gyászjelentés-gyűjtemény.
 • Evangélikus Országos Levéltár Budapest dokumentumai
 • Mgr. Humenský, M., PhD.: Schematizmus pravoslávnej cirkvi na Slovensku na rok 1950 a súčasnosť [cit. 10. 3. 2023]
 • Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1996) [cit. 23. 12. 2023]

  Kéziratos és nyomtatott gyülekezet- és egyházmegye történetek

 • Pozsonyi Egyházmegye egyházközségeinek története 1944

  - Felsőszeli evangélikus egyházközség története
  - Alsószeli evangélikus egyházközség története
  - Mátyásföldi evangélikus egyházközség története
  - Dunaszerdahely evangélikus egyházközség története

 • Dunáninneni Egyházkerület gyülekezeteinek története 1944 - 1950

  - Érsekújvári evangélikus egyházközség története
  Komáromi evangélikus egyházközség története

 • Nógrádi Egyházmegye egyházközségeinek története 1944-ig

  - Balassagyarmati evangélikus egyházközség története
  Fakóvezekény evangélikus egyházközség története
  - Kiscsalomjai evangélikus egyházközség története
  - Lévai evangélikus egyházközség története
  - Ősagárdi evangélikus egyházközség története
  - Szécsényi evangélikus egyházközség története

 • Pesti Alsó Egyházmegye gyülekezeteinek története 1900 - 1950

  - Apostagi evangélikus egyházközség története
  - Dunaegyházi evangélikus egyházközség története

 • Pesti Felső Egyházmegye gyülekezetének története 1900 - 1950

  - Cinkotai evangélikus egyházközség története

 • Pesti Közép Egyházmegye gyülekezeteinek története 1900-1950

  - Péteri evangélikus egyházközség története

Časopisy

 • Periodiká knižničného fondu Knižnice Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
  Evanjelický posol spod Tatier, roč. I - L (1910 - 2022; okrem chýbajúcich rokov 1928, 1931, 1950, 1951)

 • Archív cirkevného zboru Bzince pod Javorinou
  Cirkevné listy (1887 - 1994)

 • Ewanjelik, časopis pro cirkew a sskolu (vydavateľ: Samuel Liška) (roč. I - IV (1862 - 1865))

 • Osobný archív autora (Časopis Stráž na Sione)
  - ročník 50 - rok 1942 (č. 2, 6 - 9, 12 - 18, 20, 23 a 24)
  - ročník 51 - rok 1943 (č. 2, 5, 6, 13 - 16, 18, 20 - 24)
  - ročník 52 - rok 1944 (komplet)
  - ročník 53 - rok 1945 (komplet)
  - ročník 54 - rok 1946 (komplet)
  - ročník 55 - rok 1947 (komplet)
  - ročník 56 - rok 1948 (komplet)
  - ročník 58 - rok 1950 (č. 4 - 8, 10 - 14)

 • Unitárius közlöny - a vallásos és erkölcsös élet ébresztésére
  - ročník 10 - rok 1907 (č. 11)
 • Ostatné
  - Slovo – oficiálne periodikum Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, roč. I – LIV (1969 – 2022).
  - Odkaz sv. Cyrila a Metoda – mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
  - Kapitula – diecézny časopis Spišského biskupstva, roč. I – X (2012 – 2021).
  - Adsum – časopis seminaristov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, roč. VIII., 1996/1997, roč. IX., 1997/1998, roč. X., 1998/1999, roč. XII., 2000/2001roč. XIII., 2001/2002, XIV., 2002/2003, XV., 2003/2004, XVI., 2004/2005, XVII., 2005/2006, XVIII., 2006/2007, XIX., 2007/2008XX., 2008/2009, XXI., 2009/2010. XXI., 2010/2011, XXII., 2011/2012
  - Brázda – časopis seminaristov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
  - Borromeo – časopis seminaristov Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
  - Pamäť národa – roč. IX, č. 1 (2013)
  - Kalvínske hlasy – úradný časopis Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (roč. XCIV, č. 1 - 12, roč. XCV, č. 1) 

  Gregušová, M.: Proces s Antonom Kamilom Vančom, str. 15 - 31

  - Evanjelický východ – mesačník Východného dištriktu ECAV na Slovensku. roč. 1 - 14. 2011 – 2022.
  - Cirkevné listy (1909 – 1929)
  - Evangélikus egyház és iskola, roč. I - XXIII (1883 – 1905)
  - Evangélikus egyházi szemle, roč. I - VII (1895 - 1901)
  - Evangélikus lap – egyházi, iskolai és társadalmi hetilap, roč. I - VI (1911 - 1916)
  - Evangélikus Őrálló – egyházi és társadalmi hetilap (a hazai négy evangelikus egyházkerület hivatalos közlönye), roč. I - XV (1905 - 1919; 1919 len č. 1 - 26)
  - Evangélikus népiskola (az országos evangélikus tanítóegyesület folyóirata)

  roč. XLV., č. 6, jún 1939

 • Bulletiny
  - Život Cirkvi, roč. 14 (2007), roč. 15 (2008), roč. 16 (2009), roč. 17 (2010), roč. 18 (2011), roč. 19 (2012), roč. 20 (2013)

Noviny

 • UNG (Társadalmi hetilap) – az Ungmegyei gazdasági egyesület hivatalos közlönye

roč. 32, č. 48, 2. december 1894
roč. 33, č. 38, 22. september 1895
roč. 38, č. 39, 30. september 1900
roč. 38, č. 41, 14. október 1900
roč. 40. č. 37, 14. september 1902
roč. 40. č. 40, 5. október 1902
ro-č. 40. č. 42, 19. október 1902
roč. 44, č. 36, 26. august 1906
roč. 45, č. 32, 11. augusta 1907
roč. 47, č. 97, 5. december 1909
roč. 49, č. 28, 9. júl 1911

 • Pápai Közlöny (közérdekü független hetilap)

roč. V, č. 51, 15. december 1915

 • A hét (közéleti és kulturális hetilap)

roč. 37, č. 1, 3. január 1992

 • Prágai Magyarhírlap (a szlovákiai és kárpátaljai magyarság politikai napilapja)

roč. XVI, č. 201, 3. september 1937
roč. XVI, č. 209, 12. september 1937
roč. XVII, č. 159, 15. júl 1938
roč. XVII, č. 208, 11. september 1938

 • Új Szó (szlovákiai-magyar napilap)

roč. 47, č. 227, 1. október 1994
roč. 50, č. 201, 2. september 1997
roč. 56, č. 112, 17. máj 2003

 • Evangélikus élet (országos evangélikus hetilap)

roč. XIII, č. 3, 18. december 1948
roč. XXIV, č. 9, 1. marec 1959
roč. XXXII, č. 22, 28. máj 1967
roč. 55, č. 9, 4. marec 1990
roč. 65, č. 38, 17. september 2000

 • Erős Vár (amerikai magyar evangélikusok lapja

roč. XXXI, č. 5, jún - júl 1967

 • Pápai lapok (hetilap)

roč. XXIII, č. 29, 19. júl 1896

roč. 5, č. 34, 20. august 1887
roč. 1, č. 48, 30. novmeber 1890
roč. 3, č. 29, 17. júl 1892
roč. 7, č. 43, 25. október 1896
roč. 7, č. 7, 12. február 1899
roč. 14, č. 25, 24. jún 1900
roč. 14, č. 45, 11. november 1900
roč. 14. č. 48, 2. december 1900
roč. 50. č. 48, 1. december 1907
roč. 25, č. 11, 15. marec 1914
roč. 50, č. 27, 2. júl 1939

 • Felvidéki Magyar hírlap (politikai napilap)

roč. II, č. 69, 24. marec 1939

 • Protestáns egyházi és iskolai lap

č. 37, december 1842
roč. 4, č. 44, 2. november 1845
roč. 11, č. 22, 28. máj 1871
roč. 15, č. 18, 4. máj 1872
roč. 37, č. 48, 29. november 1894
roč. 54, č. 39, 27. september 1908
roč. 54, č. 43, 25. október 1908
roč. 54, č. 46, 12. november 1911
roč. 55, č. 43, 27. október 1912

 • Esztergom (politikai és társadalmi hetilap)

roč. X., č. 19, 7. máj 1905

 • Zemplén - társadalmi és irodalmi lap (Zemplén vármegyének és Zemplén-megyei gazdasági egyesületnek hivatalos lapja)

roč. 23, č. 44, 30. október 1892
roč. 31, č. 34, 26. august 1900
roč. 31, č. 37, 16. september 1900
roč. 31, č. 40, 1. december 1900
roč. 32, č. 47, 24. november 1901
roč. 33, č. 89, 30. august 1902
roč. 32, č. 75, 14. júla 1904
roč. 32, č. 114, 18. október 1904
roč. 32, č. 97, 6. september 1904
roč. 33, č. 68, 24. jún 1905
roč. 33, č. 94, 29. august 1905
roč. 33, č. 124, 9. november 1905

 • Katolícke noviny

 roč. 99 - 138 (roky 1984 - 2023)

Pomocné materiály doplňované a spresňované o vlastný výskum

 • Výskum Mariána Vojtka, farára t. č. v rímskokatolíckej farnosti Studienka
 • Historický schematizmus rímskokatolíckych farností na Slovensku

Výročné správy Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky [cit. 9. 12. 2023]

Ostatné internetové zdroje:

Schematizmy

 • Schematizmus Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky (doplňovaný o vlastný výskum)
 • Banskobystrickej diecézy z rokov 1866, 1995, 2009, 2016 a 2022
 • Bratislavskej arcidiecézy z roku 2015 a 2020
 • Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy z rokov 1993, 2007 a 2016
 • Trnavskej apoštolskej administratúry z roku 1933 a 1970
 • Nitrianskej diecézy z rokov 1855 - 1857, 1859, 1860, 1863 -1867, 1869, 1913, 1937, 1942, 1947
 • Spišskej diecézy z roku 2017
 • Košickej arcidiecézy z roku 2011
 • Žilinskej diecézy z roku 2013 a 2023
 • Schematizmus Ostrihomskej arcidiecézy z rokov 1850 - 1918 a 1938, 1940, 1941 a 1943
 • Schematismus venerabilis cleri Diocesis Cassoviensis – 1823, 1832, 1834, 1837, 1838, 1853, 1857, 1861, 1864
 • Schematismus venerabilis cleri Administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno repararae salutis - 1943.
 • Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum Diocesis Eperjessiensis (Az Eperjesi egyházmegye schematizmusa) – 1851, 1931
 • Univerzálny schematizmus rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku - 1842/1843
 • Schematizmus Preddunajskej superintendencie (ev. a. v.) – 1822, 1852, 1866, 1870, 1875, 1878, 1902, 1905, 1908, 1922
 • Schematizmus Banskej superintendencie (ev. a. v.) – 1840, 1861, 1868, 1874, 1899, 1901, 1910
 • Schematizmus Potiskej superintendencie (ev. a. v.) – 1873, 1876, 1899, 1907

Schematizmy rehoľných rádov

Kalendáre

 • kalendár biskupov Brnenskej diecézy z rokov 2004 - 2023
 • kalendár biskupov Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie
 • kalendár biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie a archieparchie
 • program biskupov Košickej arcidiecézy
 • týždenný program biskupov Košickej arcidiecézy
 • kalendár podujatí v Trnavskej arcidiecéze
 • Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska

Obežníky

 • zo zahraničných diecéz a arcidiecéz Českej republiky

 • Žilinská diecéza (2008 - 2024)
 • Košická diecéza a Košická arcidiecéza (1990 - 2024)
 • Spišska diecéza (2/2023), (3/2023)
 • Banskobystrická diecéza (3/2023)
 • Gréckokatolícky ordinariát v Prešove (1969 - 1990)
 • Gréckokatolícka eparchia Prešov (1990 - 1996)
 • Košický gréckokatolícky exarchát (1997 - 2007)
 • Košická gréckokatolícka eparchia (2008 - 2024)

Vizitácie superintendentov a biskupov, protokoly z dištriktuálnych konventov

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Preddunajského dištriktu z rokov 1870 – 1890

z Myjavy zo dňa 3. a 4. septembra 1879

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Preddunajského dištriktu z rokov 1891 - 1985, 1896 – 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1917

z Bratislavy zo dňa 21. a 22. augusta 1895
z Bratislavy zo dňa 28. a 29. augusta 1896
z Bratislavy zo dňa 28. a 29. augusta 1901
z Bratislavy zo dňa 30. a 31. júla 1902
z Bratislavy zo dňa 24. a 25. augusta 1903
z Bratislavy zo dňa 23. a 24. augusta 1905
z Bratislavy zo dňa 6. a 7. augusta 1908
z Bratislavy zo dňa 26. a 27. augusta 1909
zo Žiliny zo dňa 27. a 28. augusta 1910
z Bratislavy zo dňa 24. a 25. augusta 1911
z Bratislavy zo dňa 29. a 30. augusta 1912
z Bratislavy zo dňa 13. a 14. augusta 1913
z Bratislavy zo dňa 26. a 27. augusta 1915
z Bratislavy zo dňa 24. augusta 1917

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií biskupa Preddunajského dištriktu Fridricha Baltíka

zo dňa 23. mája 1897 z cirkevného zboru Komárno
zo dňa 24. mája 1899 z cirkevného zboru Szügy
zo dňa 25. a 26. mája 1899 z cirkevného zboru Legénd
zo dňa 26. mája 1899 z cirkevného zboru Ősagárd
zo dňa 27. a 28. mája 1899 z cirkevného zboru Bánk
zo dňa 6. a 7. júna 1899 z cirkevného zboru Malé Zlievce
zo dňa 7. a 8. júna 1899 z cirkevného zboru Veľký Krtíš
zo dňa ? roku 1899 z cirkevného zboru Veľký Lom - Suché Brezovo
zo dňa 12. a 13. júna 1899 z cirkevného zboru Závada
zo dňa 13. a 14. júna 1899 z cirkevného zboru Horná Strehová
zo dňa 16. júna 1899 z cirkevného zboru Horný Tisovník
zo dňa 18. júna 1899 z cirkevného zboru Turie Pole
zo dňa 30. júna 1899 z cirkevného zboru Samsonháza
zo dňa 28. a 29. apríla 1900 z cirkevného zboru Kremnica
zo dňa 1. mája 1900 z cirkevného zboru Plavé Vozokany
zo dňa 4. mája 1900 z cirkevného zboru Sľažany
zo dňa 6. mája 1900 z cirkevného zboru Zemianske Kostoľany
z roku 1900 z cirkevného zboru Horné Zelenice a Svätoplukovo
zo dňa 11. júna 1900 z cirkevného zboru Ozdín
zo dňa 13. - 14. júna 1900 z cirkevného zboru Uhorské
zo dňa 15. júna 1900 z cirkevného zboru České Brezovo
zo dňa 15. - 16. júna 1900 z cirkevného zboru Poltár
zo dňa 17. júna 1900 z cirkevného zboru Kalinovo
zo dňa 23. - 24. júna 1900 z cirkevného zboru Ľuboreč
zo dňa 25. júna 1900 z cirkevného zboru Mašková
zo dňa 26. júna 1900 z cirkevného zboru Ábelová
zo dňa 27. júna 1900 z cirkevného zboru Polichno
zo dňa 29. júna 1900 z cirkevného zboru Dobroč
zo dňa 1. júla 1900 z cirkevného zboru Cinoobaňa
zo dňa 22. apríla 1901 z cirkevného zboru Pusté Úľany
zo dňa 22. a 23 apríla 1901 z cirkevného zboru Horné Saliby
zo dňa 24. apríla 1901 z cirkevného zboru Dolné Saliby
zo dňa 26. apríla 1901 z cirkevného zboru Dunajská Lužná
zo dňa 27. apríla 1901 z cirkevného zboru Šamorín
zo dňa 5. mája 1901 z cirkevného zboru Uhrovec
zo dňa 7. mája 1901 z cirkevného zboru Kšinná
zo dňa 17. mája 1901 z cirkevného zboru Záriečie
zo dňa 18. mája 1901 z cirkevného zboru Lazy pod Makytou
zo dňa 19. mája 1901 z cirkevného zboru Súľov-Hradná
zo dňa 31. október 1901 z cirkevného zboru Limbach
zo dňa 9. marca 1902 z cirkevného zboru Moravské Lieskové
zo dňa 19. apríla 1902 z cirkevného zboru Veľké Leváre
zo dňa 20. - 21. apríla 1902 z cirkevného zboru Holíč
zo dňa 22. apríla 1902 z cirkevného zboru Skalica
zo dňa 2. mája 1902 z cirkevného zboru Zemianske Podhradie
zo dňa 4. mája 1902 z cirkevného zboru Beckov
zo dňa 4. mája 1902 z cirkevného zboru Príbelce
zo dňa 5. mája 1902 z cirkevného zboru Adamovské Kochanovce
zo dňa 6. mája 1902 z cirkevného zboru Trenčín
zo dňa 22. mája 1902 z cirkevného zboru Svätý Jur
zo dňa 24. - 25. mája 1902 z cirkevného zboru Pezinok
zo dňa 28. mája 1902 z cirkevného zboru Modra (slovenský)
zo dňa 29. mája 1902 z cirkevného zboru Modra - Kráľová
zo dňa 5. -. 6. júna 1902 z cirkevného zboru Malá Čalomija
zo dňa 7. júna 1902 z cirkevného zboru Stredné Plachtince
zo dňa 8. a 9. júna 1902 z cirkevného zboru Opava - Čelovce
zo dňa 10. júna 1902 z cirkevného zboru Sucháň
zo dňa 11. júna 1902 z cirkevného zboru Dačov Lom
zo dňa 12 a 15. júna 1902 z cirkevného zboru Rykynčice
zo dňa 13. júna 1902 z cirkevného zboru Cerovo
zo dňa 27. júla 1902 z cirkevného zboru Senica
zo dňa 24. - 25. augusta 1902 z cirkevného zboru Hlboké
zo dňa 25. a 26. augusta 1902 z cirkevného zboru Prietrž
zo dňa 26. augusta 1902 z cirkevného zboru Častkov
zo dňa 27. - 28. augusta 1902 z cirkevného zboru Sobotište
zo dňa 29. augusta 1902 z cirkevného zboru Turá Lúka
zo dňa 30. a 31. augusta 1902 z cirkevného zboru Myjava
zo dňa 17. mája 1903 z cirkevného zboru Devičie
zo dňa 17. a 18. mája 1903 z cirkevného zboru Ladzany
zo dňa 18. a 19. mája 1903 z cirkevného zboru Drážovce
zo dňa 20. mája 1903 z cirkevného zboru Tesáre
zo dňa 20. mája 1903 z cirkevného zboru Dvorníky
zo dňa 21. a 22. mája 1903 z cirkevného zboru Terany
zo dňa 23. mája 1903 z cirkevného zboru Lišov
zo dňa 4. - 5. júna 1903 z cirkevného zboru Košariská - Priepasné
zo dňa 6. júna 1903 z cirkevného zboru Brezová pod Bradlom
zo dňa 6. - 7. júna 1903 z cirkevného zboru Bukovec
zo dňa 7. - 8. júna 1903 z cirkevného zboru Čáčov
zo dňa 8. - 9. júna 1903 z cirkevného zboru Vrbovce
zo dňa 4. októbra 1903 z cirkevného zboru Čankov
zo dňa 4. - 6. októbra 1903 z cirkevného zboru Sazdice
zo dňa 11. - 12. mája 1904 z cirkevného zboru Trnava
zo dňa 20. mája 1905 z cirkevného zboru Baďan
zo dňa 21. mája 1905 z cirkevného zboru Jabloňovce
zo dňa 26. mája 1905 z cirkevného zboru Banská Hodruša
zo dňa 3. a 4. septembra 1906 z cirkevného zboru Bohunice
zo dňa 5. a 6. septembra 1906 z cirkevného zboru Devičany
zo dňa 6. a 7. septembra 1906 z cirkevného zboru Drženice

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Potiskej superintendecie z rokov 1881 – 1886, 1886 – 1890

z Kežmarku dňa 6. a 7. augusta 1873
zo Spišskej Novej Vsi zo dňa 17. a 18. augusta 1881
z Levoče zo dňa 14. a 15. augusta 1883
z Kežmarku zo dňa 18. a 19. septembra 1886

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií Potiskej superintendencie z rokov 1873, 1884, 1886

z roku 1873 z cirkevného zboru Chyžné
zo dňa 8. júna 1873 z cirkevného zboru Dlhá Ves
zo dňa 20. - 21. júna 1873 z cirkevného zboru Jelšava
zo dňa 14. - 15. júna 1882 z cirkevného zboru Rimavské Brezovo
zo dňa 2. - 3. jún 1883 z cirkevného zboru Soľ
zo dňa 8. júna 1884 z cirkevného zboru Sabinov
zo dňa 11. júna 1884 z cirkevného zboru Plavnica
zo dňa 14. júna 1884 z cirkevného zboru Chmeľovec
zo dňa 15. - 17. júna 1884 z cirkevného zboru Bardejov
zo dňa 21. júna 1884 z cirkevného zboru Lopúchov
zo dňa 22. júna 1884 z cirkevného zboru Marhaň
zo dňa 24. júna 1884 z cirkevného zboru Giraltovce
zo dňa 26. júna 1884 z cirkevného zboru Chmeľov
zo dňa 27. júna 1884 z filiálky cirkevného zboru Chcemľov - Babie
zo dňa 28. júna 1884 z cirkevného zboru Chminianske Jakubovany
zo dňa 23. - 25. mája 1886 z cirkevného zboru Spišská Belá
zo dňa 27. - 28. mája 1886 z cirkevného zboru Ľubica
zo dňa 29. mája 1886 z cirkevného zboru Vrbov
zo dňa 1. júna 1886 z cirkevného zboru Tvarožná
zo dňa 5. - 6. júna 1886 z cirkevného zboru Spišské Vlachy
zo dňa 16. - 30. júna 1886 z cirkevného zboru Spišská Nová Ves
zo dňa 16. augusta 1886 z cirkevného zboru Majerka
zo dňa 5. - 8. júna 1887 z cirkevného zboru Kežmarok
zo dňa 19. - 22. júna 1887 z cirkevného zboru Levoča

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Potiskej superintendecie z rokov 1839 - 1880, 1886 - 1890, 1891 – 1896, 1896 – 1900, 1901 – 1905, 1906 – 1910, 1911 - 1913

z Košíc zo dňa 17. a 18. augusta 1875
z Miškovca zo dňa 10. a 11. augusta 1887
z Košíc zo dňa 20. a 21. septembra 1894
z Debrecína dňa 20. – 22. augusta 1895
z Popradu (Veľkej) zo dňa 9. a 10. septembra 1896
z Miškovca zo dňa 14. – 17. septembra 1897
z Miškovca zo dňa 19. – 22. augusta 1902
zo Spišskej Novej Vsi zo dňa 25. – 28. augusta 1903
z Veľkého Varadína zo dňa 21. – 23. septembra 1904
z Tatranskej Kotliny zo dňa 21. – 24. augusta 1906
z Miškovca zo dňa 17. – 21. septembra 1907
z Brašova zo dňa 14. – 17. júla 1908
z Debrecína zo dňa 16. a 17. septembra 1909
z Popradu zo dňa 26. a 27. augusta 1910
z Košíc zo dňa 27. a 28. septembra 1911
z Miškovca zo dňa 17. a 18. septembra 1913

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Preddunajského dištriktu Potiskej superintendecie z rokov 1911 – 1913, 1914 - 1925

z Níreďháza zo dňa 16. mája 1911
z Košíc zo dňa 27. a 28. septembra 1911
z Miškovca zo dňa 17. a 18. septembra 1913
z Miškovca zo dňa 21. júla 1915
z Miskovca zo dňa 18. júla 1917

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií superintendenta Potiského dištriktu Karola Mádayho

zo dňa 4. mája 1861 z cirkevného zboru Arnót
zo dňa 30. júna 1861 z maďarsko-nemeckého cirkevného zboru Prešov
z prelomu júna a júla 1861 zo slovenského cirkevného zboru Prešov

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií superintendenta Potiského dištriktu Štefana Czékusa

Potiský a Podhorský seniorát: 1877 a 1878:
zo dňa 4. - 5. júna 1877 z cirkevného zboru Arnót
zo dňa 8. júna 1877 z cirkevného zboru Hernádvécse
zo dňa 12. - 21. júna 1878 z cirkevného zboru Nyíregyháza
zo dňa 23. - 28. júna 1878 z cirkevného zboru Miskolc

Spišský banský seniorát: 1879
zo dňa 15. - 17. júna 1879 z cirkevného zboru Gelnica
zo dňa 18. - 19. júna 1879 z cirkevného zboru Krompachy
z roku 1879 z cirkevného zboru Mníšek nad Hnilcom
zo dňa 22. júna 1879 z cirkevného zboru Smolník
zo dňa 24. júna 1879 z cirkevného zboru Štós
zo dňa 24. a 25. júna 1879 z cirkevného zboru Švedlár
zo dňa 26. júna 1879 z cirkevného zboru Nálepkovo

Malohontský seniorát: 1881
zo dňa 11. júna 1881 z cirkevného zboru Rimavská Sobota - Vyšná Pokoradz
zo dňa 14. júna 1881 z cirkevného zboru Čerenčany a fílie Malé a Veľké Teriakovce
zo dňa 15. júna 1881 z cirkevného zboru Nižný Skálnik
zo dňa 15. júna 1881 z cirkevného zboru Hrachovo a fílie Kociha a Rimavské Vrbovce (v súčasnosti časť obce Veľké Teriakovce)
zo dňa 16. júna 1881 z cirkevného zboru Hrachovo
zo dňa 19. júna 1881 z cirkevného zboru Ožďany
zo dňa 19. júna 1881 z cirkevného zboru Hrnčiarska Ves - Pondelok
zo dňa 21. júna 1881 z cirkevného zboru Rimavská Sobota
zo dňa 25. júna 1881 z fílie cirkevného zbrou Rimavská Sobota - Dúžava

Malohontský seniorát: 1882
zo dňa 1. až 3. júna 1882 z cirkevného zboru Rimavská Baňa
zo dňa 4. júna 1882 z cirkevného zboru Kokava nad Rimavicou
zo dňa 7. a 8. júna 1882 z cirkevného zboru Klenovec
zo dňa 10. a 11. júna 1882 z cirkevného zboru Rimavská Píla
zo dňa 16. a 17. júna 1882 z cirkevného zboru Kraskovo
zo dňa 19. júna 1882 z cirkevného zboru Hnúšťa

Seniorát šiestich slobodných miest a Šarišsko-zemplínsko-abovský seniorát: 1883
zo dňa 30. mája - 1. júna 1883 z cirkevného zboru Hanušovce nad Topľou
zo dňa 5. a 6. júna 1883 z cirkevného zboru Kladzany (s filiálkou Vranov nad Topľou)
zo dňa 5. a 6. júna 1883 z cirkevného zboru Merník
zo dňa 9. júna 1883 z cirkevného zboru Nový Klenovec (s filiálkou Mukačevo)
zo dňa 11. a 12. júna 1883 z cirkevného zboru Pozdišovce
zo dňa 16. a 17. júna 1883 z cirkevného zboru Rankovce
zo dňa 18. a 19. júna 1883 z cirkevného zboru Opiná
zo dňa 20. júna 1883 z cirkevného zboru Opiná
zo dňa 21. júna 1883 z cirkevného zboru Budimír
zo dňa 22. júna 1883 z cirkevného zboru Obišovce
zo dňa 23. - 25. júna 1883 z maďarsko-nemeckého cirkevného zboru Košice
zo dňa 24. a 26. júna 1883 zo slovenského  cirkevného zboru Košice

Šarišsko-zemplínsko-abovský seniorát: 1884, 1885
zo dňa 8. júna 1884 z nemeckého cirkevného zboru Sabinov
zo dňa 9. a 10. júna 1884 zo slovenského cirkevného zboru Sabinov
zo dňa 11. júna 1884 z cirkevného zboru Plavnica
zo dňa 14. júna 1884 z cirkevného zboru Chmeľovec
zo dňa 15 a 17. júna 1884 z nemeckého cirkevného zboru Bardejov
zo dňa 21. júna 1884 z cirkevného zboru Lopúchov
zo dňa 22. júna 1884 z cirkevného zboru Marhaň
zo dňa 24. júna 1884 z cirkevného zboru Giraltovce
zo dňa 26. júna 1884 z cirkevného zboru Chmeľov
zo dňa 28. júna 1884 z cirkevného zboru Chminianske Jakubovany
zo dňa 20. a 21. júna 1885 zo slovenského cirkevného zboru Prešov
zo dňa 22., 23. a 28. júna 1885 z maďarského cirkevného zboru Prešov

Podtatranský seniorát: 1885
zo dňa 3. - 6. júna 1885 z cirkevného zboru Batizovce
zo dňa 7. a 8. júna 1885 z cirkevného zboru Veľký Slavkov
zo dňa 12. júna 1885 z cirkevného zboru Stráne pod Tatrami

Spišský mestský seniorát: 1886
zo dňa 23. - 26. mája 1886 z cirkevného zboru Spišská Belá
zo dňa 16. augusta 1886 z cirkevného zboru Majerka
zo dňa 27. a 28. mája 1886 z cirkevného zboru Ľubica
zo dňa 29. a 30. mája 1886 z cirkevného zboru Vrbov
zo dňa 31. mája 1886 z cirkevného zboru Žakarovce
zo dňa 1. júna 1886 z cirkevného zboru Tvarožná
zo dňa 2. júna 1886 z cirkevného zboru Ruskinovce
zo dňa 3. a 4. júna 1886 z cirkevného zboru Spišské Podhradie
zo dňa 3. a 4. júna 1886 z cirkevného zboru Spišské Vlachy
zo dňa 16. - 30. júna 1886 z cirkevného zboru Spišská Nová Ves

Seniorát šiestich slobodných miest: 1887
zo dňa 5. a 8. júna 1887 z cirkevného zboru Kežmarok
zo dňa 19. a 23. júna 1887 z cirkevného zboru Levoča

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií biskupa Potiského dištriktu Henrika Gedulyho

Oravský seniorát: 1912
zo dňa 28. mája 1912 z cirkevného zboru Istebné
zo dňa 29. mája 1912 z cirkevného zboru Žaškov
zo dňa 30. mája 1912 z cirkevného zboru Veličná
zo dňa 31. mája 1912 z cirkevného zboru Leštiny
zo dňa 1. júna 1912 z cirkevného zboru Jasenová
zo dňa 2. júna 1912 z cirkevného zboru Dolný Kubín

Liptovský seniorát: 1913
zo dňa 21. mája 1913 z cirkevného zboru Liptovský Mikuláš
zo dňa 22. mája 1913 z cirkevného zboru Hybe
zo dňa 24. mája 1913 z cirkevného zboru Partizánska Ľupča
zo dňa 23. mája 1913 z cirkevného zboru Ružomberok
zo dňa 26. mája 1913 z cirkevného zboru Liptovská Sielnica
zo dňa 27. mája 1913 z cirkevného zboru Liptovský Trnovec
zo dňa 28. mája 1913 z cirkevného zboru Smrečany
zo dňa 29. mája 1913 z cirkevného zboru Liptovský Ján
zo dňa 1. júna 1913 z cirkevného zboru Liptovský Peter
zo dňa 2. júna 1913 z cirkevného zboru Pribylina
zo dňa 5. júna 1913 z cirkevného zboru Kráľova Lehota
zo dňa 6. júna 1913 z cirkevného zboru Vyšná Boca
zo dňa 7. júna 1913 z cirkevného zboru Východná
zo dňa 8. júna 1913 z cirkevného zboru Važec
zo dňa 9. júna 1913 z cirkevného zboru Štrba

Podtatranský seniorát: 1914
zo dňa 21. mája 1914 z cirkevného zboru Batizovce
zo dňa 24. mája 1914 z cirkevného zboru Švábovce
zo dňa 25. mája 1914 z cirkevného zboru Veľký Slavkov
zo dňa 26. mája 1914 z cirkevného zboru Veľká Lomnica
zo dňa 27. mája 1914 z cirkevného zboru Kežmarok
zo dňa 28. mája 1914 z cirkevného zboru Stráne pod Tatrami
zo dňa 29. mája 1914 z cirkevného zboru Rakúsy
zo dňa 4. júna 1914 z cirkevného zboru Slovenská Ves
zo dňa 5. júna 1914 z cirkevného zboru Výborná
zo dňa 6. júna 1914 z cirkevného zboru Holumnica
zo dňa 7. júna 1914 z cirkevného zboru Lomnička
zo dňa 8. júna 1914 z cirkeného zboru Toporec

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií superintendenta Potiského dištriktu Zoltána Túróczyho

zo dňa 14. - 16. novembra 1940 z cirkevného zboru Rožňava
zo dňa 17. novembra 1940 z cirkevného zboru Rakovnica
zo dňa 17. a 18. novembra 1940 z cirkevného zboru Kunova Teplica
zo dňa 18. a 19. novembra 1940 z cirkevného zboru Dlhá Ves
zo dňa ? 1940 z cirkevného zboru Gemerská Panica
zo dňa 21. a 22. novembra 1940 z cirkevného zboru Šivetice
zo dňa 23. a 24. novembra 1940 z cirkevného zboru Jelšavská Teplica
zo dňa 23. a 24. novembra 1940 z cirkevného zboru Jelšava
zo dňa 24. - 26. novembra 1940 z cirkevného zboru Gemer
zo dňa 26. novembra 1940 z cirkevného zboru Tornaľa
zo dňa 30. a 31. mája 1942 z cirkevného zboru Ožďany
zo dňa 31. mája a 1. júna 1942 z cirkevného zboru Padarovce
zo dňa 1. a 2. júna 1942 z cirkevného zboru Rimavská Sobota

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií biskupa Banského dištriktu Alexandra Raffaya

zo dňa 30. apríl - 11. máj 1923 z cirkevného zboru Szarvas

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Banskej superintendecie z rokov 1861 - 1874, 1873 - 1879, 1880 - 1885, 1886 - 1890, 1901 - 1906

z Pešti zo dňa 19. - 22. septembra 1863
z Pešti zo dňa 3. - 5. augusta 1864
z Pešti zo dňa 16. - 19. augusta 1865 (v protokole sa nachádza chybne napísaný dátum 10 augusta miesto 19. augusta)
z Pešti zo dňa 15. - 17. augusta 1866
z Pešti zo dňa 24. - 26. septembra 1867
z Pešti zo dňa 1. - 6. októbra 1868
z Pešti zo dňa 11. - 14. augusta 1869
z Pešti zo dňa 13. - 16. augusta 1870
z Pešti zo dňa 30. septembra - 3. októbra 1871
z Pešti zo dňa 30. septembra - 1. októbra 1872
z Pešti zo dňa 28. - 30. októbra 1873
z Pešti zo dňa 31. augusta a 1. septembra 1874
z Pešti zo dňa 5. - 8. novembra 1875
z Pešti zo dňa 9. - 11. októbra 1876
z Pešti zo dňa 8. a 9. októbra 1877
z Pešti zo dňa 28. septembra - 1. októbra 1878
z Pešti zo dňa 12. júna 1879
z Pešti zo dňa 8. a 9. septembra 1879
z Pešti zo dňa 9. - 11. októbra 1880
z Pešti zo dňa 15. - 18. októbra 1881
z Pešti zo dňa 14. - 16. októbra 1882
z Pešti zo dňa 22. mája 1883
z Pešti zo dňa 6. - 9. októbra 1883
z Pešti zo dňa 26. - 28. augusta 1884
z Pešti zo dňa 24. - 26. septembra a 28. septembra 1885
z Pešti zo dňa 8. - 11. októbra 1886
z Pešti zo dňa 30. septembra a 1. - 3. októbra 1887
z Pešti zo dňa 18. - 20. septembra 1889
z Pešti zo dňa 3., 4. októbra a 6. októbra 1890
z Pešti zo dňa 17. decembra 1890
z Pešti zo dňa 30. mája 1905
z Pešti zo dňa 19. - 21. septembra 1906
z Pešti zo dňa 25. apríla 1918

 • Protokoly a zápisnice kánonických vizitácií biskupa Potiského dištriktu Gustáva Szeberínyho

z roku 1876 z cirkevného zboru Závada, Doná Strehová, Horná Strehová, Horný Tisovník, Veľký Lom, Veľký Krtíš, Pôtor, Malé Zlievce.

 • Protokoly z dištriktuálnych konventov Zadunajskej superintendecie z rokov 1895 - 1900, 1948 - 1952

z Győru zo dňa 10. decembra 1895
z Veľkej Kaniže zo dňa 23. augusta 1916
z Győru zo dňa 8. októbra 1948
z Győru zo dňa 16. decembra 1948
z Győru zo dňa 19. júna 1952


Zápisnice ECAV na Slovensku po roku 1919 (ÚA ECAV: ZBIERKA ZÁPISNÍC Z KONVENTOV)

 • Zápisnica konventu západného dištriktu církve ev. a. v. na Slovensku, ktorý bol pod predsedníctvom biskupa Samuela Zocha a dištriktuálneho dozorcu Ľudevíta Šimku zadržaný dňa 17. a 18. Júla roku 1923 v Brezne.
 • Zápisnica výročného konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku odbývaného v cirkvi ev. a. v. vrbickosvätomikulášskej a modranskej dňa 21. - 24. októbra 1922 pod predsedníctvom Samuela Zocha biskupa a Ľudevíta Šimku, dištriktuálneho dozorcu.
 • Zápisnica výboru vyslaného synodálnym zákonom ku prevedeniu voľby biskupa a dozorcu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý zasedal dňa 4. júla 1922 v Bratislave, s cieľom otvorenia hlasov cirkevných zborov a učebných ústavov doposlaných na úrad biskupa a dištriktuálneho dozorcu.
 • Zápisnica o zasadnutí dištriktuálnej rady západného dištriktu církve ev. a. v. na Slovensku zadržanom v Bratislave dňa 23. červenca pod predsedníctvom Samuela Zocha administrátora biskupstva a Dra Milana Ivanku administrátora dištriktuálneho inšpektorstva.
 • Zápisnica o zasadnutí západnej ev. a. v. dištriktuálnej rady, ktoré bolo pod predsedníctvom biskupského administrátora Samuela Zocha a námestného dištriktuálneho dozorcu Dra Milana Ivanku v Bratislave dňa 29. septembra 1919.
 • Zápisnica dištriktuálnej rady západného dištriktu církve ev. a. v. na Slovensku zasedavšej pod predsedníctvom Samuela Zocha biskupského administrátora a Dr. Milana Ivanku, dištriktuálneho dozorcu dňa 3. a 4. augusta 1920 v Bratislave.
 • Zápisnica generálneho konventu evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ktorý bol dňa 8. novembra 1928 v Štubnianskych Tepliciach pod predsedníctvom biskupa  Juraja Janošku a generálneho dozorcu Jána Vanoviča.
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 31. júla 1929 pod predsedníctvom biskupa Dušana Fajnora a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku v Bratislave.
  Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 18. septembra 1930 pod predsedníctvom biskupa Dušana Fajnora a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku v Bratislave.
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 17. septembra 1931 pod predsedníctvom biskupa Dušana Fajnora a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku na Myjave. (Sostavil Ján Martiš, farár vážskonovomestský, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 13. októbra 1932 pod predsedníctvom biskupa Dušana Fajnora a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku v Modre. (Sostavil Július Dérer, farár dačolômsky, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, spojená s biskupskou inštaláciou ktorá bola dňa 10 a 11. októbra 1933 v Modre. (Sostavil Július Dérer, farár dačolômsky, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 28. septembra 1934 pod predsedníctvom biskupa Dušana Fajnora a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku v Bratislave. (Sostavil Július Dérer, farár dačolômsky, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 12. októbra 1936 pod predsedníctvom biskupa Samuela Štefana Osuského a dištriktuálneho dozorcu Dr. Ľudovíta Šimku v Bratislave. (Sostavil Július Stadtrucker, farár dunajsko-stredský, dištriktuálny zapisovateľ)
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 2. septembra 1937 v Bratislave pod predsedníctvom biskupa Samuela Štefana Osuského, Dr. Ľudovíta Šimku. (Sostavil Július Dérer, farár dačolômsky, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 7. septembra 1938 v Brezovej pod Bradlom pod predsedníctvom biskupa Samuela Štefana Osuského, Dr. Ľudovíta Šimku, dištriktuálneho dozorcu, potom Dr. Jozefa Holúbka, seniorálneho dozorcu  a konečne Dr. Michala Slávika, novozvoleného dištriktuálneho dozorcu. (Sostavil Július Dérer, farár dačolômsky, dištriktuálny zapisovateľ).
 • Zápisnica riadneho konventu západného dištriktu ev. a. v. církve na Slovensku, ktorý bol dňa 25. septembra 1941 pod predsedníctvom biskupa Samuela Štefana Osuského a dištriktuálneho dozorcu Dr. Michala Slávika v Bratislave.
 • Zápisnica Komárňanského reformovaného seniorátu zo stretnutia konaného: (A Komáromi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve)

z Komárna zo dňa 29. júla 1914

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.