Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (gréckokatolícka cirkev)

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV MUKAČEVSKEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE

Eparchia bola zriadená bulou pápeža Klimenta XIV. Eximia Regalium Principium dňa 17. septembra 1771, vyňatím eparchie z priamej podriadenosti rímskokatolíckeho biskupa v Egeri a ustanovením patronátu Ostrihomského arcibiskupstva nad ňou.

 1. Andrej Bačinský (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (5. august 1772 - 19. november 1809) († 19. 12. 1809) 
 2. Michal Bradáč (kapitulný vikár Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (1809 - 1814)
 3. Alexej Popovič (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (28. júl 1817 - † 11. júl 1831)
 4. Ivan Čurgovič (kapitulný vikár spravujúci Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu do momentu zvolenia nového eparchu)
  (1831 - 1837)
 5. Vasiľ Popovič (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (1837 - † 19. október 1864)
 6. Vacat
 7. Stepan Pankovič (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (22. február 1867 - † 29. august 1874)
 8. Ján Pásztelyi (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (12. marec 1875 - † 24. marec 1891)
 9. Július Fircák (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (17. december 1891 - † 1. jún 1912)
 10. Anton Papp (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (2. jún 1912 - 14. júl 1924) († 24. 12. 1945) 
 11. Petro Gebej (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (16. júl 1924 - † 26. apríl 1931)
  Alexander Stojka (administrátor Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (26. apríl 1931 - 2. máj 1932)
 12. Alexander Stojka (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (menovanie: 3. mája 1932; intronizácia: 12. júla 1932; koniec funkčného obdobia: 31. máj 1943)

  Dionýz Ňáradi (Apoštolský administrátor mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku)
  (29. november 1939 - 16. marec 1939)
  Miklós Dudás (ordinár Hajdudorožskej gréckokatolíckej eparchie, dočasne poverený správou mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku)

  (11. december 1943 - 8. september 1944) (oficiálny dátum ukončenia funkcie 9. február 1946)

 13. Teodor Romža (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (8. september 1944 - † 1. november 1947)

  Mikuláš Murányi (kapitulný vikár poverený administrovaním Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v období oficiálneho zrušenia gréckokatolíckej cirkvi štátom od 1947 do 20. 11. 1989
  (1. 11. 1947 - † 12. 1. 1979)

             Peter Orosz a Alexander Chira (pomocní biskupi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)

 14. Ján Semedius (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (menovanie: 26. máj 1983; potvrdenie menovania pápežom Jánom Pavlom II.: 16. januára 1991; koniec funkčného obdobia: 12. novembra 2002) († 6. 12. 2008)
            Ivan Margitič (pomocný biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
            (menovanie: 5. január 1991; koniec funkčného obdobia: † 7. septembra 2003)
            Jurij Džudžar (pomocný biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
            (menovanie: 19. marec 2001; koniec funkčného obdobia: 27. augusta 2003)
 15. Mons. Milan Šášik (Apoštolský administrátor ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej eparchie)
  (menovanie 12. novembra 2002;  ustanovenie do úradu: 6. januára 2003 (25. januára 2003 - intronizácia); koniec funkčného obdobia: 16. marec 2010) – 14. júl 2020)
 16. Mons. Milan Šášik (biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
  (menovanie: 17. marca 2010; koniec funkčného obdobia: † 14. júla 2020)
            Nil Luščak (pomocný biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
            (menovanie: 19. november 2012; koniec funkčného obdobia: 20. júl 2020)
 17. Nil Luščak (Apoštolský administrátor ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej eparchie)
  (menovanie: 14. júla 2020; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEHO ARCIBISKUPSTVA PREŠOV

Eparchia bola zriadená bulou pápeža Pia VII. Relata Semper dňa 22. septembra 1818, vyňatím eparchie z Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie.

 1. Gregor Tarkovič (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 6. októbra 1818; intronizácia: 17. júna 1821; koniec funkčného obdobia: † 16. januára 1841)
 2. Jozef Gaganec (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 13. januára 1843; intronizácia: 25. júna 1843; koniec funkčného obdobia: † 22. decembra 1875)
 3. Mikuláš Tóth (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 3. apríla 1876; intronizácia: 1876; koniec funkčného obdobia: † 21. mája 1882)
 4. Ján Vályi (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 11. októbra 1882; intronizácia: 20. mája 1883; koniec funkčného obdobia: † 19. novembra 1911)
  Juraj Repássy (správca prešovského biskupstva (kanonik))
  (menovanie: 1911; koniec funkčného obdobia: 1913)
 5. Štefan Novák (prešovský eparchiálny biskup)
  (intronizácia: 1914; koniec funkčného obdobia: 1920)
 6. Mikuláš Rusnák (generálny vikár gréckokatolíckeho biskupstva Prešov (zastupoval prešovskú eparchiu počas obdobia sedisvakancie 1918 - 1922, keď všetci biskupi až na Augustina Fischera-Colbrieho boli poslaní do Maďarska))
  (intronizácia: 1918; koniec funkčného obdobia: 1922)
 7. Dionýz Ňáradi (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie)
  (intronizácia: 27. októbra 1922; koniec funkčného obdobia: 13. februára 1927)
 8. Pavol Peter Gojdič (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie)
  (menovanie: 1926; intronizácia: 14. februára 1927; koniec funkčného obdobia: 7. augusta 1940)
 9. Pavol Peter Gojdič (apoštolský administrátor Prešovskej eparchie a apoštolský administrátor mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku)
  (menovanie: 13. apríla 1939; intronizácia: 8. augusta 1940; koniec funkčného obdobia: † 17. júla 1960)
  Od 15. januára 1946 bol poverený administráciou všetkých katolíkov východného obradu v Československu.
 10. Vasiľ Hopko (pomocný biskup prešovský (od apríla 1969 svätiaci))

  OBDOBIE OFICIÁLNEHO ZRUŠENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI ŠTÁTOM (28. 4. 1950 - 13. 6. 1968)

  V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

 1. Ján Hirka (ordinár gréckokatolíckej cirkvi s právami sídelného biskupa)
  (menovanie: 20. december 1968; intronizácia (po udelení štátneho súhlasu): 2. apríla 1969; koniec funkčného obdobia: 16. februára 1990)
 2. Ján Hirka (sídelný biskup prešovský)
  (menovanie: 21. december 1989; intronizácia: 17. februára 1990; koniec funkčného obdobia: 10. decembra 2002)
            Ján Hirka (emeritný sídelný biskup prešovský)
            
  11. decembra 2002 - † 10. apríla 2014
  Peter Rusnák (biskupský vikár Prešovskej eparchie a riaditeľ biskupského úradu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie)
  (menovanie: 1995; koniec funkčného obdobia: 1998)
  Milan Chautur (prešovský pomocný biskup)
  (menovanie: 11. januára 1992; intronizácia: 29. februára 1992; koniec funkčného obdobia: 1. marca 1997)
  Ján Zavacký (administrátor prešovskej eparchie (biskupský vikár Prešovskej eparchie))
  (menovanie: 11. decembra 2002; koniec funkčného obdobia: 17. januára 2003)
 3. Ján Babjak (prešovský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 11. decembra 2002; ustanovenie do úradu: 6. januára 2003 (18. januára 2003 - intronizácia); koniec funkčného obdobia: 16. februára 2008)
 4. Ján Babjak (prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku)
  (menovanie: 30. januára 2008; intronizácia: 17. februára 2008; koniec funkčného obdobia: 25. apríla 2022)
            Ján Babjak (emeritný prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku)
            26. 4. 2022 - trvá
  Milan Lach (prešovský pomocný biskup)
  (menovanie: 19. január 2013; intronizácia: 1. júna 2013; koniec funkčného obdobia: 24. júna 2017)
 5. Peter Rusnák (apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie)
  (menovanie: 25. apríla 2022; ustanovenie do úradu: 8. mája 2022)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE KOŠICE

Cirkevné územia na území súčasnej Košickej eparchie

1) Košický apoštolský exarchát (21. február 1997 - 30. januára 2008) (vznikol vyčlenením z Prešovskej archieparchie)

 1. Milan Chautur (apoštolský exarcha košický)
  (menovanie: 21. februára 1997; intronizácia: 13. apríl 1997; koniec funkčného obdobia: 17. februára 2008)

2) Gréckokatolícka eparchia Košice (30. január 2008 - trvá) (zriadená bulou pápeža Benedikta XVI.)

 1. Milan Chautur (košický gréckokatolícky eparcha)
  (menovanie: 30. januára 2008; intronizácia: 18. februára 2008; koniec funkčného obdobia: 24. júna 2021)
            Milan Chautur (emeritný košický gréckokatolícky eparcha)
            
  25. júna 2021 - trvá
  Cyril Vasiľ (administrátor Košickej eparchie)
  (menovanie: 20. januára 2020; intronizácia: 25. júna 2020; koniec funkčného obdobia: 3. júla 2021)
 2. Cyril Vasiľ (košický gréckokatolícky eparcha)
  (menovanie: 24. júna 2021; intronizácia: 4. júla 2021; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHIE BRATISLAVA (vznikla vyčlenením z Prešovskej archieparchie)

 1. Peter Rusnák (bratislavský eparchiálny biskup)
  (menovanie: 30. januára 2008; ustanovenie do úradu: 16. február 2008 (9. marca 2008 - intronizácia); koniec funkčného obdobia: trvá)
  Milan Lach (pomocný biskup Bratislavskej eparchie)
  (menovanie: 23. január 2023; intronizácia: 12. február 2023; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.