Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (evanjelická cirkev)

EVANJELICKÁ A. V. CIRKEV NA SLOVENSKU

CHRONOLÓGIA SVÄTITEĽOV EVANJELICKEJ CIRKVI (od roku 1781)


Poznámka: Ak nie je explicitne uvedený dátum voľby biskupa alebo (kon)seniora/(kon)seniorky, uvedené dátumy sa týkajú jeho/jej inštálacie a ukončenia funkčného obdobia / to isté platí aj pri dátumoch, ktoré sa týkajú kňazov

 

1) BANSKÝ DIŠTRIKT (SUPERINTENDENCIA) (1. 7. 1952 (úradne zrušený v Maďarsku) / 30. 11. 1952 (úradne zrušený na Slovensku))

 1. Michal Szinovitz (1785 - 1796)
  Prvý zvolený superintendent po vydaní Tolerančného patentu. Pred ním bolo ešte 15 superintendetov.
 2. Martin Hamaliar (1796 - 1807)
 3. Krištof Lyci (1807 - † 22. september 1814)
 4. Adam Lovich (1815 - 1834)
 5. Ján Seberíni (1834 - 1855)
  Ján Chalupka (1850 - 1860) - administrátor Banského dištriktu

  Ustanovený za administrátora Banského dištriktu po spore medzi Ľudevítom Gáberom, farárom v CZ Lovinobaňa a superintententom Banského dištriktu Jánom Seberínim, výsledkom ktorého bola suspendácia Jána Seberíniho, z dôvodu napadnutia kandidatúry Samuela Gábera (Ľudovítovho otca) na post superintendenta Banského dištriktu zo strany Maďarov, pretože tí chceli pretlačiť na post superintendenta svojho kandidáta Júliusa Terrayho. Preto Maďari voľbu napadli na konsistóriu vo Viedni a preto Seberíni ani nechcel Ľudovíta Gábera vysvätiť na kňaza. Vo Viedni však dali za pravdu v spore Ľudovítovi Gáberovi a Jána Seberíniho suspendovali. Gábera následne na kňaza vysvätil až Ján Chalupka, ktorý ho zároveň inštaloval za farára v CZ Lovinobaňa.

 6. Jozef Székács (1860 - 1. október 1872) (vzdal sa postu biskupa Banského dištriktu; inštalácia nasledovníka Jozefa Székácsa bola vykonaná na generálnom konvente Banského dištriktu, kedy sa následne po tom, ako bol nový superintendent vysvätený a inštalovaný do úradu, Jozef Székács úradu superintendenta vzdal.)

  Dištriktuálni zapisovatelia Ján Sárkány a Štefan Görgei si na moment abdikácie spomínajú a zapísali ho nasledovne:
  „Takto po ukončení slavnostního wysvěcení poslancové baňského dištriktu wrátíce se zpět do radní síně, odstupující arcipastýř Jeho důst. p. dr. Jozef Székács superintendent dojatými slowy označuje za přišlé to okamžení, které w listě svém tu pospolitosti ewan. A. W. baňského okolí upraweném již napřed jako také wyznačil, w kterém arcipastýřské účinkování jeho se skončí. Ponewádž tedy nástupník jeho dr. Gustáw Seberíni již na úřad arcipastýře wyswěcen jest, tedy jej týmto před tváří dištr. Konwentu do jeho úřadu uvádí, odewzdáwaje mu odznaky úřadu: pečeť dištriktu a podáwaje pod moc jeho  listináreň dištriktu, podobně doručuje mu i uspořádané písma bězných záležitostí; wyzwaw jej k zaujetí  předsednického stolce, jak s týmto tak i s dištriktem  pohnutým se loučil...“1

  Protokol z dištriktuálneho konventu Banskej superintendecie, konaného v Pešti 30. septembra a 1. októbra v roku 1872

 7. Gustáv Seberíni (1. október 1872 - † 19. august 1890)
  Protikandidáti: Samuel Sárkány (CZ Pilis)
            Gábor Belohorszky, zástupca superintendenta Gustáva Seberíniho (19. august 1890 - † 11. december 1890) (poverený vedením superintendencie až do inštalácie nového superintendenta)

 8. Samuel Sárkány (17. december 1890 - 30. máj 1905 († 15. február 1911)(Vo voľbách konaných v novembri 1890, výsledky ktorých boli vyhlásené 20. novembra 1890 získal z 231 hlasov 183)
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Gábor Belohorský (zástupca superintendenta Gustáva Seberíniho - 19), Adam Áchim (senior Békéšskeho seniorátu - 16), Alexander Doleschal (senior Zvolenského seniorátu - 12), Ján Švehla (senior Novohradského seniorátu - 1) Inštaláciu v kostole slovenského CZ Budapešť vykonal Karsay Sándor, superintendent Zadunajského dištriktu.

  V roku 1905 sa dobrovoľne vzdal postu superintendenta Banského dištriktu z dôvodu dosiahnutia vysokého veku 85 rokov. Dištriktuálny zapisovateľ si na margo tejto skutočnosti zapísal nižšie uvedený citát.

  „Potom sa pán biskup sa znova hlási o slovo a poukazuje na to, že zvolanie dnešného mimoriadneho snemu zdôvodnil tým, že z dôvodu vysokého veku nie je schopný vykonávať svoje biskupské povinnosti tak ako by si prial, a preto považuje za svoju povinnosť, aby sa z tohto postu, ktorý zastával z vernosti cirkvi 15 rokov stiahol a listom sa dištriktuálnemu dozorcovi vzdal postu s tým, aby on do momentu inštalácie nového biskupa vykonával biskupské povinnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“2

  2 A rendkívüli jegyzés 4) pontja: Sárkány Sámuel püspök lemondása és üdvözlése a Ferencz József-rend középkeresztjének a csillaggal történt kitüntetése alkalmából (In: Protokol z dištriktuálneho konventu Banskej superintendecie zo dňa 30. mája 1905)

            Zsilinszky Mihály, dištriktuálny dozorca Banského dištriktu (30. máj 1905 - 4. október 1905) (poverený vedením superintendencie až do inštalácie nového superintendenta)

 9. Daniel Bachát (4. október 1905 - † 13. apríl 1906) (Vo voľbách konaných v roku 1905, výsledky ktorých boli vyhlásené 3. júla 1905, získal z 357 hlasov 242)
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): József Veres (senior Békešskeho seniorátu - 53), Károly Laukó (CZ Kecskemét - 42), Gustáv Scholtz (maďarský CZ Budapešť - 8), Gábor Belohorszky (senior Báčskeho seniorátu - 6), Soma Petrovics (senior Čanádsko-čongrádskeho seniorátu - 4), Ľudovít Žigmund Seberíni (CZ Békéscsaba - 2)
            Zsilinszky Mihály, dištriktuálny dozorca Banského dištriktu (13. apríl 1905 - 19. september 1906) (poverený vedením superintendencie až do inštalácie nového superintendenta)
 10. Gustáv (Adolf) Scholtz (19. september 1906 - 4. september 19183(Vo voľbách konaných 7. júna 1906*/9. júla 1906** získal z 359 hlasov 154. Vo voľbách konaných 31. augusta 1906 získal z 355 hlasov 217.)
  Protikandidáti v prvom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Ľudovít Žigmund Seberíni (senior Ardáčsko-békešskeho seniorátu - 108), József Veres (senior Békešskeho seniorátu - 41), Gábor Belohorszky (senior Báčskeho seniorátu a zástupca superintendenta Daniela Bacháta - 34), Soma Petrovics (senior Čanádsko-čongrádskeho seniorátu - 14), György Csepregi (senior Aradsko-békešskeho seniorátu - 2), Béla Kramár (senior Banátskeho seniorátu - 2), Adolf Gustáv Famler (seniorálny riaditeľ opatrovníckeho ústavu - 2), Károly Jeszenszky (CZ Mezőberény - 2). Keďže ani jeden z kandidátov podľa vtedajších pravidiel voľby nezískal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu, prví dvaja postupovali do druhého kola.
  Protikandidáti v druhom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Ľudovít Žigmund Seberíni (senior Ardáčsko-békešskeho seniorátu - 138)

  * Dátum pochádza zo zápisnice z  dištriktuálneho konventu Banského dištriktu, konaného 19. - 21. septembra 1906 v Pešti.
  ** Dátum pochádza z časopisu Evangélikus Őrállo z článku Püspökválasztás a bányakerületben, s. 246, zo dňa 13. júla 1906 roč. II, č. 28.

  3 Zámer Ferenca Gyurátza abdikovať na funkciu biskupa nasleduje aj Gustáv Scholtz. Odôvodňuje to tým, že je po 12 rokoch v službe biskupa a 52 rokoch v službe kňazstva vo veku 76 rokov unavený. Abdikovať chcel už skôr, na 50. výročie jeho kňazstva, vtedy však situáciu vyhodnotil tak, že vzhľadom na čas vojny ešte zostane pri kormidle cirkvi. (Evangélikus Őrálló. roč. XIV., č. 10, 9. marec 1918, s. 77)

  Na území Maďarska superintendenti pokračovali v nasledovnom poradí

 11. Alexander Raffay (5. september 1918 - 19. september 1946) (Vo voľbách konaných 25. apríla 1918 získal z 382 hlasov 98. 36 hlasov bolo neplatných. Vo voľbách konaných 1. júna 1918 získal z 390 hlasov získal 208.)
  Protikandidáti v prvom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Ľudovít Žigmund Seberíni (senior Ardáčsko-békešskeho seniorátu - 97), Adolf G. Wagner (senior Báčskeho seniorátu - 68), Béla Sárkány (senior Peštianskeho seniorátu - 63), Andor Kovács (CZ Orosháza - 14), Lajos Doleschall (senior Banátskeho seniorátu - 2), János Kaczián (senior Budapeštianskeho seniorátu - 2)
  Protikandidáti v druhom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Ľudovít Žigmund Seberíni (senior Ardáčsko-békešskeho seniorátu - 182) 
 12. Ľudovít Ordass (voľby: 27. september 1945; inštalácia: 1947; koniec funkčného obdobia: 1. 4. 1950)

  Ľudovít Ordass bol 1.októbra 1948 zatknutý a odsúdený na dva roky odňatia slobody za pašovanie dolárov, následne z postu superintendenta Banského dištriktu 1. apríla 1950 násilne odstránený. Dňa 5. októbra 1956 štátom rehabilitovaný (cirkev ho rehabilitovala o tri dni neskôr - 8. októbra). Oznámenie o rehabilitácii doručil predseda Štátneho cirkevného úradu János Horváth generálnemu dozorcovi Ernőovi Mihályfimu. Bolo nasledovného znenia: „Pán generálny dozorca, v záležitosti rehabilitácie evanjelického biskupa Ľudovíta Ordassa dávam Vám na vedomie, že Prezídium Najvyššieho súdu Maďarskej ľudovej republiky dňa 5. októbra 1956 pod číslom B/1584/1956/2 oslobodilo Ľudovíta Ordassa pre nedostatok trestného činu a tým anulovalo č. KB XIX/I. 15. 428/1948/15 Budapeštianskeho úžerového súdu. Odkazovaný rozsudok Najvyššieho súdu Vám oznamujem s tým, že vyzývam pána generálneho dozorcu na začatie cirkevného rehabilitačného konania. Žiadam o informáciu o cirkevnom rozsudku. 5. októbra 1956. János Horváth, predseda Štátneho cirkevného úradu.« (143—4/1956.-eln*.)4

  * eln. - predseda, pozn. aut.

  Odpoveď biskupa bola nasledovná: „V prílohe Vám preposielam výzvu z 5. októbra 1956 obdržanú od predsedu Štátneho cirkevného úradu, ako aj rozsudok č. B/Zák. 1584/1956/2. Prezídia Najvyššieho súdu Maďarskej ľudovej republiky z 5. októbra 1956 priložené k výzve. Konštatujem, že bežné rehabilitačné konanie nespadalo do regulačnej právomoci doterajších cirkevných zákonov. Tento nedostatok musí byť odstránený predtým, než konciliárny zákonodarný zbor bude mať možnosť zákonný článok E. T. VIII. ustanovujúcu cirkevnú jurisdikciu v tomto smere doplniť. S odvolaním sa na bod b. § 76. zákonného článku ET II., podľa ktorého patrí do právomoci Rady Cirkevnej univerzity „nezávislé konanie vo všetkých tých záležitostiach Cirkevnej univerzity, v ktorých právo na konanie podľa § 74. nie je vyhradené Generálnemu valnému zhromaždeniu” -, vyzývam Radu Cirkevnej univerzity, aby čo najskôr vydala uznesenie k regulácii bežného riadenia evanjelickej cirkevnej rehabilitácie, ako aj aby vyznačila rokovací súd na vybavenie uvedenej záležitosti. Budapešť, 6. októbra 1956. Ernő Mihályfi, generálny dozorca.“5

  4, 5 Evangélikus élet - országos evangélikus hetilap. roč. XXI. č. 42. 14. október 1956 (Az állami és az egyházi bíróság rehabilitálta D. Ordas Lajos püspököt)

  Ako bolestné za nepríjemnosti spôsobené režimom dostal od štátu 40 000 forintov. Po vzdaní sa úradu jeho nasledovníka Lászlóa Dezséryho dňa 31. októbra 1956 sa opäť stal biskupom, avšak už v novom, tzv. Južnom evanjelickom dištrikte, a bol ním až do roku 1958.
 1. László Dezséry (27. jún 1950 - 1. júl 1952)

BISKUPI JUŽNÉHO EVANJELICKÉHO DIŠTRIKTU (1. 7. 1952 - trvá)

 1. László Dezséry (1. júl 1952 - 31. október 1956) (odvolaný z funkcie biskupa na základe rozhodnutia Rady Južného evanjelického dištriktu potvrdeného dňa 12. decembra 1956)
 2. Lajos Ordass (31. október 1956 - 1958) (nasilím odstranený z postu biskupa Južného evanjelického dištriktu, po tom ako sa dobrovoľne nechcel vzdať funkcie, z toho dôvodu, že porušil sľub, ktorý dal štátu, že s ním bude spolupracovať)

  Z dôvodu narušenia dôvery vo veci spolupráce so štátom si Ľudová rada predsedov vymyslela na neho mimoriadne skonštruovaný a za vlasy pritiahnutý zákon inšpirovaný ústavným zákonom č. 22/1957, ktorý pôvodne používali na katolíckych biskupov a ktorý v § 1. ods. 2 hovoril o tom, že je potrebné, aby tí biskupi a cirkevní predstavitelia, ktorí majú byť ustanovení do funkcii na území Maďarskej ľudovej republiky „boli vopred schválení Ľudovou radou predsedov“. Toto pravidlo bolo nutné uplatniť aj v prípade premiestňovania kňazov. Ustanovenie bolo retrospektívne (s platnosťou od 1. októbra 1956) uplatnené na jar roku 1957 aj v prípade Ľudovíta Ordassa, hoci v čase jeho nástupu do funkcie sa na neho nevzťahovalo, o čom ho aj ubezpečovali. Napriek tomu ho v roku 1958 rada predsedov použila a na základe toho prezidetská rada Maďarskej ľudovej republiky vyhlásila, že Lászlóa Dezséryho naďalej považuje za právoplatne ustanoveného biskupa Južného evanjelického dištriktu. Rozhodnutie Rady Južného evanjelického dištriktu zo dňa 12. decembra 1956 sa tak satlo neprávoplatným a od tohto momentu sa na Ľudovíta Ordassa hľadelo ako na emeritného biskupa s platom 798 forintov.

 3. László Dezséry (24. jún 1958) (vopred dohodnutý kandidát na biskupa opät ustanovený na zinscenovanom dištriktuálnom konvente do funkcie, ktorý sa však podľa dohody so štátom vzdal funkcie biskupa)
 4. Zoltán Káldy (4. november 1958 - † 17. máj 1987) (ustanovený do funkcie v zmysle ústavného zákona č. 22/1957 vydaného prezidentskou radou Maďarskej ľudovej republiky a jej rozhodnutím č. 98/1958.)
 5. Béla Harmati (24. október 1987 - 2003)
 6. Péter Gáncs (6. september 2003 - 2018)
 7. Péter Kondor (30. jún 2018 - trvá)

 

2) POTISKÝ  DIŠTRIKT (SUPERINTENDENCIA)

 1. Samuel Nikolay (1792 - † 25. september 1807)
  Prvý zvolený superintendent po vydaní Tolerančného patentu zvolený 7. mája 1792. Pred ním bolo ešte 6 superintendetov. Inštalovaný bol deň po voľbách - 8. mája 1792.
 2. Samuel Szontágh (1808 - † 7. júl 1822)
 3. Pavol Jozeffy (1823 - † 29. marec 1848)
 4. Michal Pákh (1848 - 1850) († 24. 12. 1859)

  Administrátori superintendencie:

  Samuel Reuss (farár CZ Revúca, 1851 - † 22. decembra 1852)
  Johann Ludwig Toperczer (farár nem. CZ Levoča 1852 - 1860)

 5. Karol Máday (1860 - † 28. september 1870)
 6. Štefan Czékus (1. jún 1871 - † 6. december 1890)
            Johann Sztehlo (senior Seniorátu šiestich slobodných miest poverený dištriktuálnym presbyterstvom vedením biskupského úradu po smrti Štefana Czékusa do voľby nového superintendenta)
 7. Pavol Zelenka (voľba: 7. máj 1890; inštalácia: 28. máj 1891; koniec funkčného obdobia: † 4. december 1910)
            Július Terray (senior Gemerského seniorátu poverený dištriktuálnym presbyterstvom vedením biskupského úradu po smrti Pavla Zelenku do voľby nového superintendenta)
 8. Henrik Geduly (inštalácia: 16. máj 1911; koniec funkčného obdobia: † 19. február 1937) (Vo voľbách v prvom kole dňa 28. marca 1911 získal z 339 hlasov 115. Vo voľbách v druhom kole dňa 14. februára 1911 získal z 361 hlasov 210.)
  Protikandidáti v prvom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Július Terray (senior Gemerského seniorátu - 81), Pavol Gyürki (senior Malohontského seniorátu - 70), Ľudevít Materny (senior Potiského seniorátu - 40), Gejza Korbély (CZ Prešov - 31), Pavol Túróczy (senior Podhorského seniorátu - 2)
  Protikandidáti v druhom kole (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na superintendenta a počet dosiahnutých hlasov): Július Terray (senior Gemerského seniorátu - 151)

  Počas obdobia provizória superintendenciu administrovali nasledovní farári: Ján Raisz, CZ Revúca (1850 - 1852); Juraj Spišák, CZ Rožňava (1852 - 1853); Ján Ľudovít Topperczer, CZ Levoča (7. 8. 1853 - 25. 3. 1860) a Jonas Loysch, CZ Gelnica (apríl 1860 - júl 1860) 

  Na území Maďarska superintendenti pokračovali v nasledovnom poradí

 9. Elek Domján (7. september 1937 - † 24. október 1938) (Vo voľbách konaných dňa 22. mája 1937 porazil v pomere hlasov 40 : 8 Lajosa Duszika, zástupcu superintendenta Potiského dištriktu Herika Gedulyho.)
 10. Zoltán Túróczy (16. máj 1939 - 15. december 1948)
 11. Ľudovít Vető (22. december 1948 - 1. júl 1952)

BISKUPI SEVERNÉHO EVANJELICKÉHO DIŠTRIKTU (1. 7. 1952 - trvá)

 1. Ľudovít Vető (1. júl 1952 - 31. október 1956)
 2. Zoltán Túróczy (6. feburár 1957)
 3. Ľudovít Vető (13. december 1958 - 22. máj 1967) (Funkciu biskupa prebral napokyn štátu od 13. decembra 1958. Vzdal sa jej v polovici mája z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku)
 4. Ernő Ottlyk (20. jún 1967 - 1982) (Vo voľbách získal 172 hlasov zo 175. Na funkciu biskupa Severného evanjelického dištriktu bol odporúčaný na dištriktuálnom konvente dňa 22. mája 1967 z dôvodu, aby zabezpečil hladké fungovanie evanjelickej cirkvi a štátu, keďže bol skúseným kňazom a pred inštaláciou pôsobil ako farár v CZ Eger, Arnót a Sajókaza.Okrem toho bol aj radcom biskupa Vetőa v otázkach ekumenických. Bol aj členom Výkonného výboru Európskej biskupskej konferencie a v neposlednom rade mal vynikajúce vzťahy s biskupom Zoltánom Káldym. Preto ho na základe Zákona č. 2 § 8 písm. b) Cirkevno-právnych predpisov evanjelickej a. v. cirkvi maďarskej navrhli zborovému presbyterstvu na funkciu biskupa Severného evanjelického dištriktu. Zborové presbyterstvo ho následne jednohlasne zvolilo za biskupa dňa 4. júna 1967. Na funkciu biskupa Severného evanjelického dištriktu v roku 1982 abdikoval)
 5. Gyula Nagy (17. október 1982 - 9. november 1989) (vzdal sa postu biskupa Severného evanjelického dištriktu a odišiel do dôchodku)
 6. Imre Szebik (17. marec 1990 - december 2005) (Vo voľbách konaných dňa 16. februára 1990 porazil v pomere hlasov 77 : 15 Andrása Reussa, profesora teológie na Evanjelickej teologickej univerzite v Budapešti. Jeden hlas vo voľbách získal aj prvý biskup Západného (Zadunajského) dištriktu János Ittzés z CZ Kőszeg. Na poste biskupa Severného evanjelického dištriktu vystriedal tak Gyulu Nagya, ktorý v novembri 1989 požiadal o odchod do dôchodku. Po 15 rokoch vo funkcii biskupa aj on odišiel do dôchodku, hoci ešte dva roky podľa vtedy platných pravidiel nadsluhoval. V tom čase totiž platilo pravidlo, že ak je biskup evanjelickej cirkvi v čase dosiahnutia dôchodkového veku vo funkcii, môže nadsluhovať ešte maximálne 2 roky. V súčasnosti platí úprava zákona o voľbe a hlasovaní prijatá na synode v roku 2005, ktorá v druhej hlave Zákona č. 7 § 4 bodu 1) o voľbe a hlasovaní hovorí nasledovné: „Farár sa volí na dobu určitú alebo neurčitú, alebo v prípadoch ustanovených zákonom na dobu určitú a biskup na dobu neurčitú. Pre všetky ostatné cirkevné úrady, ako aj pre členstvo v rade je volebný mandát na jedno funkčné obdobie.“)
 7. Tamás Fabinyi (25. marec 2006 - trvá)

 

3) ZADUNAJSKÝ DIŠTRIKT (SUPERINTENDENCIA) (celý na území Maďarskej republiky)

 1. Hrabovszky Sámuel (1786 - 1796)
 2. Nagy István (1796 - 1812)
 3. Kis János (1812 - 1846)
 4. Haubner Máté (1846 - 1849) a (1860 - 1866)
 5. Leopold Wolmuth (1849 - 1860) (administrátor Zadunajského dištriktu - farár v CZ Rechnitz)
 6. Haubner Máté (1860 - 1866) (vzdal sa úradu superintendenta Zadunajského dištriktu)
 7. Karsay Sándor (1866 - 5. august 1895) (z dôvodu stareckej nevládnosti sa vzdal úradu superintendenta Zadunajského dištriktu)

  Abdikačný list bol doručený na dištriktuálny konvent do Nyíregyházy a 13. augusta 1895 bola Karsayova abdikácia z postu superintendenta Zadunajského dištriktu prijatá. Vedením Zadunajského dištriktu do voľby nového biskupa bol ustanovený na základe § 136 služobne najstarší kňaz - István Mészáros, senior rábskeho seniorátu.


 8. Gyurátz Ferenc (voľba: 7.november 1895; inštalácia: 10. december 1895; koniec funkčného obdobia: 23. august 1916) (vo voľbách dňa 3. októbra 1895 získal z ? hlasov 73, v druhom kole dňa 7. novembra 1895 získal z 309 hlasov 160; zo zdravotných dôvodov sa vzdal úradu superintendenta Zadunajského dištriktu. Vedením Zadunajského dištriktu do inštalácie nového superintendenta bol poverený Samuel Kund, farár v CZ Répcelak.)
  Protikandidáti v prvom kole: Poszvék Sándor (riaditeľ teologického lýcea v Šoproni - 69) a dalších ešte asi 8 kandidátov
  Protikandidáti v druhom kole: Poszvék Sándor (riaditeľ teologického lýcea v Šoproni - 149)

  Voľba nástupcu vyvolala v celom okrese veľký pohyb, pretože proti sebe stáli dvaja výborní kandidáti a dve silné strany. Gyurátz netúžil po sláve, ani Sándor Poszvék, jeho dôstojný náprotivok.Boli to kandidáti nanajvýš skromní a obaja nakoniec prípadné zvolenie brali voľbu ako Božiu vôľu. Gyurátz si vo svojom denníku pre prvou voľbou poznačil nasledovné slová: „Boh, ktorý pozná moje slabosti, vidí moju dušu – že vôbec netúžim po úrade biskupa. ... Bol by som rád, keby som tu v cirkevnom zbore mohol v plnej miere dosiahnuť želaný výsledok - horlivo inšpirovať ľudí duchom evanjelia a oživiť živú vieru v zbore a v mojom senioráte. Deprimuje ma aj narastajúca choroba, ktorá je pre mňa často kameňom úrazu...“7 Uvažoval dokonca, že svoju kandidatúru odvolá a nech konvent vyhlási nové voľby, v ktorých už on nebude kandidovať. Na túto požiadavku však predstavitelia konventu vôbec nebrali do úvahy.

  Voľba v prvom kole sa skončila tesným víťazstvom Ferenca Gyurátza, ktorý spoločne so Sándorom Poszveyom postúpil po výsledku 73 : 69 hlasom v prospech Gyurátza do druhého kola, v ktorom nakoniec o 11 hlasov svojho oponenta porazil. Zdravie ho však trápilo prakticky celú jeho funkčné obdobie. 
  Pevne rozhodnutý vyjadril svoj úmysel odstúpiť už 24. júla 1915: „V dome mojej zosnulej manželky na Pados utca (neskôr ulica Gábora Czuczora), ktorého užívanie mi patrí až do smrti, jeho obyvateľom, Lászlóovi Mesterházymu a vdove pani Geöbelovej, som zrušil nájomnú zmluvu. Pri mojich neustálych ochoreniach mám pocit, že to budem potrebovať na budúcu zimu.“8
  O mesiac neskôr, 23. septembra 1915 si poznamenal ešte vážnejšie slová: „Môj zdravotný stav sa zhoršuje. Vždy sa mi stále viac točí hlava, mám pocit letargie, rapídne sa mi zhoršuje sluch. Nemám nádej na zlepšenie mojej situácie.9
  Dňa 14. decembra 1916 si do denníka poznamenal: „Dnes sa moja výmena na poste biskupa skončila a začal sa môj biskupský dôchodok.10

  6 Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841–1925). Sopron 1931. s. 183.
  7 Tamže, s. 183 a 184.
  8 9 Tamže s. 295.
  10 Tamže s. 308.


 9. Kapi Béla (voľba: 28. október 1916; inštalácia: 14. december 1916; koniec funkčného obdobia: 8. október 1948) (vo voľbách získal z 345 hlasov 238)
  Protikandidáti: Pálmai Lajos (CZ Győr - 39), Scholtz Ödön (senior Horného Šopronského seniorátu - 34), Ondrej Bognár (dištriktuálny zapisovateľ Zadunajského dištriktu - 16), Madár Mátyás (poddozorca Zadunajského dištriktu - 10), Payr Sándor (učiteľ v cirkevnom zbore - 6), Gyurátz Ferenc (biskup Zadunajského dištriktu vo výslužbe - 2)

  Z dôvodu odchodu do dôchodku (ktorý ohlásil na konvente už 18. novembra 1946) si v období 22. 4. 1948 - 8. 10. 1948 berie dovolenku, 22. apríla doručil list so žiadosťou, že sa po 32 rokoch služby superintendenta vzdáva postu superintendenta Zadunajského dištriktu11 a 8. októbra na riadnom dištriktuálnom konvente konanom v Győri sa vzdal úradu definitívne. V období čerpania dovolenky a následne až do inštalácie nového superintendenta dištriktu boli vedením dištriktu ustanovení dvaja administrátori (Németh Károly - senior rábskeho seniorátu a Molitórisz János - senior kemenesaljaského seniorátu), ktorí jeden za druhým postupne administrujú dištrikt.

  11 „Kérem egyházkerületem közgyűlését, hogy engem 1916. évi december hó 14.-e óta 32 éven át betöltött püspöki szolgálatomból áldásával elbocsásson és nyugalombavonulásomhoz hozzájárulását megadja.“ (A Dunántúli evangélikus egyházkerület 1948. évi október 8-án Győrött tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve D. Kapi Béla püspök XXXII. és utolsó püspöki jelentése, s. 10)


 10. Túróczy Zoltán (voľby: 16. december 1948; inštalácia: 16. december 1948; ukončenie funkčného obdobia: 21. február 1952 (do 1. júla 1952 je vedením Zadunajského dištriktu poverený Németh Károly)(vo voľbách získal z 300 hlasov 290; 8 hlasov bolo neplatných)
  Protikandidát: Prőhe Károly (CZ Sopronbánfalva - 2)

  Po roku 1952 Zadunajský dištrikt oficiálne prestal existovať a senioráty na jeho území (Bács-Kiskun, Kelet-Békés, Nyugat-Békés, Csongrád-Szolnoki, Pesti, Pestmegyei a Somogy-Zala) boli rozdelené mezi Severný evanjelický dištrikt a Južný evanjelický dištrikt. Následne (od 23. februára 1997) nastali pokusy o znovuzjednotenie dištriktu v pôvodnom variante ako tomu bolo pred rokom 1952, čo sa však nepodarilo. V súčasnej podobe sa územie čiastočne opäť obnovilo v roku 2000, už však pod názvom Západný (Zadunajský) dištrikt.

BISKUPI ZÁPADNÉHO (ZADUNAJSKÉHO) EVANJELICKÉHO DIŠTRIKTU (2000 - trvá)

 1. János Ittzés (23. september 2000 - 2011)
 2. János Szemerei (25. jún 2011 - trvá)

 

4) PREDDUNAJSKÝ DIŠTRIKT (SUPERINTENDENCIA) (1. 7. 1952 (úradne zrušený v Maďarsku) / 30. 11. 1952 (úradne zrušený na Slovensku))

 1.  Jakub Záborský († 1736)
  „Do úradu superintendentského ani nebol uvedený, poneváč pri čítaní sebe poslanej inštrukcie, plnej neobyčajne prísnych výrazov, mŕtvicou ranený súc, klesol a skonal.“12

  12 Dejepis superintendencie nitrianskej dľa starých i novších prameňov, s. 109 - 110.

 2. Eliáš Mohl (11. august 1737 - † 24. jún 1761)
 3. Michal Torkoš (1761 - † 24. august 1801)
 4. Daniel Krúdy (voľba: 12. január 1802; inštalácia: 13. január 1802; koniec funkčného obdobia: † 18. december 1815) 
 5. Michal Kováč-Martiny (1816 - 1828)
 6. Pavel Bilnica (voľba: 5. máj 1829; inštalácia: 6. máj 1829; koniec funkčného obdobia: † 24. november 1834)
  „Pri tejto voľbe po prvý raz spoločne ako jeden hlas počitovaly sa hlasy cirkví a jich farárov, jak to ustanovil bol generálny konvent z r. 1814, kdežto dotiaľ mala každá cirkev jeden a jej farár tiež jeden samostatný hlas, ktorý i osobitne platným učiniť mohli.“12

  12 Dejepis superintendencie nitrianskej dľa starých i novších prameňov, s. 112 - 113.

 7. František Samuel Stromský (15. júl 1835 - 1850)
  Ján Chalupka (1850 - 1860) - administrátor Preddunajského dištriktu
 8. František Samuel Stromský (v úrade od 5. júna 1860 - († 20. júl 1861)
 9. Ľudovít Geduly (1861 - 1880)

  uprázdnený stolec (1880 - 1890) (dišktrikt v rokoch 1883 - † 29. 1. 1890 vo funkcii superintendenta opäť spravoval Ľudovít Geduly)

 10. Fridrich Baltík (dištrikt spravuje ako biskup, všetci ostatní boli superintendenti)
  (voľba: 20. máj 1890; inštalácia: 6. august 1890; koniec funkčného obdobia: † 25. máj 1919)
  Voľby sa skončili víťazstvom Fridricha Baltíka, ktorý získal 63 hlasov.
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na biskupa a počet dosiahnutých hlasov): František Trstenský (senior Bratislavského mestského seniorátu - 32) Inštaláciu v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši vykonal superintendent Pavol Zelenka, hoci pôvodne mal inštalovať Gustáv Seberíni, ktorý z dôvodu choroby odmietol účasť na slávnosti.

  uprázdnený stolec (1919 - 1922)
  Minister Vavro Šrobár vydal dňa 30. januára 1919 nariadenie o Dočasných ustanoveniach pre Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku. Zrušené boli ustanovenia bývalej cirkevnej ústavy. Zákonom 875/919 vznikla generálna rada, 17 seniorátov bolo zadelených do dvoch dištriktov. Z územia bývalých 4 dištriktov boli na Slovensku vytvorené dva: Západný a východný. Celý prechodný výnimočný stav trval v evanjelickej a. v. cirkvi až do roku 1921.

Na území Maďarska superintendenti pokračovali v nasledovnom poradí

 1. István Kiss (1922 - 1935)
 2. Sándor Kovács (1935 - 1942)
 3. Gyula Kardos (1942 - 1943)
 4. Dezső Kuthy (1944 - 1947)
 5. József Szabó (1948 - 1. júl 1952)

Na území Slovenska boli superintendenti nahradení generálnymi biskupmi a pokračovali v nasledovnom poradí

GENERÁLNI BISKUPI A. V. ECAV NA SLOVENSKU

Ak sa nič mimoriadne neudialo, v rokoch 1921 - 1990 boli generálni biskupi, biskupi ZD a VD ECAV volení na doživotie (§ 157 Cirkevnej ústavy z roku 192113 a 193014). Od prvého generálneho konventu, ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach v roku 1991, sú volení na obdobie 6 rokov.

13 „Biskup je volený z kňazov patričného dištriktu.“
14 „Biskup je volený doživotne zpomedzi kňazov, seniorov alebo osôb ordinovaných za kňazov cirkvi ev. a. v. na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, všetkými všetkými sbormi generálnej cirkvi na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.“

 1. Juraj (Jur) Janoška (CZ Liptovský Mikuláš)
  (inštalácia: 22. - 23. október 1922 - † 27. január 1930)
            Albert Kübecher (senior Spišského mestského seniorátu poverený dištriktuálnym presbyterstvom vedením biskupského úradu po smrti Jura Janošku do voľby nového generálneho biskupa)
 2. Dušan Fajnor (CZ Modra)
  (voľba: 5. marec 1930; inštalácia: 6./8. september 1930; koniec funkčného obdobia: † 9. apríl 1933)
  Protikandidáti vo voľbe neboli. Inštaláciu v evanjelickom kostole v Modre vykonal švédsky arcibiskup Nathan Söderblom.
 3. Vladimír Pavel Čobrda (CZ Ružomberok) († 2. september 1967)
  (1933 - koniec funkčného obdobia: 24. apríl 1951) (prinútený vzdať sa postu generálneho biskupa ECAV na žiadosť vlády ČSSR)
 4. Ján Chabada (CZ Slovenská Ľupča)
  (voľba: 6. jún 1951; inštalácia: 14. október 1951 - † 18. apríl 1970)
  Vo voľbách na generálneho biskupa boli všetky platné hlasy v počte 332 odovzdané Jánovi Chabadovi.
  Inštaláciu vo evanjelickom kostole vo Zvolene vykonal biskup VD ECAV na Slovensku Vladimír Pavel Čobrda.
 5. Ján Michalko (CZ Grinava) († 10. december 1990)
  (voľba: ? (ujatie sa fukcie biskupa: september 1970); inštalácia: 15. november 1970 - 1. máj 1989 / 2. apríl 1990) (dňa 2. apríla 1990 sa vzdal postu generálneho biskupa ECAV; od 1. mája 1989 bol ustanovený za „vedúceho biskupa“ až do voľby nového generálneho biskupa Rudolf Koštial)
  Protikandidáti: vo voľbách na generálneho biskupa kandidovali 4 kandidáti. Inštaláciu vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave vykonal biskup ZD ECAV na Slovensku Rudolf Koštial.
  Rudolf Koštial (CZ Skalica) († 28. október 1991)
  (inštalácia: 2. máj 1989 - 30. november 1989) (ustanovený za „vedúceho biskupa“ až do voľby nového generálneho biskupa)
 6. Pavel Uhorskai († 5. október 2010)
  (prevzatie úradu: 7. november 1990; inštalácia: 24. november 1990; koniec funkčného obdobia: 1994)
  Inštaláciu vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave vykonal biskup ZD ECAV na Slovensku Rudolf Koštial. 
 7. Július Filo ml. (CZ Svätý Jur)
  (voľba: ?; prevzatie úradu: 26. október 1994; inštalácia: 29. 10. 1994; koniec funkčného obdobia: 28. október 2006)
            Július Filo ml. (emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku)
            
  29. októbra - trvá
 8. Miloš Klátik (CZ Bratislava - Petržalka)
  (voľba: 30. júl 2006; inštalácia: 28. október 2006; koniec funkčného obdobia: 31. október 2018)
  Protikandidáti: neboli. Inštaláciu v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave - Petržalke vykonal 
 9. Ivan Eľko (CZ Nitra)
  (voľba: 28. október 2018; inštalácia: 2. marec 2019; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Protikandidáti: Sidónia Horňanová (CZ Modra - Kráľová), Katarína Hudáková (CZ Liptovský Ondrej), Marián Kaňuch (CZ Žilina), Milan Krivda (CZ Trenčín)
  Inštaláciu v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene vykonal biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

Pozri aj: Zákon č. 217/1949 z Zb. o zriadení Štátneho úradu pre veci cirkevné a znenie Zákona č. 218/1949 z Zb.

v Zákone č 218/1949 z Zb. chýba § 13.: Trestné ustanovenie. Konania alebo opomenutia odporujúce ustanoveniam tohoto zákona alebo predpisom vydaným podľa neho, tresce, ak nejde o čin trestný súdne, okresný národný výbor ako správny priestupok pokutou do 100 000 Kčs. V prípade nevymožiteľnosti pokuty vymeria sa zároveň podľa miery zavinenia náhradný trest väzenia do 6 mesiacov.

BISKUPI ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU ECAV NA SLOVENSKU

 1. Samuel Zoch (CZ Modra)
  (voľba: 2. apríl 1919; inštalácia: 1919; koniec funkčného obdobia: 30. október 1922) (biskupský administrátor ZD ECAV na Slovensku)
 2. Samuel Zoch (CZ Modra)
  (voľba: 4. júl 1922; inštalácia: 31. október 1922; koniec funkčného obdobia: † 4. január 1928)
  Voľby sa skončili víťazstvom Samuela Zocha, ktorý získal 276 hlasov.
  Protikandidátmi boli (v zátvorke uvádzame počet získaných hlasov): Pavel Sekerka (4), Michal Bodický (4), Viliam Händl (4), Ján Slávik (2). Inštaláciu v evanjelickom kostole v Liptovskom Svätom Mikuláši vykonali bývalý senior Liptovského seniorátu Ján Šimkovic a senior Zvolenského seniorátu Ján Slávik.
 3. Dušan Fajnor (CZ Modra)
  (voľba: 5. marec 1928; inštalácia 6. september 1928; koniec funkčného obdobia: † 9. apríl 1933)
  Inštaláciu v evanjelickom kostole v Modre vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Jur Janoška.
  Vladimír Jurkovič (senior Bratislavského slovensko-maďarského seniorátu ustanovený po smrti Dušana Fajnora za biskupského administrátora Západného dištriktu do voľby nového biskupa Západného dištriktu)
  Vyberalo sa z dvoch kandidátov, služobne najstaších seniorov. Voľbu na základe troch dvôvodov vyhral Vladimír Jurkovič: 1) ovláda všetky tri bohoslužobné reči v Západnom dištrikte; 2) býva v mieste biskupskej kancelárie; 3) dobre pozná potreby dištriktu.
 4. Samuel Štefan Osuský (CZ Dačov Lom) († 14. november 1975)
  (voľba: 8. august 1933; inštalácia: 10. október 1933; koniec funkčného obdobia: 8. január 1947) (z dôvodu prijatia profesúry na Evanjelickej bohosloveckej teologickej fakulte sa vzdal sa postu biskupa ZD ECAV na Slovensku)7
  Voľby sa skončili víťazstvom Samuela Štefana Osuského, ktorý zvíťazil v pomere 147 : 2 hlasom. 11 hlasov bolo neplatných.
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na biskupa a počet dosiahnutých hlasov): Vladimír Jurkovič (senior Bratislavského slovensko-maďarského seniorátu - 1); Ján Palic st. (senior Trenčianskeho seniorátu). Inštaláciu v evanjelickom kostole v Modre vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Vladimír Pavel Čobrda.

  „Za nástupcu doterajšieho dp. biskupa Dr. Sam. Št. Osuského, ktorý sa vzdal biskupstva Západného dištriktu a prevzal funkciu profesora na teologickej fakulte, predstavitelia sborov Západného dištriktu  na schôdzke vo Zvolene dňa 8. januára označili ako jediného kandidáta Fedora Ruppeldta , farára žilinského. Sbory majú odvzdať hlasy na nového biskupa do 31. januára 1947.“13

  13 Evanjelický posol spod Tatier. roč. 37, č. 3. marec 1947.

 5. Fedor Ruppeldt (CZ Žilina) († 25. august 1979)
  (voľba: 1. február 1947; predbratie úradu: 10. 4. 1947; inštalácia 9. 11. 1947; koniec funkčného obdobia: 28. júl 1952) (abdikoval na funkciu biskupa ZD ECAV)
  Protikandidáti: neboli (Fedor Ruppeld získal vo voľbách všetkých 158 hlasov) Inštaláciu vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave vykonal ?.
            Július Krčméry(konsenior Zvolenského seniorátu poverený dištriktuálnym presbyterstvom vedením biskupského úradu po abdikácii Fedora Ruppeldta do voľby nového biskupa ZD ECAV)
 6. Andrej Ľudovít Katina (CZ Hronsek)
  (voľba: 3. november 1952; inštalácia: 23. november 1952; koniec funkčného obdobia: † 23. október 1968)
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na biskupa a počet dosiahnutých hlasov): Július Krčméry (konsenior Zvolenského seniorátu - ?), Ondrej Kováč (CZ Nové Zámky - ?) a ďalší piati zatiaľ nezistení kandidáti

  Na zasadnutí dištriktuálneho konventu k voľbe biskupa ZD ECAV dňa 6. augusta 1952 boli stanovené nasledujúce zásady voľby:
  1) Kandidovať sa bude tajne hlasovacími lístkami
  2) Štátny súhlas, potrebný k voľbe, bude sa žiadať pre tých 3 kandidátov, ktorí obdržia najväčší počet hlasov.

  Keďže kandidáti Krčméry a Kováč sa vzdali, súhlas na výkon funkcie biskupa ZD ECAV na Slovensku vydaný 30. septembra 1952 Slovenským úradom pre veci cirkevné pod číslom 8091/1952-I/2 potvrdený dňa 7. októbra 1952 dostal Andrej Ľudovít Katina. Aj napriek tomu,že kandidát vo voľbách zostal iba jeden, voľby museli formálne prebehnúť, a to 19. októbra 1952 a 26. októbra 1952 (termín na odovzdanie hlasov bol stanovený na 29. októbra 1952).

  Inštaláciu v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Ján Chabada.

            Ľudovít Jaroslav Hrdlička ml. (senior Novohradského seniorátu poverený dištriktuálnym presbyterstvom ako administrátor biskupského úradu ZD ECAV na Slovensku vedením biskupského úradu po smrti Andreja Ľudovíta Katinu do voľby nového biskupa ZD ECAV)

 7. Rudolf Koštial (CZ Skalica) († 28. október 1991)
  (voľba: 11. júl 1969* (ujatie sa funkcie biskupa: 30. júl 1969); inštalácia 2. november 1969; koniec funkčného obdobia: 1. augusta 1991) (vzdal sa postu biskupa ZD ECAV zo zdravotných dôvodov)
  Protikandidáti: ?. Inštaláciu v evanjelickom kostole v Starej Turej vykonal biskup genrálny biskup ECAV na Slovensku Ján Chabada.

  „Generálna rada Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v. ČSSR na svojom zasadnutí dňa 11. júla 1969 v Bratislave vypočula správu komisie, poverenej otváraním hlasov cirkevných zborov západného dištriktu. Komisia zistila, že cirkevné zbory na svojich celocirkevných konventoch z troch právoplatných kandidátov vyvolili brata Rudolfa Koštiala (volilo ho 199 zborov, pozn. aut.), evanj. farára v Skalici a seniora Myjavského za biskupa Západného dištriktu.“13

  13 Evanjelický posol spod Tatier. roč. 59, č. 13 - 14., júl 1969.

 8. Ján Antal (CZ Mojmírovce/Svätoplukovo) († 4. jún 2010)
  (voľba: ?; inštalácia: 15. december 1991; koniec funkčného obdobia: 14. september 1994) 
 9. Ivan Osuský (CZ Skalica)
  (voľba: 14. august. 1994; inštalácia: 3. september 1994; koniec funkčného obdobia: 30. september 2006)
  Protikandidáti (v druhom kole): Miroslav Jäger st. (CZ Vrbové)
  Inštaláciu v evanjelickom kostole v Skalici generálny biskup ECAV na Slovensku Pavel Uhorskai.
 10. Milan Krivda (CZ Bratislava - Petržalka)
  (voľba: 8. a 25. jún 2006; v úrade od 27. septembra 2006; inštalácia: 14. október 2006; koniec funkčného obdobia: 27. september 2018)
  Protikandidáti: Samuel Mišiak (CZ Myjava), Ondrej Prostredník (generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR)
 11. Ján Hroboň (CZ Bratislava - Dúbravka)
  (voľba: 8. august 2018; v úrade od 28. septembra 2018; inštalácia: 2. marec 2019; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Protikandidáti: Ján Bunčák (CZ Trenčín), Ján Čermák (CZ Pohronský Ruskov), Ján Jančo (CZ Kalná nad Hronom), Michal Zajden (CZ Banská Bystrica - Radvaň). Inštaláciu v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene vykonal biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

BISKUPI VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU ECAV NA SLOVENSKU

 1. Jur Janoška (CZ Liptovský Mikuláš)
  (voľba: 2. apríl 1919; inštalácia: 1919; koniec funkčného obdobia: 30. október 1922) (biskupský administrátor VD ECAV na Slovensku)
 2. Jur Janoška (CZ Liptovský Mikuláš)
  (voľba: 15. júl 1922; inštalácia: 31. október 1922; koniec funkčného obdobia: † 27. január 1928)
  Voľby sa skončili pomerom hlasov 261 : 54 v prospech Juraja Janošku. Protikandidátom bol Emerich Varga (CZ Poprad). Inštaláciu v evanjelickom kostole v Liptovskom Svätom Mikuláši vykonali bývalý senior Liptovského seniorátu Ján Šimkovic a senior Zvolenského seniorátu Ján Slávik.
 3. Vladimír Pavel Čobrda (CZ Ružomberok) († 2. september 1967)
  (voľba: 11. jún 1930; inštalácia: 10. september 1930; koniec funkčného obdobia: 12. október 1953) (prinútený vzdať sa postu generálneho biskupa ECAV)
  Voľby sa skončili pomerom hlasov 82 : 74 v prospech Vladimíra Pavla Čobrdu. Protikandidátom bol Ľudovít Hoznek (CZ Revúca). Inštaláciu v evanjelickom kostole v Ružomberku vykonal generálny biskup ECAV Dušan Fajnor.
            Ctibor Ján Handzo (senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu poverený dištriktuálnym presbyterstvom vedením biskupského úradu VD ECAV po abdikácii Vladimíra Pavla Čobrdu až do voľby nového biskupa Východného dištriktu) 
 4. Július Krčméry († 9. február 1968)
  (voľba: ?; inštalácia: 7. december 1953; koniec funkčného obdobia: 1. máj 1958) (vzdal sa funkcie biskupa Východného dištriktu)
  Inštaláciu v evanjelickom kostole v Košiciach vykonal ?.
 5. Štefan Kátlovský (CZ Košice)
  (voľba: 9. máj 1959; inštalácia: 10. máj 1959; koniec funkčného obdobia: † 4. máj 1968)
  Udelenie štátneho súhlasu na výkon funkcie: 6. október 1958; Zloženie sľubu biskupa: 14. október 1958; Uvedenie do úradu biskupa VD ECAV na Slovensku: 22. október 1958
  Inštaláciu v evanjelickom kostole v Košiciach vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Ján Chabada.
 6. Juraj Lukáč (CZ Liptovský Ján) († 28. 1. 1973)
  (voľba: ?; inštalácia: 1968; koniec funkčného obdobia: 31. máj 1970) (biskupský administrátor VD ECAV na Slovensku)
 7. Július Filo st. (CZ Poprad - Veľká) († 14. apríl 2004) (Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 7. decembra 1969, druhé kolo volieb bolo 14. decembra. Zvolený bol nadpolovičnou väčšinou hlasov - 122. Právoplatnosť voľby bola potvrdená 13. januára 1970)
  (voľba: 7. január 1970; inštalácia: 31. máj 1970; koniec funkčného obdobia: 1994)
  Protikandidáti: Jozef Kubis (CZ Slovenské Pravno), Juraj Lukáč (CZ Liptovský Ján), Ondrej Šimek (CZ Batizovce). Inštaláciu v evanjelickom kostole v Poprade - Veľkej vykonal biskup ZD ECAV na Slovensku Rudolf Koštial.
 8. Ján Midriak (CZ Prešov) († 7. február 2015)
  (voľba: ?; inštalácia: 20. 8. 1994; koniec funkčného obdobia: 30. 9. 2000)
  Protikandidáti: ? Inštaláciu v roku 1994 v evanjelickom kostole v Prešove vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Pavel Uhorskai.
 9. Igor Mišina (CZ Rankovce)
  (voľba: 29. jún 2000, 2. júl 2000 a 9. júl 2000; v úrade od septembra 2000; inštalácia 21. október 2000; koniec funkčného obdobia: 7. november 2006)
  Protikandidáti v druhom volebnom období (2006): neboli. Inštaláciu v roku 2000 v evanjelickom kostole v Prešove vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Július Filo ml.
 10. Jozef Havrila (CZ Necpaly)
  (voľba: ?; inštalácia: 8. november 2006; koniec funkčného obdobia: 1. február 2008) (biskupský administrátor VD ECAV na Slovensku)
  Voľby na nového biskupa VD ECAV sa počas obdobia 2006 - 2008 konali 7. a 14. januára 2007 (výsledky boli vyhlásené 23. januára), 15. a 22. apríla 2007 (výsledky boli vyhlásené 30. apríla) a 13. a 22. mája (výsledky boli vyhlásené 29. mája). Kandidátmi v týchto voľbách boli Dušan Cina a Jaroslav Matys. Nikto z nich však nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených delegátov nezískal.
 11. Slavomír Sabol (CZ Bystré)
  (voľba: 17. december 2007; inštalácia: 2. február 2008; koniec funkčného obdobia: 8. január 2020)
  Protikandidáti: Katarína Hudáková (CZ Liptovský Ondrej). Inštaláciu v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Prešove vykonal ?.
 12. Peter Mihoč (tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku)
  (voľba: 8. november 2019; inštalácia: 2. február 2020; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Protikandidáti: Dušan Cina (CZ Púchov), Katarína Hudáková (CZ Liptovský Ondrej). Inštaláciu v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Prešove vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.
   

ZOZNAM SENIOROV A KONSENIOROV ECAV NA SLOVENSKU

1) Rozdelenie seniorátov v dištriktoch ECAV (30. október 1783 - 30. november 1952)

Šesťročný cyklus voľby seniorov bol prijatý na dištriktuálnom konvente Preddunajského dištriktu dňa 21. a 22. augusta 1895 v čl. 3. písm. c) § 63, ktorý ohraničil funkčné obdobie seniora na 6 rokov. Po jeho uplynutí mohol senior kandidovať vo voľbách opäť.
Takisto bol ustanovený v čl. 3. § 60 aj šesťročný cyklus voľby konseniorov a zborových dozorcov, ktorý okrem ohraničenia funkčného obdobia cirkevných predstaviteľov umožňoval aj ich pätovné zvolenie, v prípade ak kandidovali vo voľbách, na ďalšie obdobie 6 rokov. Platila tiež zásada, že seniorálny dozorca a senior príslušného seniorátu mohli nechať uprázdnený post konseniora príslušného seniorátu maximálne na pol roka.

 1. Preddunajský dištrikt (superintendencia)

  a) Mošonský seniorát *

  b) Bratislavský stoličný (župný) seniorát (2. 4. 1919 - 12. 12. 1923)
      - Úradne zrušený 12.12.1923, CZ na tomto území si podelili Bratislavský slovensko-maďarský a novovzniknutý Bratislavský nemecký seniorát

  Zoznam seniorov: Mikuláš Ján, slovenský CZ Modra (1781 - † 1796), Michal Kováč-Martiny, slovenský CZ Modra (1797 - 1817 († 19. 1. 1829)), Andrej Jakub Richter, CZ Pezinok (1817 - 1831), Michal Dionýz Doleschal, slovenský CZ Modra (1831 - 1835), Samuel Kanka, CZ Nemecký Grob (1835 -  † 9. 5. 1854), Karol Hollerung st., nemecký CZ Modra (1854 - † 28. 4. 1864), Michal Leško, CZ Horné Saliby (1864 - † 11. 1. 1879), Karol Ritter, CZ Šamorín (1879 - 1897 († 1906)), Karol Hollerung ml., nemecký CZ Modra (1897 - 29. 8. 1912 / 13. 8. 1913 - po tom ako ešte rok nadsluhoval, podal žiadosť o odchod do dôchodku († 18. 8. 1918)), Karol Schleifer, CZ Mischdorf (13. 8. 1913* - 24. 7. 1916 († 1920)), Koloman Schönwiesner, CZ Svätý Jur (24. 7. 1916 - 1917), Henrik Daxer, CZ Pezinok (1917 - 1918), Vladimír Jurkovič, CZ Modra-Kráľová (1919 - 1922 († 14. 4. 1943)) (administrujúci senior), Vladimír Jurkovič, CZ Modra-Kráľová (1922 - 12. 12. 1923 († 14. 4. 1943))

  * Časopis Evangélikus Őrálló z 12. októbra 1912, č. 41 spomína dátum inštalácie už 26. októbra 1912. Dátum 13. 8. 1913 pochádza zo zápisnice Bratislavského stoličného seniorátu z roku 1913. 

  Zoznam konseniorov: Karol Hollerung st., nemecký CZ Modra (? - 1854 († 28. 4. 1864)), Michal Rašo, CZ Dolné Saliby (1880 - 1895 († 25. 5. 1921)), Ján Fürst, CZ Bratislava (23. 9. 1896 - † 6. 2. 1905), Gustáv Ebner, CZ Bratislava (september 1905/23. 8. 1906 - 1. 11. 1909 († 12. 12. 1925)), Gejza Farkaš, CZ Trnava (13. 8. 1913 - ? († 28. 7. 1928)), Július Žarnovický (? - † 1. 5. 1917), Aladár Krahulec (24. 8. 1917 - ?)

  c) Bratislavský mestský seniorát (2. 4. 1919 - 12. 12. 1923)
      - Úradne zrušený 12.12.1923, CZ na tomto území si podelili Bratislavský slovensko-maďarský a novovzniknutý Bratislavský nemecký seniorát

  Zoznam seniorov: Daniel Krúdy (1788 - † 18. december 1815), Carl Samuel Biermann (1815 - 1829), Johann Christian Tremmel (1829 - 1845), František Samuel Stromský (1845 - 1850 († 20. 7. 1861)), Emanuel Viliam Schimko (1850 - 1860), František Samuel Stromský (1860 - † 20. 7. 1861), Carl August Raabe, nem. CZ Modra (1861 - 1865 († 26. 7. 1878)), Johann Geier (1865 - † 1. 4. 1878), František Trstenský (1878 - † 1. 5. 1910), Carl Eugen Schmidt (1910 - 1919), Carl Eugen Schmidt (1919 - 1922) (administrujúci senior), Carl Eugen Schmidt (1922 - 1923 († 22. 10. 1948))

  Zoznam konseniorov: Johann Fürst, CZ Bratislava (1902 - 1904 († 6. 2. 1905)), František Trstenský (24. 8. 1904 - † 1910), Carl Eugen Schmidt, nemecký CZ Pezinok-Grinava (27. 8. 1910) (do úradu konseniora nenastúpil, keďže bol zvolený aj za seniora; miesto neho nastúpil Henrik Pröhle), Henrik Pröhle, CZ Bratislava (27. 8 1910 - ? († 29. 4. 1950))

  d) Bratislavský slovensko-maďarský seniorát (vznikol ešte 22. 11. 1612 - 11. 1. 1939)
      - Úradne zrušený 11. 1. 1939, CZ boli pričlené k novovytvorenému Bratislavsko-mošonskému seniorátu na území Maďarska a samotný seniorát sa pretransformoval na Bratislavský seniorát

  Zoznam seniorov: Vladimír Jurkovič, CZ Modra-Kráľová (12. 12. 1923 - 2. 9. 1937 († 14. 4. 1943)), Július Adámiš, CZ Bratislava (2. 9. 1937 - 11. 1. 1939 († 26. 5. 1971))

  Zoznam konseniorov: Štefan Marczy, CZ Dunajská Streda (12. 12. 1923 - ?), ? (1932 - ?), Oskar Szalontay, z CZ Dolné Saliby (? - 11. 1. 1939)

  e) Bratislavský nemecký seniorát (5. 11. 1924 - 1945)
      - Predbežná rezolúcia o vzniku Bratislavského nemeckého seniorátu bola prijatá 4. decembra 1922. Úradne zrušený bol v roku 1945 (na základe Dištriktuálneho zákona č. 69/1939 z. Zb. zo dňa 14. júna 1939 vypustený z ECAV)

  Zoznam seniorov: Carl Eugen Schmidt, nem. CZ Bratislava (12. 12. 1923 - 13. 10. 1932 († 22. 10. 1948)), Johannes Scherer, nem. CZ Pezinok (13. 10. 1932 - apríl 1945 († 31. 8. 1966))

  Zoznam konseniorov: Johannes Scherer, nem. CZ Pezinok (24. 10. 1922 (v úrade) / 12. 12. 1923 (inštalovaný) - 13. 10. 1932 († 31. 8. 1966))
  f) Nitriansky seniorát
     - Úradne zrušený 20. 2. 1964, CZ boli pričlené k novovytvorenému Myjavskému, Považskému a Dunajsko-nitrianskému seniorátu

  Zoznam seniorov: Pavel Ježovič, CZ Sobotište (1783 - 1785 († 21. 11. 1804)), Ondrej Lačný, CZ Vrbové (1785 - † 1808), Michal Sepeši, CZ Sobotište (1809 - † 26. 3.1810), Ján Podhradský, CZ Senica (12. 6. 1810 - † 17. 6. 1817), Juraj Bobok, CZ Lubina 30. 3. 1818 - 19. 1. 1834 (29. 1. 1834)), Štefan Djuga, CZ Skalica (1834 - 19. 10. 1836 († 19. 10. 1886)), Ján Roy, CZ Nové Mesto nad Váhom (1838 - † 29. 5. 1849), Samuel Tesák, CZ Senica (1849 - 1851), Ján Trokan, CZ Kostolné (1851 - 1861 († 28. 6. 1894)), Samuel Tesák, CZ Senica (1861 - 1866) Ján Klsák, CZ Sobotište (1866 - 30. 8. 1870 († 28. 4. 1876)), Ján Trokan, CZ Kostolné (1873 - 1880 († 28. 6. 1894)) Ján Leška, CZ Brezová pod Bradlom (1880 - 31. 1. 1897 († 5. 8. 1909)), Ján Mocko, CZ Čáčov (31. 1. 1897 - 23. 8. 1897) (administrujúci senior Nitrianskeho seniorátu na základe príkazu* - seniorát spravuje z pozície konseniora) († 16. 11. 1911), Ján Mocko, CZ Čáčov (23. 8. 1899 - 26. 8. 1902 († 16. 11. 1911)), Ľudovít Čulík, CZ Stará Turá (26. 8. 1902 (v úrade) 7. 7. 1903 (inštalácia za riadneho seniora) - 21. 8. 1907 († 7. 6. 1913)), Pavel Sekerka, CZ Hlboké (6. 8. 1908 - 1919 († 28. 9. 1932)), Pavel Sekerka, CZ Hlboké (1919 - 1922 († 28. 9. 1932)) (administrujúci senior), Dušan Fajnor, CZ Čáčov (11. 10. 1922 - 1928 († 9. 4. 1933)), Július Bodnár, CZ Vrbové (1928 - 14. 6. 1934 († 1. 1. 1935)), Peter Boor, CZ Holíč (14. 6. 1934 - 30. 11. 1952 († 4. 12. 1966)), Ľudovít Kováč, CZ Zlaté Moravce (1953 - 1957), Pavel Valášek, CZ Nitra (3. 2. 1958 (prevzal úrad seniora) 18. 5. 1958 (inštalácia za seniora) - 20. 2. 1964 († 19. 2. 1989))

  * porov. Cirkevné listy, roč. 11, marec 1897, č. 3., strana 43.

  Zoznam konseniorov: Juraj Jozefy, CZ Myjava (24. 3. 1784 - ? († 11. 12. 1812)), Pavel Korbély, CZ Nové Sady (? - 1796), ... Vacat (1866), Pavol Kozácky, CZ Vrbové (1870 - ?)August Roy, CZ Stará Turá (1875- ? († 16. 6. 1884)), Ján Leška, CZ Bzince pod Javorinou (3. 9. 1879 - 1880 († 5. 8. 1909))Michal Boor, CZ Skalica (1880 - † 17. 3. 1891), Ján Mocko, CZ Čáčov (12. 8. 1891 - 23. 8. 1899 († 16. 11. 1911)), Ľudovít Čulík, CZ Stará Turá (? - 1902 († 7. 6. 1913)), Michal Bodický, CZ Krajné (? - 10. 8. 1904 († 23. december 1935)), Pavel Sekerka, CZ Hlboké (23. 8. 1905 - 6. 8. 1908 († 28. 9. 1932)), Ľudovít Mojmír Semian, CZ Hlboké (26. 8. 1909 - ? († 12. 8. 1939)), Július Bodnár, CZ Bukovec (1924 - 1928 († 4. 7. 1935)), Peter Boor (1929 - 14. 6. 1934 († 4. 12. 1966)), Ján Lichner, CZ Brezová pod Bradlom (14. 6. 1934 - ? († 24. 9. 1964)), Július Matulčík, CZ Bátovce (? - ?)

  g) Trenčiansky seniorát
     - Úradne zrušený 30. 11. 1952, CZ boli pričlené k novovytvorenému Považskému seniorátu a Turčianskemu seniorátu

  Zoznam seniorov: Ján Zúbek, CZ Trenčín (1785 - 1821 († 18. 2. 1825)), Žigmund Paulíny, CZ Zemianske Podhradie (1822 - † 10. 4. 1831), Štefan Šimko, CZ Uhrovec (1831 - 1840), Pavel Tešedík, CZ Súľov-Hradná (1840 - 1856) zástupca Pavla Tešedíka Samuel Žarnovický CZ Ozorovce (v rokoch 1852 - 1856), Matej Svatý, CZ Uhrovec (1856 - † 13. 10. 1871), Samuel Kokeš, CZ Lazy pod Makytou (v dobe pantentálnej superintendencie), Karol Križan, CZ Záriečie (7. 4. 1872 - † 8. 4. 1883), Jozef Ľudovít Holuby, CZ Zemianske Podhradie (1883 - 1894) († 15. 6. 1923), Pavel Zoch, CZ Záriečie (10. júla 1883 zvolený do funkcie seniora, nebol však inštalovaný, pretože bol pozbavený seniorstva) († 23. 6. 1907), Karol Riecz, CZ Uhrovec (1897 - 1899), Peter Pavol Roy, CZ Adamovské Kochanovce (v roku 1899 na dištriktuálnom konvente Preddunajského dištriktu konanom 23.a 24. augusta zvolený, ale so zdravotných dôvodov funkciu seniora neprial), Žigmund Križan, CZ Trenčín (23. 8. 1899 - 21. 8. 1918), Žigmund Križan, CZ Trenčín (21. 8. 1918 - † 14. 1. 1921) (administrujúci senior), Cyril Bodický, CZ Malé Stankovce (1922 - 17. 9. 1931 († 18. 9. 1945)), Ján Palic st., CZ Púchov (17. 9. 1931 - 1935 († 14. 5. 1948)), Ján Zeman, CZ Trenčín 1935 - 30. 11. 1952 († 14. 1. 1975))

  Zoznam konseniorov: Karol Riesz, CZ Podlužany (1866 - ?), Jozef Ľudovít Holuby, CZ Zemianske Podhradie (1875 - ?) († 15. 6. 1923),  Peter Pavol Roy, CZ Adamovské Kochanovce (12. 8. 1891 - 28. 8. 1901 († 4. 12. 1909)), František Švehla, CZ Lazy pod Makytou (28. 8. 1901 - 21. 7. 1907 († 1916)), Štefan Bálent, CZ Beckov (21. 7. 1907 - 24. 8. 1916 († 23. 9. 1916)), Cyril Bodický (24. 8. 1916 - 1922 († 18. 9. 1945)), Ján Palic st., CZ Adamovské Kochanovce (1924 - 17. 9. 1931 († 14. 5. 1948)), Ivan Križan, CZ Podlužany (1931 - ?)

  h) Turčiansky seniorát

  Poznámka:
  PODOBA TRENČIANSKEHO SENIORÁTU V ČASE ROZDELENIA EVANJELICKEJ CIRKVI NA PATENTÁLNU A AUTONOMISTICKÚ CIRKEV (10. 5. 1863 - 1866)
  (Súčasťou Preddunajského dištriktu utvorivšie tzv. patentálny seniorát v tomto čase boli cirkevné zbory Turčiansky Svätý Martin, Blatnica, Háj, Horné Jaseno, Mošovce a Sučany). Superintendentom bol v tomto období Andrej Hodža, CZ Sučany (až do vymenovania Jozefa Horvátha v roku 1886)


  Zoznam seniorov: Adam Lačný, CZ Necpaly (1784 - 1790), Ondrej Plachý, CZ Turčiansky Svätý Martin (1791 - 1803 († 7. 10. 1810)), Samuel Topercer, CZ Ivančiná (1804 - 1829 († 17. 7. 1833)), Pavel Záborský, CZ Turčiansky Svätý Martin (1830 - 1835), Ondrej Belohorský, CZ Slovenské Pravno (1836 - 1860 († 11. 4. 1871)), Karol Kuzmány, CZ Turčiansky Svätý Martin (10. 5. 1863 - † 14. 8. 1866), Jozef Horváth, CZ Martin (1886 - 1896 († 2. 5. 1906)), Viliam Klimo, CZ Príbelce a Koloman Beniczký (1896 - 31. 8. 1898) (administrujúci seniori Turčianskeho seniorátu), Martin Morháč, CZ Mošovce (31. 8. 1898 (prevzal úrad), 3. 1. 1899 (inštalovaný za riadneho seniora) - 24. 10. 1906 († 12. 7. 1941)), Ján Miloslav Hodža, CZ Sučany (24. 10. 1906 - 7. 1. 1907) (administrujúci senior Turčianskeho seniorátu), Andrej Polerecký, CZ Necpaly (8. 1. 1907 - † 16. 12. 1908), Ján Miloslav Hodža, CZ Sučany (1909 - 1912 († 7. 5. 1941)), Otto Škrovina, CZ Turčiansky Svätý Martin (9. 7. 1912 - 1937 († 14. 5. 1939)), Ján Zeman, CZ Trenčín (2. 9. 1937 - 1939 († 14. 1. 1975)), František Holý, CZ Necpaly (1939 - 30. 11. 1952 († 30. 4. 1959))

  Zoznam konseniorov: Samuel Lányi, CZ Necpaly (1866 - ?), Ján Bernáth, CZ Záturčie (1870 - ?), Matúš Dula, seniorátny dozorca Turčianskeho seniorátu (31. 8. 1898 (prevzal úrad), 3. 1. 1899 (inštalovaný za riadneho seniora) - ?), Ján Miloslav Hodža, CZ Sučany (? - 1919 († 7. 5. 1941)), Bohumil Ján Horváth, CZ Horné Jaseno (1923 - † 5. 7. 1924), František Hollý, CZ Necpaly (1925 - 1. 11. 1951 († 30. 4. 1959)), Jozef Devečka, CZ Mošovce (1946 - ?), Ján Bajcár, CZ ? (1968 - 1972 († 19. 1. 1983))

  i) Oravský seniorát (od roku 1911 súčasťou Potiského dištriktu)
     - Úradne zrušený 30. 11. 1952, CZ boli zlúčené s Liptovským seniorátom a vytvorili novovzniknutý Liptovsko-oravský seniorát

  Zoznam seniorov: Martin Mudroň, CZ ? (1783 - ?), Ondrej Urbanovič, CZ Istebné (1813 - 1825), Samuel Revický, CZ Leštiny (1825 - 1837), Pave Cancrini, CZ Dolný Kubín (1837 - † 12. 12. 1844), Ondrej Tomala, CZ Žaškov (1844 - 1854 († 21. 8. 1868)), Ctiboh Zoch, CZ Jasenová (1854 - 1862 († 15. 12. 1865)), Juraj Lenčo, CZ Leštiny (1862 - 1865 († 20. 2. 1873)), Pavel Samuel Novák, CZ Dolný Kubín (1865 - 16. 8. 1887 († 28. 6. 1925)), Ján Skripeň*, CZ Leštiny (1887 - † 29. 12. 1906), Pavel Samuel Novák, CZ Dolný Kubín (14. 3. 1907 - 1919 († 28. 6. 1925)), Pavel Samuel Novák, CZ Dolný Kubín (1919 - 1922 († 28. 6. 1925)) (administrujúci senior), Ondrej Devečka, CZ Jasenová (1922 - 1924 († 18. 3. 1967)), Pavel Samuel Novák, CZ Dolný Kubín (1922 - † 28. 6. 1925), Peter Halaša, CZ Veličná (1929 - 30. 11. 1952 († 31. 7. 1965))

  * Na znak protestu zlúčenia sa s Liptovským seniorátom a pripojenia k Potiskému dištriktu, čo bolo zamýšľané už v roku 1894, spoločne s konseniorom Jurom Janoškom sa vzdal sa funkcie seniora, hoci bol v následnej voľbe opäť do funkcie seniora zvolený, pokračoval ďalej.

  Zoznam konseniorov: Vacat (1866), Ondrej Brózik, CZ Veličná (1870 - † 12. 3. 1883), Jur Janoška, CZ Jasenová (15. 4. 1891 - 8. 7. 1896 († 27. 1. 1930)), Ján Laco, CZ Veličná (7. 10. 1896 - ? († 8. 7. 1915)), (Ján Miloslav Hroboň, CZ Istebné (? - † 16. 6. 1914), Vacat (1924), Vacat (1930 - 17. 6. 1944), Ján Palic ml., CZ Jasenová (18. 6. 1944 - ?), Jozef Cimrák, CZ Istebné (1951 - ?)

  j) Liptovský seniorát (od roku 1911 súčasťou Potiského dištriktu (neoficiálne a podľa záverov zo synody z roku 1895 už od 25. 8. 1895))
     - Úradne zrušený 30. 11. 1952, CZ boli zlúčené s Liptovským seniorátom a vytvorili novovzniknutý Liptovsko-oravský seniorát

  Zoznam seniorov: Pavel Šramko, CZ Partizánska Ľupča (1782 - 1794), Emerich Berezevický, CZ Liptovský Mikuláš (1794 - 1804), Ján Migyelka, CZ Liptovská Sielnica (1804 - 1820), Matúš Blaho, CZ Vrbica-Liptovský Mikuláš (1820 - † 25. 3. 1837), Martin Lehotský, CZ Veľká Paludza (1837 - 1842), Ján Plech, CZ Liptovský Peter (1842 - 30. 8. 1871 († marec 1874)), Juraj Krmešský, CZ Východná (1871 - 1874), Vacat (1875), Fridrich Baltík, CZ Vrbica-Liptovský Mikuláš (1875 - 1890 († 25. 5. 1919)), Ján Kmeť, CZ Paludza (29. 9. 1890 - † 21. 1. 1899), Ján Šimkovic, CZ Hybe (1899 - 1919 († 10. 10. 1931)), Ján Šimkovic, CZ Hybe (1919 - 15. 10. 1922 († 10. 10. 1931)) (administrujúci senior), Vladimír Pavel Čobrda, CZ Ružomberok (1922 - 1930 († 2. 9. 1967)), Ľudovít Štefan Šenšel, CZ Liptovská Kokava (17. 9. 1931 - 30. 11. 1952 († 22. 7. 1956))

  Zoznam konseniorov: Vacat (1866), Juraj Kermeský, CZ Východná (1870 - ?), Fridrich Baltík, CZ Liptovský Mikuláš (1875 - ? († 25. 5. 1919))Jozef Inštitoris, CZ Pribylina (1878 - ? († 6. 3. 1921)), Pavel Čobrda, CZ Smrečany (? - ? ((† 1931)), Jur Janoška, CZ Liptovský Svätý Mikuláš (? - ? († 27. 1. 1930)), Ján Bezek, CZ Liptovský Peter (3. 10. 1922 - 31. 12. 1925 († 16. 2. 1945)), Cyril Harman, CZ Smrečany (30. 6. 1926 - 1930 († 3. 6. 1942)), Ján Dérer, CZ Kráľova Lehota (1930 - ?)

 2. Zadunajský dištrikt (superintendencia) (celý dištrikt na území iného štátu)

  Úradne zrušený 1. 7. 1952; po roku 1952 bolo územie rozdelené na dištrikty Bács-Kiskun, Kelet-Békési, Nyugat-Békés, Csongrád-Szolnoki, Pesti, Pestmegyei a Somogy-Zala, následne (asi od roku 1997) na dve územia - Južný peštiansky dištrikt a Severný peštiansky dištrikt. V súčasnej podobe sa územie opäť obnovilo v roku 2000, už však pod názvom Západný (Zadunajský) dištrikt. Jeho biskupmi boli a sú Ittzés János (2000 - 2011) a Szemerei János (2011 - trvá).

 3. Banský dištrikt (superintendencia)

  Úradne zrušený 1. 7. 1952 v Maďarsku / úradne zrušený 30. 11. 1952 na Slovensku.

  a) Zvolenský seniorát

  Zoznam seniorov: Michal Szinovicz, CZ Banská Bystrica (1784 - 1786), Adam Struhár, CZ Zvolen (1786 - † 13. 7. 1786), Kryštof Lyci, CZ Banská Bystrica (1787 - 1809), Adam Lovich, CZ Banská Bystrica (1810 - 1815), Ján Kuzmány, CZ Brezno (1815 - 1837), Benjamín Musculi, CZ Pliešovce (1824 - † 17. 10. 1836), Ján Krčméry, CZ Banská Bystrica (1837 - 1849), Ján Chalupka, CZ Brezno (1849 - 1850 († 15. 7. 1871)), Ľudovít Geduly, CZ Banská Bystrica (1855 - 1857 († 29. 1. 1890)), Anton Penzel, CZ Banská Bystrica (1858 - 1858 († 28. 10. 1886)), Pavel Makónyi, CZ Zvolen (1858 - 1859 († 12. 10. 1863)), Ján Fuchs st., CZ Slovenská Ľupča (1860 - 1865 († 8. 10. 1888)), Eduard Alexander Doležal, CZ Banská Bystrica (1865 - 1875 († 15. 2. 1893)), Karol Raab, CZ Horná Mičiná (1875 - 1880 († 6. 4. 1922)), Ján Teodor Mockovčák, CZ Banská Bystrica (1880 - † 11. 4. 1897), Gustáv Švehla, CZ Brezno 1897 - 1909 († 27. 8. 1916)), Peter Bakay, CZ Očová (1909 - 1919 († 23. 9. 1942)), Ján Slávik, CZ Dobrá Niva (1919 - 1921 († 8. 2. 1934)) (administrujúci senior), Ján Slávik, CZ Dobrá Niva (1921 - 1927 († 8. 2. 1934)), Michal Bázlik, CZ Zvolenská Slatina (1927 - 1928 († 15. 7. 1947)), Ľudovít Hajdu, CZ Banská Bytrica (1928 - 1934 († 6. 2. 1951)), Samuel Ličko, CZ Zvolen (25. 10. 1934 - 1944), Ján Bakošš, CZ Banská Bystrica (1944 - † 31. 1. 1945), Ján Lacko, CZ Pliešovce (26. 9. 1945 - 9. 12. 1945), Július Krčméry, CZ Očová (9. 12. 1945* - 30. 11. 1952 († 9. 2. 1968))

  Zoznam konseniorov: August Horislav Krčméry, z CZ Badín (? - ? († 9. 3. 1891)), Adolf Nátan Kuzma, CZ Pliešovce (1898 - † 30. 5. 1904), Peter Bakay, CZ Očová (25. 7. 1905 - 1909 († 23. 9. 1942)), Július Vitáliš, CZ Pliešovce a CZ Brezno (20. 7. 1910 - ? (†  21. 10. 1939)), Michal Bázlik, CZ Zvolenská Slatina (1922 - 1927 († 15. 7. 1947)), Gejza Ferdinand Lehotský, CZ Ľubietová (1927 - † 31. 7. 1935), Ján Lacko, CZ Pliešovce (1936 - 26. 9. 1945), Juraj Holčík, CZ Banská Bystrica (27. 6. 1946 - 1948 († 25. 11. 1984)), Július Krčméry, CZ Zvolen (1948 - ? († 9. 2. 1968)), Ľudovít Pivarček (? - ? († 29. 5. 1980))

  b) Tekovský seniorát (1786 - 30. 6. 1941)
     - Úradne zrušený 30. 6. 1941, CZ na tomto území si podelili Hontiansky, Zvolenský a Trenčiansky seniorát

  Zoznam seniorov: Ján Kryštof Anders, CZ Kremnica (1787 - 1794), Juraj Lačný, CZ Kremnica (1800 - 1825), Ondrej Golian, CZ Plavé Vozokany (1838 - 1841), Mikuláš Burray, CZ Kremnica (1841 - 1847 († 30. 9. 1870)), Jozef Kossányi, CZ Levice (1848 - 1860 († 23. 9. 1894)), Ján Liptay, CZ Sľažany (1860 - 1861), Leopold Bodó, CZ Sľažany (1861 - 1863) (Samuel Kolbenheyer, CZ Sľažany (1863 - 1866 († 24. 3. 1908)), Michal Szellemi, CZ Zemianske Kostoľany (1866 - ? († 9. 11. 1888)), Jozef Kossányi, CZ Kremnica (1868 - ? († 23. 9. 1894)), Ján Dedinský, CZ Sľažany (1871 - 1875 († február 1893)), Michal Massányi, CZ Levice (1876 - † 1878), Jozef Kossányi, CZ Kremnica (1878 - 1880 († 23. 9. 1894)), Karol Raab, CZ Kremnica (17. 8. 1880 - 1917 († 6. 4. 1922)), Andrej Bándy, CZ Levice (21. 8. 1918 - 1919), Andrej Bándy, CZ Levice (1919 - 1922) (administrujúci senior), Andrej Bándy, CZ Levice (1922 - 1934), Ján Holčík, CZ Kremnica (1934 - 30. 6. 1941 († 1. 12. 1964))

  Zoznam konseniorov: Vacat (1924)

  c) Hontiansky seniorát

  Zoznam seniorov:
   Jozef Schmidt, CZ Dačov Lom (1782 - 1785), Matej Krumm, CZ Devičany (1789 - asi 1791 († 24. 2. 1827)), Martin Hamaliar, nemecký CZ Banská Štiavnica (asi 1791 - 1796 († 3. 8. 1812)), Ján Straka, CZ Pukanec (1796 - 1804), Ján Polorecký, CZ Kostolné (Hontianske) Moravce (1804 - † 2. 8. 1805), Daniel Lehotský, CZ Malá Čalomija (1805 - 1829), Bohuslav Tablic, CZ Kostolné (Hontianske) Moravce (1829 - † 23. 1. 1832), Ján Seberini, CZ Banská Štiavnica (1832 - 1834 († 10. 2. 1857)), Karol Štefan Ján de Kövi, CZ Beluj (1834 - 1843), Samuel Holuby, CZ Pukanec (1843 - 1850), Ondrej Wengerický, CZ Dvorníky (1850 - 1852 († 1884)), Samuel Kuzma ml., CZ Bátovce (1852 - † 27. 2. 1858), Ondrej Wengerický, CZ Dvorníky (1858 - 1860 († 1884)), Adam Masztiš, CZ Devičie (1860 - 1873 († 17. 6. 1891)), Ján Lőrincsek, CZ Čelovce (1873 - 1885 († 1896)), Karol Hrenčík, CZ Banská Štiavnica (1885 - 19. 9. 1888 († 10. 10. 1907)), Viliam Händl, CZ Banská Štiavnica (19. 9. 1888 - 1919 († 25. 12. 1925)), Martin Bujna, CZ Pukanec (1919 - 1922 († 22. 7. 1923)) (administrujúci senior), Samuel Kramár ml., CZ Lišov (13. 9. 1922 - † 13. 10. 1927), Samuel Bobál, CZ Kostolné (Hontianske) Moravce (1928 - 30. 11. 1952 († 9. 5. 1960))

  Zoznam konseniorov: Bohuslav Tablic (1827 - ? (†  23. 1. 1832)), Ľudovít Schmidt, CZ Sazdice (? - ? († 14. 5. 1898)), Adam Masztiš, CZ Devičie (? - ? († 17. 6. 1891)), Viliam Händl, CZ ? (1885 - 19. 8. 1888 († 25. 12. 1925)), Adolf Holuby (? - 30. 7. 1902 († 13. 8. 1924)), Štefan Krupecz, CZ Dvorníky (30. 7. 1902 - ? († 3. 6. 1926)), Štefan Kiss, CZ ? (1913 - ?), Samuel Kramár ml., CZ Lišov (1919 - 1922 († 13. 10. 1927)) (administrujúci senior), Ivan Čičmanec, CZ Hodruša-Hámre (13. 9. 1922 - 16. 4. 1923 († 20. 9. 1964)), Samuel Bobál, CZ Kostolné (Hontianske) Moravce (1924 - 1928 († 9. 5. 1960)), Ján Jamriška, CZ Čelovce (1928 - † 30. 5. 1937), Gustáv Stanek, CZ Banská Štiavnica (14. 10. 1935 - ? († 8. 8. 1958)), Viliam Koričánsky, CZ Pukanec (1947 - 1948?) (I. konsenior), Július Matulčík, CZ Bátovce (17. 6. 1948 - ? († 12. 10. 1964)) (II. konsenior), Štefan Baláž, CZ Hontianske Tesáre (17. 6. 1948 - ?) (I. konsenior),

  d) Novohradský seniorát

  Zoznam seniorov: Samuel Kelisch, CZ Banka (1784 - ?), Alexander Farkaš, CZ Kalinovo (1786 - † 20. 12. 1795), Peter Glosius, CZ Guta (1796 - ?), Ondrej Muránsky, CZ Kalinovo (? - † 9. 10. 1807), Ján Geduly, CZ Samsonháza (1807 - 1823), Ondrej Dedinský, CZ Mašková (1823 - 1834 († 18. 7. 1842)), Ján Valentini, CZ Szirák (1834 - 1842 († 3. 11. 1852)), Michal Ostrolúcky, CZ Poltár (1843 - 1857), Daniel Zelenka, CZ Vanyarc (1861 - 25. 11. 1863), Ondrej Sztehlo, CZ Lučenec (25. 11. 1863 - 1865 († 23. 10. 1899)), Ľudovít Pekár, CZ Tomášovce (1866 - ? († 18. 3. 1902)), Ján Vladár, CZ Samsonháza (1875 - ?), Ján Švehla, CZ Uhorské (1880 - 14. 7. 1897 († 8. 2. 1908)), Maximilián Vladár, CZ Szirák (1897 - 6. 8. 1908 († 1921)), Ján Hrk, CZ Málinec (6. 8. 1908 - 24. 8. 1911 († 16. 9. 1911)), Július Frenyo, CZ Pôtor (24. 8. 1911 - † 4. 6. 1917), Štefan Kiss, CZ Sámsonháza (21. 8. 1918 - 1919), Michal Laciak, CZ Horný Tisovník (1919 - 1922 († 20. 7. 1954)) (administrujúci senior), Michal Laciak, CZ Horný Tisovník (5. 10. 1922 - 1.10. 1932 († 20. 7. 1954)), Ján Hamar, CZ Uhorské (11. 10. 1932 - 1944 († 10. 11. 1967)), Alexander Trokan, CZ Málinec (27. 9. 1944 (udáva sa aj 13. 9. 1945) - † 9. 6. 1948), Ľudovít Jaroslav Hrdlička ml., CZ Lučenec (5. 12. 1948 - 24. 6. 1970 († 9. 5. 1971)), Július Lanštiak, CZ Lučenec (18. 6. 1972 - † 1. 11. 1982), Jozef Dianiška, CZ Senné (24. 6. 1984 - 1994), Ján Rajtók, CZ Lučenec (1994 - 2000)

  Zoznam konseniorov: Pavol Švehla, CZ Dobroč (? - ? († 12. 4. 1880)), Fridrich Šimko, CZ ? (?- 1895), Ján Simonides, CZ ? (1895 - 1897 († 1913)) Maximilián Vladár, CZ Szirák (december 1897 - 1898 († 1921)) , Ján Hrk, CZ Málinec (7. 9. 1898 - 6. 8. 1908 († 16. 9. 1911)), Július Frenyo, CZ Pôtor (6. 8. 1908 - 24. 8. 1911 († 4. 6. 1917)), Emil Maróthy (24. 8. 1911) (zvolený, ale funkcie konseniora sa vzdal), Štefan Kiss (24. 8. 1911 - 21. 8. 1918), Vojtech Henriczy (21. 8. 1918 - 21. 10. 1920), Ondrej Belica, (21. 10. 1920 - 1922 († 1924)), Hugo Hanes, CZ České Brezovo (5. 10. 1922 - 6. 3. 1925), Štefan Algövér, CZ Závada (6. 3. 1925 - 1932 († 22. 6. 1934)), Ľudovít Pivarček, CZ Senné (11. 10. 1932 - ? († 29. 5. 1980)), Ľudovít Jaroslav Hrdlička ml., CZ Dolná Strehová (27. 9. 1944 - 5. 12. 1948 († 9. 5. 1971)), Eugen Lukáč, CZ Ábelová (1948 - 1951), Juraj Podhradský, CZ Dolná Strehová (18. 6. 1972 - ?), Ján Búlik, CZ Dobroč (24. 6. 1984 - † 3. 10. 1992)

  e) Peštiansky seniorát *
  f) Békešský seniorát *
  g) Báčsko-sriemsky seniorát *
  h) Banátsky seniorát *

 4. Potiský dištrikt (superintendencia)

  a) Malohontský seniorát

  Zoznam seniorov: 
  Ján Kollár, CZ Rimavská Píla (1783 - 1788), Samuel Kuzmány, CZ Rimavská Sobota (1789 - † 21. 9. 1806), Matej Holko st., CZ Rimavská Baňa (1807 - 1832), Michal Kolbenheyer, CZ Hnúšťa (1832 - 1854), Vacat (1855 - ?) (Konsenior Andreas Czener), Štefan Lipták, CZ Tisovec (1870 - ?), Ondrej Krno, CZ Čerenčany (15. 10. 1872 - 1879 († 14. 2. 1911)), Ľudovít Gáber, CZ Kokava nad Rimavicou (1879 - 1887 († 6. 9. 1890)), Ján Pavel Czéner, CZ Nižný Skálnik (1887 - 1890 († 2. 3. 1903)), Pavol Gyürki (do roku 1905 Glauf), CZ Rimavská Sobota (28. 10. 1890 - 1918 († 17. 4. 1936)), Jozef Kolbenheyer, CZ Rimavská Píla (10. 5. 1919 - 1922 († 2. 8. 1934)) (administrujúci senior), Jozef Kolbenheyer, CZ Rimavská Píla (1922 - 12. 7. 1934 († 2. 8. 1934)), Hugo Hanes, CZ Kokava nad Rimavicou (12. 7. 1934 - 19. 7. 1944), Pavel Sabó, CZ Tisovec (19. 7. 1944 - 30. 11. 1952 († 17. 8. 1979))

  Zoznam konseniorov: ? (28. 10. 1890 - ?), Ján Liskay ? - ? († 6. 11. 1908)) Samuel Bancík (? - ? († 22. 6. 1925)), Ján Zaťko, CZ Rimavské Brezovo (1924 - ?), Pavel Palkovič, CZ Ožďany (? - ?), Ondrej Figuli, CZ Rimavská Píla (19. 7. 1944 - ?)

  b) Gemerský seniorát

  Zoznam seniorov: 
  Michal Šramko, CZ Kameňany (1779 - 1784), Fridrich Coroni, CZ Ratková (1785 - 1819), Pavel Ján Valaský, CZ Jelšava (1819 - 1820 († 2. 10. 1824)), Ladislav Bartholomaeides, CZ Ochtiná (1822 - † 18. 4. 1825), Samuel Reuss, CZ Revúca (1826 - 1832 († 22. 12. 1852)), Juraj Spišák, CZ Gemer (1836 - 1853 († 5. 5. 1855)), Samuel Ferjenčík, CZ Jelšava (1853 - † 28. 7. 1855), Ondrej Gömöri, CZ Rožňava (1855 - 1858), Samuel Tomášik, CZ Chyžné (1859 - 1860 († 10. 9. 1887)), Ján Theodosius Bartholomaeides, CZ Štítnik (1860 - 1861), Štefan Czékus, CZ Rožňava (1861 - 1871 († 6. 2. 1890)), Natanael Hoznek, CZ Szabolcs (1871 - 1880), Ján Ladislav Bartholomaeides, CZ Jelšavská Teplica (1880 - † 1885), Július Terray, CZ Rožňava (27. 7. 1886 - 1919 († 15. 8. 1925)), Ľudovít Hoznek, CZ Revúca (1919 - 1922 († 4. 5. 1930)) (administrujúci senior), Ľudovít Hoznek, CZ Revúca (25. 9. 1922 - † 4. 5. 1930), Ján Hallát, CZ Ratková (12. 8. 1930 - 1945 († 18. 7. 1960)), Karol Sútoris, CZ Budikovany a CZ Jelšava (7. 3. 1946 - 1953 († 1. 3. 1962))

  Zoznam konseniorov: Ladislav Bartholomaeides, CZ Ochtiná (1807 - ? († 18. 4. 1825)), Štefan Czékus, CZ Rožňava (1860 - 1861 († 6. 2. 1890)), Michal Terray, CZ Rozložná (? - ? ( † 3. 5. 1840)), Ján Törköly, CZ Gemerská Panica, (? -? († 27. 11. 1909)), Ľudovít Hoznek, CZ Revúca (? - ? († 4. 5. 1930)), Karol Slopovský, CZ Chyžné (25. 9. 1922 - ? († 5. 8. 1937)(I. konsenior),  Július Chriašteľ, CZ Ratkovské Bystré (25. 9. 1922 - 1. 10. 1935 († 15. 1. 1937)(II. konsenior), Karol Sútoris, CZ Budikovany (10. 6. 1936 - 7. 3. 1946 († 1. 3. 1962)), Dezider Glós, CZ Muránska Dlhá Lúka (1946 - ? († 1. 10. 1966)), Pavol Rubaninský, CZ Rožňava (12. 7. 1955 - 1961), Ján Antal, CZ Betliar (29. 6. 1961 - 8. 1. 1962 († 4. 6. 2010)), ... Radovan Gdovin, Dušan Pavel Hrivnak, Jerguš Olejár (administrátori konseniora Gemerského seniorátu v roku 2016) 

  c) Spišský mestský seniorát
  Úradne zrušený v roku 1939; jeho senioráty boli pričlenené k Spišskému seniorátu.

  Zoznam seniorov:
   Andreas Jonas Czirbes, CZ Spišská Nová Ves (1791 - † 12. 1. 1813), Andrej Fabriczi, CZ Poprad (1813 - 1825), Michael Gotthard, CZ Spišská Nová Ves (1826 - † 21. 8. 1836), Vacat (1848 - 1866) (Ondrej Soltész, konsenior), Ondrej Soltész, CZ Matejovce (1866 - 1870), Karol Kalchbrenner, CZ Spišské Vlachy (1870 - 1882 († 5. 6. 1886)), Ján Fábry, CZ Spišská Nová Ves (1882 - 1895), Samuel Štefan Justh, CZ Stráže pod Tatrami (1895 - † 4. 1. 1901), Samuel Weber, CZ Spišská Belá (3. 7. 1901 - † 18. 5. 1908), Albert Kübecher, CZ Ľubica (28. 9. 1908 - 1919 († 2. 11. 1938)) (administrujúci senior), Albert Kübecher, CZ Ľubica (1919 - august 1931 († 2. 11. 1938)), Imrich Varga, CZ Poprad (1931 - 1939 († 19. 5. 1951))

  Zoznam konseniorov: Johann Szládkay, CZ Spišská Belá (15. 9. 1833 - ? († 3. 2. 1841)), Samuel Weber, CZ Spišská Belá (?- 3. 7. 1901 († 18. 5. 1908)), Albert Kübecher, CZ Ľubica (? - 28. 9. 1908 († 2. 11. 1938)), Alexander Sontagh, CZ Spišské Podhradie (28. 9. 1908 - august 1931), Michal Holko, CZ Poprad (? - ?)

  d) Spišský banský seniorát
  Od roku 1897 spojený so Spišským mestským seniorátom

  Zoznam seniorov: Samuel Kayser, CZ Gelnica a CZ Nálepkovo (1782 - † 28. 7. 1808), Andreas Simon, CZ Švedlár (1795 - † 15. 9. 1803), Johann Konrad Bexheft st., CZ Švedlár (1808 - 1816 († máj 1825)), Johann Samuel Klein, CZ Gelnica (1816 - † 13. 12. 1820), Johann Samuel Huss, CZ Nálepkovo (10. 6. 1821 - 29. 3. 1822), Samuel Czapkay, CZ Gelnica (1820 - 1829), Johann Fest, CZ Smolník (1830 - 1833 († 1844)), Teofil Amadeus Stamminger, CZ Švedlár (1834 - 1837 († 25. 12. 1839)), Ján Pšenický-Nagy, CZ Nálepkovo (1837 - 1840 († 5. 1. 1861)), Jonas Loysch, CZ Gelnica (1840 - 26. 2. 1860 († 23. 4. 1873)), Ján Kalavský, CZ Štós (1860 - † 3. 7. 1862), Adolf Lumnitzer, CZ Švedlár (1862 - 1878), Moritz Karol Gratz, CZ Gelnica (1878 - 1887 († 26. 10. 1907)), Ján Philippi, CZ Kremnica (1887 - 1897), Fridrich Wittchen (1897 († 20. 8. 1915))

  Zoznam konseniorov: Johann Fest, CZ Švedlár (? - † 21./22. 12. 1820 *)

  * Porovnaj záznam v matrike cirkevného zboru Švedlár, zv. I, roky 1783 - 1838, s. 239.

  e) Podtatranský seniorát
  Úradne zrušený v roku 1939; jeho senioráty boli pričlenené k Spišskému mestskému seniorátu.

  Zoznam seniorov: Ján Juraj Schmitz, CZ Veľká Lomnica (1801 - 1806), Samuel Kreibel, CZ Lomnička (1806 - 1811), Martin Lehocký, CZ Holumnica (1811 - 1817), Johann Konrad Bexheft st., CZ Veľký Slavkov (1817 - † 1825), Michael Wittchen, CZ Veľká Lomnica (1826 - 1844), Jakub Gánovský, CZ Holumnica a Vrbov (1848 - ?), Adolf Wittchen, CZ Veľká Lomnica (1851 - 1866), Michal Szalagyi, CZ Toporec (1866 - 1890), Ján Schönvieszner, CZ Veľký Slavkov, (1890 - 1903), Július Székely, CZ Veľká Lomnica (1903 - 15. 7. 1913), Karol Kalláth, CZ Slovenská Ves (12. 11. 1913 - 1919 († 23. 5. 1947)), Karol Kalláth, CZ Slovenská Ves (1919 - 1922 († 23. 5. 1947)) (administrujúci senior), Michal Faix, CZ Veľký Slavkov (1922 - 1. 10. 1933), Valentín Hajtš, CZ Kežmarok (1934 - 1939)

  Zoznam konseniorov: Johann Konrad Bexheft ml., CZ Poprad (? - † 1857), Karol Kalchbrenner, CZ Spišské Vlachy (1857 - ?), Ján Schönvieszner, CZ Veľký Slavkov (1875 - 1890)Andrej Bartal, CZ Batizovce (1924 - 1. 4. 1926), Valentín Hajtš, CZ Kežmarok (? - 1934)

  f) Seniorát šiestich slobodných miest

  Zoznam seniorov:
   Johann Weiss, CZ Levoča (1779 - 1789), Samuel Szontagh, nem. CZ Košice (1789 - 1791), Johann Hermann, CZ Levoča (1791 - 1807), Samuel Bartsch, CZ Sabinov (1807 - 1828), Johann Michael Schwartz, CZ Prešov (1829 - 1849), Johann Török-Árvay, CZ Bardejov (1850 - 1854), Martin Sopko, nem. CZ Košice (1854 - 1864), Johann Sztehlo, CZ Prešov (29. 6. 1864 - 1895 († 26. 3. 1912)), Stefan Lindberger, CZ Kežmarok (1897 - † 4. 11. 1901), Ondrej Dianiška, CZ Levoča (23. 7. 1902 - † 2. 1. 1905)

  Zoznam konseniorov:

  g) Šarišsko-zemplínsko-abovský seniorát
  Od roku 1898 pod názvom Šarišský seniorát, ktorý dňa 30. 11. 1952 zanikol a pretransformoval sa na Šarišsko-zemplínsky seniorát

  Zoznam seniorov Šarišsko-zemplínsko-abovského seniorátu: 
  Michal Staník, CZ Giraltovce (1820 - ?), Eliáš Čapka, CZ Opiná (1826 - ?), Adam Hlovík, CZ Giraltovce (1838 - ? († 29. 3. 1851)), Pavol Meličko, CZ Kuková (1855 - 1865), Adolf Urban, CZ Hanušovce nad Topľou (24. 1. 1865 - 1898 († 30. 12. 1909))
  Zoznam seniorov Šarišského seniorátu: Andrej Chotváč, CZ Budimír (1898 - 1899 († 17. 7. 1901)), Ján Hajdu, CZ Žehňa (1899 - 1912 († 7. 12. 1925)), Gejza Korbély, CZ Prešov (1912 - 1914 († 27. 12. 1916)), Ľudovít Liptay, CZ Prešov (12. 6. 1917 * - 1918), Ján Hysko, CZ Obišovce (1919) (administrujúci senior), Ján Hajdu, CZ Prešov (1919 - 1922 († 7. 12. 1925)) (administrujúci senior), Matej Slabej, CZ Bardejov (1922 - † 1. 11. 1924), Aladár Halmi, CZ Lopúchov (1925 - 1931), Július Hajdu, CZ Prešov (1931 - 10. 12. 1936 († 7. 5. 1947)), Štefan Engler, CZ Obišovce (27. 5. 1937 / úrad seniora prebral už 10. 12. 1936 - január 1944 († 16. 2. 1959)), Július Hajdu, CZ Prešov (6. 7. 1944 - † 7. 5. 1947), Michal Doliak, CZ Žehňa (1948 - 30. 11. 1952 († 11. 7. 1972))

  * Z dôvodu vojnového stavu, v ktorom sa Uhorsko nachádzalo a podmienkam, sa inštalácia uskutočnila až 12. júna 1917. (Evangélikus Őrálló, roč. XIII, č. 25, 23. jún 1917, s. 198)

  Zoznam konseniorov Šarišsko-zemplínsko-abovského seniorátu: Ján Lindtner, CZ Pozdišovce (? - ? († 19. 2. 1869)), Peter Pavel Palečko, CZ Giraltovce (? - ? († 15. 4. 1894))Pavel Šimkovič, CZ Pozdišovce (? - † 11. 5. 1898), Július Krčméry, CZ Pozdišovce (? - 1933 († 9. 2. 1968)),
  Zoznam konseniorov Šarišského seniorátu: Aladár Halmi, CZ Lopúchov (1924 - 1925), Gustáv Pogány, CZ ? (? - ?), Pavel Sklenár, CZ Rankovce (1946 - 1947 († 10. 1. 1951)) Juraj Raab, CZ Bardejov (1948 - 1951), Dezider Dzúrik, CZ Soľ (1951 - ? († 13. 1. 1988))

  h) Spišský seniorát

  Zoznam seniorov Spišského seniorátu: Oskar Černák, CZ Poprad - Veľká (1939 - 1. 12. 1952)
  Zoznam konseniorov Spišského seniorátu: Samuel Konček, CZ Slovenská Ves (1939 - 1946 († 2. 9. 1960)), Mikuláš Adamčík, CZ Poprad (1946 - 1. 12. 1952)

  i) Podhorský seniorát **

  j) Potiský seniorát **


v súčasnosti na území iného štátu
** v súčasnosti čiastočne na území Slovenskej republiky a Maďarska (Potiský seniorát aj Rumunska a Podkarpatskej Rusi)

Na dištriktuálnom konvente, ktorý sa konal v roku 1897 vzišla počas rokovaní v bode 57. požiadavka, aby sa Podhorský seniorát rozdelil na dve časti - Starý Podhorský seniorát a Potiský seniorát. Do novovzniknutého Potiského seniorátu patirili nasledovné cirkevné zbory: Kladzany, Merník, Pozdišovce, Soľ, Klenovec, Užhorod (na Zakarpatskej Ukrajine), Nagybánya, Nagykároly, Nagyvárad (v Rumunsku), Debrecen, Nyíregyháza, Kölcse, Sátoraljaújhely a Tokaj (v Maďarsku). Prvým a zároveň posledným seniorom seniorátu sa stal Ľudovít Materny.

Oba senioráty (Podhorský a Potiský) zanikli v roku 1919 a včlenili sa do novovzniknutého Abanovo-zemplínskeho seniorátu, ktorý dočasne zanikol v novembri roku 1939 (jeho územie bolo pričlenené k Maďarsku). Seniormi seniorátu boli Aladár Margócsy, CZ Užhorod (1919 - 1921) - aministrujúci senior, Aladár Margócsy, CZ Užhorod (1931 - 1939) a Ľudovít Alth st., CZ Vyšná Kamenica (1939 - 1953).

2) Rozdelenie seniorátov v dištriktoch ECAV (1. december 1952 - dodnes)

Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSR dekrétom č. j.: 319/1952-prez. zo dňa 28. novembra 1952 vykonáva uznesenie generálneho presbytéria zo dňa 15. júla 1952 bod 3) odsek a) schválené Slovenským úradom pre veci cirkevné v Bratislave dňa 20. novembra 1952 číslo 7313/1952-I/2 a vyhlasuje dňom 1. decembra 1952 za zrušené tieto senioráty:

Vo východnom dištrikte: Abanovo-zemplínsky, Liptovský, Malohotský, Oravský, Šarišský, Turčiansky
V západnom dištrikte: Bratislavský, Hontiansky, Nitriansky, Novohradský, Trenčiansky, Zvolenský, Dunajský

Súčasne Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSR dekrétom č. j.: 320/1952-prez. zo dňa 28. novembra 1952 vykonalo uznesenie generálneho presbytéria zo dňa 15. júla 1952 schválené Slovenským úradom pre veci cirkevné v Bratislave čis.: 7313/1952-I/2 zo dňa 20. novembra 1952 a vyhlásilo platnosť novoutvorených seniorátov: Bratislavský, Myjavský, Považský, Nitriansky, Dunajský, Hontiansky, Zvolenský, Rimavský, Novohradský, Turčiansky, Liptovsko-oravský, Košický, Šarišsko-zemplínsky.

Zároveň od 1. decembra 1952 až do ustanovujúcej voľby nových seniorov nových seniorátov zvolení seniori vykonávali svoje funkcie seniorov v príslušných seniorátoch ako administrátori seniorátov. Voľby nových seniorov sa uskutočnili 25. januára 1953 a 1. februára 1953. Zloženie sľubu seniora príslušného seniorátu bolo ustanovené na 9. apríla 1953. Inštalácia za riadnych seniorov príslušných seniorátov sa uskutočnila 21. a 28. júna 1953.

 1. Západný dištrikt
  Patrili sem predchádzajúce senioráty: Bratislavský, Hontiansky, Nitriansky, Novohradský, Tekovský, Trenčiansky, Zvolenský

  a) Bratislavský seniorát (BAS)

  Zoznam seniorov: Július Adámiš, CZ Bratislava (1939 - 30. 6. 1958 († 26. 5. 1971)), Ivan Kolesár, CZ Bratislava (7. 6. 1959 - 1963 († 26. 5. 1975)), Karol Gábriš, CZ Pezinok (6. 2. 1964 - 1. 1. 1990 († 26. 12. 1998)), Ján Podlesný, CZ Veľký Grob - Čataj (6.10. 1990 - 1. 2. 1996), Miroslav Jäger st., CZ Vrbové (14. 9. 1996 - 21. 7. 2008), Boris Mišina, CZ Bratislava (8. 11. 2008 - 2014), Sidónia Horňanová, CZ Modra-Kráľová (11. 4. 2015 - 2021), Pavel Kollár, CZ Veľký Grob (24. 4. 2021 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Július Dérer, CZ Modra (8. 6. 1939 - 22. 6. 1948 († 26. 12. 1963)), Milan Žarnovický, CZ Pezinok (1. 12. 1952 (uvedený do úradu už 15. 5. 1952) - † 11. 4. 1959), Ondrej Krecháč, CZ Pezinok-Grinava (7. 6. 1959 - 1965 († 17. 4. 1971)), Ondrej Bartko, CZ Bratislava (30. 5. 1965 - 1990 († 13. 6. 2008)), Ivan Tóth, CZ Modra-Kráľová (1990 - ? († 17. 9. 2021)), Vladimír Ferenčík (? - 1996), Mária Kováčová, CZ ? (1996 - ?) (I. konsenior), Dušan Kováčik, CZ Bratislava-Rača (1996 - ?) (II. konsenior), Michal Zajden, CZ Trnava (2002 - 15. 4. 2004), Peter Fabok, CZ Horné Zelenice (2004 - 2008), Boris Mišina, CZ Bratislava (2007 - ?), Andrea Lukačovská, CZ Sládkovičovo (2008 - ?), Marián Čop, CZ Modra (2009 - 2012), Ján Kolesár, CZ Bratislava-Petržalka (2012 - 2015) Vladimír Kmošena, CZ Pezinok (2015 - 2022), Branislav Dolinský, CZ Piešťany (2022 - trvá)

  b) Myjavský seniorát (MYS)

  Zoznam seniorov: Pavel Sklenár, CZ Myjava (1. 12. 1952 - 1958), Ladislav Letrík, CZ Myjava (1959 - 1965), Rudolf Koštial, CZ Skalica (4. 9. 1966 - 3. 9. 1969 († 28. 10. 1991)), Pavel Machala, CZ Turá Lúka (19. 9. 1971 - 1. 1. 1977 († 16. 6. 1992)), Ján Bajcár, CZ Senica (1. 7. 1978 - † 19. 1. 1983), Ladislav Valášek, CZ Košariská (4. 9. 1983 - 1994 († 24. 12. 2003)), Samuel Mišiak, CZ Myjava (17. 6. 1995 - 2007), Juraj Šefčík, CZ Senica (15. 9. 2007 - 2013) Miroslav Hvožďara ml., CZ Vrbovce (29. 9. 2013 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Pavol Vaníček, CZ Častkov (1. 12. 1952 - 1959 († 1986)), Pavel Proksa, CZ Holíč (1959 - 1966 († 18. 12. 2016)), Michal Oravec, CZ Kostolné (4. 9. 1966 - ? († 6. 5. 1978)), Ján Lacko ml., CZ Senica (? - 31. 3. 1997 († 19. 2. 2017)), Svetozár Mosný, CZ Brezová pod Bradlom (1997 - † 6. 2. 1999), Ľubomír Batka st., CZ Sobotište (1999 - 2007), Miroslav Hvožďara ml., CZ Vrbovce (1999 - 2013) (konsenior pre Myjavsko), Ľubomír Batka st., CZ Sobotište (2007 - 2013) (konsenior pre Záhorie), Peter Švehla, CZ Skalica (2013 - 2019) (konsenior pre Záhorie), Iveta Vachulová, CZ Turá Lúka (19. 3. 2016 - trvá) (konsenior pre Myjavsko), Vacat (konsenior pre Záhorie)

  c) Považský seniorát (POS)

  Zoznam seniorov: Jozef Kmeť, CZ Vrbové (1. 12. 1952 - 1959 († 3. 6. 1985)), Ľudovít Pavel Domko, CZ Zemianske Podhradie (1959 - 1.6. 1970 († 6. 2. 1978)), Michal Lantaj, CZ Trenčín (27. 6. 1971 - 1990), Milan Kubík, CZ Stará Turá (1990 - 2000), Michal Masár, CZ Moravské Lieskové (23. 7. 2000 - 2006 († 24. 11. 2020)), Eva Juríková, CZ Lubina (2006 - 2018), Ján Ochodnický, CZ Adamovské Kochanovce (2018 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Ľudovít Pavel Domko, CZ Zemianske Podhradie (1. 12. 1952 - 1959 († 6. 2. 1978)), Alexander Barica, CZ Horné Ozorovce (1959 - 8. 12. 1959 († 1. 8. 2003)), Michal Lantaj, CZ Trenčín (1959 - 27. 6. 1971), Albert Predmerský, CZ Adamovské Kochanovce (4. 6. 1972 - ? († 24. 10. 1991)), Ján Bajcár ???, CZ Považská Bystrica (1971 ??? - 1977 († 19. 1. 1983)), ... Milan Dunajčík, CZ Beckov (15. 6. 1985 - ? († október 2000)), Ivan Rubaninský (? - ? († 15. 9. 2011)), Ján Baláž, CZ Trenčianske Stankovce (? - ?), Ján Ochodnický, CZ Adamovské Kochanovce (2008 - 2018), Radomír Vařák, CZ Stará Turá (2018 - 2019), Peter Maca, CZ Moravské Lieskové (2019 - trvá)

  d) Dunajsko-nitriansky seniorát (DNS)
  (Vytvorený už 22. júna 1948 (oficiálne vznikol 1. júla 1948) pod názvom Dunajský seniorát pre presídlenecké zbory z Dolnej zeme. Po zániku dňa 20. 2. 1964 boli zbory rozdelené do okolitých seniorátov novovzniknutého Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.)

  Zoznam seniorov Dunajského seniorátu: Július Dérer, CZ Modra (22. 6. 1948 / 6. 10. 1948 (ustanovený za administrujúceho seniora na dva roky s perspektívou pokračovania v úrade) - 30. 11. 1952 († 26. 12. 1963)), Ondrej Kováč, CZ Nové Zámky (1. 12. 1952 - 5.10. 1957 († 21. 2. 1973)), Pavel Valášek, CZ Nitra (18. 5. 1958 - 20. 2. 1964 († 19. 2. 1989))
  Zoznam seniorov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu: Ondrej Kováč, CZ Nové Zámky (20. 2. 1964 - 1972 († 21. 2. 1973)), Ondrej Ponický, CZ Pukanec (25. 6. 1972 (menovanie za administrátora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu) (9. 9. 1973 (inštalácia za riadneho seniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu)) - 1986 († 6. 2. 1989)), Andrej Kvas, CZ Nové Sady (30. 8. 1987 - 1994 († 29. 5. 2006)), Ján Dobák, CZ Levice (10. 9. 1994 - 2000), Radoslav Danko, CZ Komárno (2001 - 2005), Ján Dobák, CZ Levice (2001 - 2008), Ivan Eľko, CZ Nitra (2008 - 30. 3. 2012), Ján Jančo, CZ Kalná nad Hronom (30. 3. 2012 - 29. 3. 2019), Mária Popičová (2017? - ?) (administrujúca seniorka), Mária Popičová, CZ Nesvady (30. 3. 2019 - ?), Mária Popičová, CZ Nesvady (15. 3. 2021 - ?) (administrujúca seniorka)

  Zoznam konseniorov Dunajského seniorátu: Eugen LukáčCZ Komárno (12. 6. 1951 - 1954 († 29. 11. 1975)), Ján Kucian, CZ Nesvady (1954 - 20. 2. 1964) (I. konsenior), Ján Cúth, CZ Uhrovec (27. 7. 1960 - 20. 2. 1964 († 4. 10. 1982)(II. konsenior)
  Zoznam konseniorov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu: Július Lanštiak, CZ Levice (20. 2. 1964 - ? († 1. 11. 1982)), Ondrej Ponický, CZ Pukanec (1. 10. 1971 - 9. 9. 1973 († 6. 2. 1989)), ... Ľudovít Rožko (1. 1. 1987 - ?), Dušan Albini, CZ Diakovce (10. 9. 1994 - ? († 11. 3. 2011)) (I. konsenior),  Vladimír Šoltés, CZ Bátovce (10. 9. 1994 - 1999 († 2006)) (II. konsenior), Radoslav Danko, CZ Komárno (1997 - 2000), Dušan Hano, CZ Nové Sady (2000 - ?) (I. konsenior), Ján Ondrejovič, CZ ? (2000 - ?) (II. konsenior), ... Róbert Mišových, CZ Levice (2008 - ?), Zuzana Moncoľová, CZ Hontianska Vrbica (2012 - ?), Mária Popičová, CZ Nesvady (? -?), Martin Riecky, CZ Levice (? - trvá), Jana Juššíková (6. 6. 2023 - dodnes) (II. konsenior)

  e) Hontiansky seniorát (HOS)

  Zoznam seniorov: Štefan Miškovský, CZ Horné Rykynčice a Lazany (1. 12. 1952 / 1. 3. 1953 (inštalácia za riadneho seniora Hontianskeho seniorátu) - 1. 10. 1971 († 20. 4. 1996)), Pavel Radváni, CZ Banská Štiavnica (27. 5. 1972 - 30. 9. 1992 († 22. 1. 2013)), Milan Šimko, CZ Devičie (1994 - 2000), Miroslav Dubek,CZ Krupina (2000 - 2018), Katarína Zaťková, CZ Pliešovce (17. 11. 2018 - 31. 7. 2023), Hana Peničková, CZ Šahy (1. 8. 2023 - dodnes)

  Zoznam konseniorov: Štefan Baláž, CZ Hontianske Tesáre (1. 12. 1952 - ?), Pavel Radváni, CZ Banská Štiavnica (1964 - 1971 († 22. 1. 2013)), Ján Sleziak, CZ Terany (27. 5. 1972 - 1992), Juraj Buzalka, CZ Dudince (10. 4. 1992 - 2000), Vladimír Šoltés, CZ Hontianske Moravce (2000 - † 2006), Vacat (2008 - ?), Miroslav Dubek, CZ Krupina (29. 3. 2015 - trvá)

  f) Novohradský seniorát (NOS)

  Zoznam seniorov: Ľudovít Jaroslav Hrdlička ml., CZ Lučenec (5. 12. 1948 - 1970 († 9. 5. 1971)), Július Lanštiak, CZ Lučenec (1971 - † 1. 11. 1982)), Jozef Dianiška, CZ Senné (24. 6. 1984 - 1994), Ján Rajtók, CZ Lučenec (1994 - 2000)Ján Ďurov, CZ Veľký Krtíš (3. 6. 2000 - 2009), Jaroslav Ďuriš, CZ Stredné Plachtince (2009 - 2012), Ivan Mucha, CZ Málinec (2012 - 2019), Ján Ruman, CZ Veľký Krtíš (2019 - 2023), Ondrej Šoltés, CZ Kalinovo (9. 9. 2023 - dodnes)

  Zoznam konseniorov: Ján Klain, CZ Pôtor (? - † 9. 4. 1971)), Ján Búlik, CZ Dobroč (1983 - ? († 3. 10. 1992)), Ján Ďurov, CZ Veľký Krtíš (1995 - 3. 6. 2000), Juraj Buzalka, CZ Dobroč (2000 - ?), Ivan Mucha, CZ Málinec (2008 - ?), Michal Gubo, CZ Tomášovce (2018 - 2022), Michal Gubo, CZ Tomášovce (administrujúci konsenior) (1. 8. 2022 - 31. 7. 2023), Zuzana Alcnauerová, CZ Príbelce (administrujúca konseniorka) (1. 8. 2023 - dodnes)

  g) Zvolenský seniorát (ZOS)

  Zoznam seniorov: Milutín Bágeľ, CZ Zvolen (1. 12. 1952 / 7. 2. 1953 (inštalácia za riadneho seniora Zvolenského seniorátu) - 16. 10. 1971 († 18. 3. 1989)), Ján Dubíny, CZ Banská Bystrica (23. 4. 1972 - 1994 († 23. 7. 2008)), Ján Kecer, CZ Očová (19. 6. 1994 - 2004), Peter Ján Soták, CZ Dobrá Niva (2004 - 2014), Ján Čáby, CZ Ostrá Lúka (2. 8. 2014 - ?), Vacat (? - 30. 9. 2022), Jozef Pacek, CZ Kremnica (1. 10. 2022 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Július Krčméry, CZ Zvolen (1. 12. 1952 - 1953 († 9. 2. 1968)), Karol Pavle, CZ Dobrá Niva (1953 - 1959 († 29. 9. 1982)), Dušan Fabricius, CZ Brezno (1959 - 1963 († 26. 8. 2010)), Ján Dubíny, CZ Banská Bystrica (1963 - 23. 4. 1972 († 23. 7. 2008)), Gustáv Launer, CZ Ostrá Lúka (23. 4. 1972 - ? († 21. 10. 1976)), Daniel Michal Fakla, CZ Dobrá Niva (? - ? († 19. 5. 2010)), Ivan Rubaninský (? - ? († 15.9. 2011)), Peter Ján Soták, CZ Dobrá Niva (2000 - 2004), Peter Kevický, CZ Poniky (2008 - ?), Daniel Duraj, CZ Horná Mičiná (? - ?), Jozef Pacek, CZ Kremnica (? - 30. 9. 2022)

  h) Rimavský seniorát (RIS)

  Zoznam seniorov: Pavel Sabó, CZ Tisovec (1. 12. 1952 - 1. 8. 1958 († 17. 8. 1979)), Pavel Turis, CZ Rimavské Brezovo (1. 8. 1858 - 25. 2. 1959 - administrujúci senior), Ondrej Figuli, CZ Tisovec (25. 2. 1959 - 30. 6. 1971 († 31. 1. 1982)), Pavel Slančo, CZ Čerenčany (1. 6. 1972 - 1990 († 31. 3. 2018)), Dušan German (adm.), CZ Klenovec (23. 6. 1991 - 31. 10. 2015), Iveta Korenková, CZ Hnúšťa-Brádno (2015 - 2016) (administrujúca seniorka), Viktória Lisáková, CZ Rimavská Sobota (2016 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Ondrej Figuli, CZ Rimavská Píla (1. 11. 1949 / 1. 12. 1952 (inštalácia za riadneho seniora Rimavského seniorátu) - 25. 2. 1959 († 31. 1. 1982)), Gejza Solyi (25. 2. 1959 - ? († január 1994)), Pavel Slančo, CZ Čerenčany (1967 - 1970 († 31. 3. 2018)), ... Mojmír Zúrik, CZ Tisovec (23. 6. 1991 - 30. 8. 1998 († 25. 1. 2022)), Milan Krivda, CZ Drienčany (1999 - ?), Zuzana Moncoľová, CZ Rimavská Sobota (2000 - ?), ... Iveta Korenková, CZ Hnúšťa (2008 - 2015), Vacat (? - trvá)

 2. Východný dištrikt
  Patrili sem predchádzajúce senioráty: Abovsko-zemplínsky, Gemerský, Liptovský, Malohontský, Oravský, Podtatranský, Spišsko-mestský, Šarišský a Turčiansky.

  a) Turčiansky seniorát (TUS)

  Zoznam seniorov: Viktor Šimko, CZ Slovenské Pravno (1. 12. 1952 / 28. 6. 1953 (inštalácia za riadneho seniora Turčianskeho seniorátu) - 1960 († 24. 7. 1978)), Ján Konvit, CZ Sučany (13. 5. 1960 - 1992 († 30. 4. 2003)), Miloslav Blaho, CZ Považská Bystrica (1992 - 2000 († 22. 8. 2017)), Jozef Havrila st., CZ Necpaly (2000 - 30. 3. 2001) - administrujúci senior, Jozef Havrila st. CZ Necpaly (31. 3. 2001 - 2013), Marián Kaňuch, CZ Žilina (2014 - ?) - administrujúci senior, Marián Kaňuch, CZ Žilina (11. 1. 2015 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Ján Konvit, CZ Sučany (1. 12. 1952 / 28. 6. 1953 (inštalácia za riadneho konseniora Turčianskeho seniorátu) - 13. 5. 1960 († 30. 4. 2003)), Vladimír Marenčiak, CZ Žilina (13. 5. 1960 - 1968), Ján Zaťko, CZ Púchov (26. 8. 1973 - 1991 († 17. 8. 1993)), ? (1991 - 1994), Miroslav Hvožďara st., CZ Záriečie (1994 - 2001 († 11. 2. 2021)), Jozef Havrila st., CZ Necpaly (1999 - 30. 3. 2001), Ondrej Peťkovský, CZ Žilina (2001 - ?) (I.konsenior), Ľudovít Hroboň (2001 - ?), CZ Príbovce (II.konsenior), Milan Kubík, CZ Martin (2008 - ?) (I.konsenior), Ondrej Peťkovský, CZ Košeca (2008 - ?) (II.konsenior), Miroslav Eštok, CZ Záriečie (2012 - 2023) (I. konsenior), Milan Kubík, CZ Martin (? - trvá) (II. konsenior)

  b) Liptovsko-oravský seniorát (LOS)

  Zoznam seniorov: Ondrej Krecháč, CZ Leštiny (inštalácia: 12. 6. 1951 (15. 7. 1951) / 1. 12. 1952 (inštalácia za riadneho seniora Liptovsko-oravského seniorátu) - 1954 († 17. 4. 1971)), Juraj Lukáč, CZ Liptovský Ján (1955 - † 28. 1. 1973), Milan Devečka, CZ Ružomberok (24. 6. 1973 - 1991 († 1. 4. 2013)), Michal Hudák, CZ Liptovský Peter (13. 6. 1992 - 31. 12. 1996), Vladimír Ferenčík, CZ Dovalovo (1997 - 2005), Katarína Hudáková, CZ Liptovský Ondrej (15. 10. 2006 - 27. 10. 2018), Stanislav Grega, CZ Hybe (28. 10. 2018 - 31. 12. 2022), Katarína Hudáková (štatutárna zástupkyňa) (1. 1. 2023 - dodnes)

  Zoznam konseniorov: Juraj Lukáč, CZ Liptovský Ján (1. 12. 1952 - 1955 († 28. 1. 1973)), Ján Herich, CZ Veličná (1955 - ?), Ján Dérer, CZ ? (? - ? († 9. 8. 1979)), Ján Zemiar, CZ Partizánska Ľupča (? - ?), Vladimír Pavlík, CZ Závažná Poruba (? - 2006) Martin Šefranko, CZ Ružomberok (október 2006 - 2007) (konsenior za Liptov), Rastislav Stanček, CZ Dolný Kubín (? - 2008) (administrujúci konsenior za Oravu), Marek Cingeľ, CZ Veličná (2008 - ?) (konsenior za Oravu), Marián Grega, CZ Párnica (2009 - 2021) (konsenior za Oravu), Stanislav Grega, CZ Hybe (2008 - 28. 10. 2018) (konsenior za Liptov), Katarína Hudáková (2019 - dodnes) (konseniorka za Liptov), Zuzana Brdiarová (22. 8. 2021 - dodnes) (konseniorka pre za Oravu).

  c) Tatranský seniorát (TAS)

  Zoznam seniorov: Mikuláš Adamčík, CZ Poprad (1. 12. 1952 - 1972), Tibor Ján Žiak, CZ Spišská Nová Ves (8. 10. 1972 - 1994), Ján Bakalár, CZ Batizovce (29. 5. 1994 - 18. 2. 1995 († 22. 7. 2020)), Ján Havira, CZ Levoča (? - ? (administrujúci senior) († 29. 4. 2019)), Branislav Matejka, CZ Štrba (22. 10. 1995 - 2001 († 5. 7. 2015)), Ján Matis, CZ Batizovce (2001 - 31. 5. 2010), Libor Bednár, CZ Poprad (1. 6. 2010 - ?) (administrujúci senior), Roman Porubän, CZ Kežmarok (? - 2016), Jaroslav Matys, CZ Spišská Nová Ves (2016 - ?) (konsenior poverený administrovaním seniorátu), Jaroslav Matys, CZ Levoča (2016 - 30. 7. 2017) (administrujúci senior), Jaroslav Matys, CZ Spišská Nová Ves (2018 - 2023), Roman Porubän, CZ Kežmarok (15. 10. 2023 - dodnes)

  Zoznam konseniorov: Ján Šaling (? - ?), Gustáv Ernest Fábry, CZ Matejovce (? - 1957 († 15. 1. 1969)), Július Filo st. (1958 - 31. 5. 1970 († 14. 4. 2004)), Ján Havira, CZ Levoča (8. 10. 1972 - ? († 29. 4. 2019)), Ján Pavlovič, CZ Poprad (1980 - 1994 († 26.10. 2019)), Branislav Matejka, CZ Štrba (29. 5. 1994 - 20. 5. 1995 († 5. 7. 2015)), Pavol Kušnír, CZ Vysoké Tatry (22. 10. 1995 - ?), ... Roman Porubän, CZ Kežmarok (? - 30. 7. 2017), Jaroslav Matys, CZ Spišská Nová Ves (2016 - 2018), Michal Findra, CZ Poprad (2018 - dodnes)

  d) Gemerský seniorát (GES)

  Zoznam seniorov: Emil Sivák, CZ Gemerské Teplice (28. 6. 1953 - 1. 9. 1964 († 26. 3. 1968)), Mojmír Zúrik, CZ Chyžné (1. 9. 1964 (v úrade) / 27. 9. 1964 (inštalovaný) - 1971 († 25. 1. 2022)), Vojtech Ivanich, CZ Rožňava (29. 10. 1971 - † 26. 3. 1983), Milan Jahodník, CZ Rejdová (23. 10. 1983 - 1990 († 11. 9. 2000)), Ján Klátik, CZ Revúca (21. 7. 1991 - 1994 († 24. 12. 2019)), Helena Benková, CZ Gemerská Poloma (administrátorka seniorátu v rokoch 1994 - 15. 8. 1996), Eva Ščerbáková, CZ Vlachovo (15. 8. 1996 - 2000), Ján Beňuch, CZ Muránska Dlhá Lúka (administrátor seniorátu v rokoch 2000 - 2002 († 29. 11. 2015)), Darina Basariková, CZ Betliar (administrátorka seniorátu v rokoch 2002 - 2008 († 1. 5. 2016)), Jerguš Olejár, CZ Rožňava (9. 3. 2008 - 2018), Radovan Gdovin, CZ Dobšiná (21. 7. 2018 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Ján Cúth, CZ Kokava nad Rimavicou (28. 6. 1953 - 28. 6. 1959 († 4. 10. 1982)), Bedrich Kasanický, CZ ? (1959 - ?), Gustáv Predanóczy, CZ Nižná Slaná (27. 9. 1964 - ?), Emil Kontra, CZ Rybník (29. 10. 1972 - 1973 († 1. 2. 1982)), Igor Bubliak, CZ Rimavská Sobota (26. 8. 1973 - ? († 26. 10. 1990)(I. konsenior), Gustáv Predanóczy, CZ Nižná Slaná (1973 - ?) (II. konsenior), Ján Klátik, CZ ? (? - ? († 24. 12. 2019)), Ján Vecan ml., CZ Kunova Teplica (1. 12. 1996 - ?) (I. administrujúci konsenior), Ján Štrbka, CZ Dobšiná (1. 12. 1996 - ? († február 2010)) (II. administrujúci konsenior), Miroslav Synak, CZ Ratkovské Bystré (2000 - ?) (II. administrujúci konsenior), Radovan Gdovin, CZ ? (? - 2015) Dušan Pavel Hrivnak, CZ Ratkovské Bystré (2008 - trvá) (I. konsenior), Karmen Želinská (2018 - trvá) (II. konsenior)

  e) Košický seniorát (KOS)

  Zoznam seniorov: Dušan Cesnak, CZ Košice (1. 12. 1952 / 28. 6. 1953 (inštalácia za riadneho seniora Košického seniorátu) - † 4. 12. 1957), Adolf Kevický, CZ Budimír (1958 - 1980 († 3. 3. 1989)), Dárius Konček, CZ Rankovce (admin.) (1980 - 1981 († 4. 10. 1986)), Ladislav Fričovský, CZ Obišovce (11. 7. 1982 - 1994 († 20. 12. 2014)), Igor Mišina, CZ Rankovce (21. 1. 1995 - 2000), Samuel Linkesch, CZ Košice (2000 - 2006), Ján Hruška, CZ Vyšná Kamenica (15. 12. 2007 - 2018), Samuel Linkesch, CZ Košice (2018) (administrujúci senior), Samuel Linkesch, CZ Košice (2018 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Adolf Kevický, CZ Budimír (1. 12. 1952 / 28. 6. 1953 (inštalácia za riadneho konseniora Košického seniorátu) - 1958 († 3. 3. 1989)), Ján Havira, CZ Vyšná Kamenica (30. 10. 1960 - 1967 († 29. 4. 2019)), Dárius Konček, CZ Rankovce (1967 - 1980 († 4. 10. 1986)), Ondrej Koč st., CZ ? (? - ? († 19. 8. 2022)) , Tomáš Semko ml., CZ ? (? - ?), Imrich Lukáč, CZ Opiná (2008 - ?)

  f) Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS)

  Zoznam seniorov: 
  Ctibor Ján Handzo, CZ Prešov (1. 12. 1952 / 1. 3. 1953 (inštalácia za riadneho seniora Šarišsko-zemplínskeho seniorátu) - 1. 1. 1971 († 1. 6. 1972)), Koloman Liška, CZ Vranov nad Topľou (23. 10. 1971 - 1984), Ján Midriak, CZ Prešov (2. 9. 1984 - 1994 († 7. 2. 2015)), Boris Mišina, CZ Soľ (14. 10. 1994 - 30. 6. 1998), Slavomír Gallo, CZ Vranov nad Topľou (15. 11. 1998 - 2004), Ján Bakalár, CZ Prešov (2005 - 2011 († 22. 7. 2020)), Ján Velebír, CZ Bardejov (24. 7. 2011 - 2017), Martin Chalupka, CZ Prešov (17. 9. 2017 - trvá)

  Zoznam konseniorov: Michal Čop, CZ Pozdišovce (1. 12. 1952 - † 11. 7. 1969), Július Sepeši, CZ Hanušovce nad Topľou (1969 - administrujúci senior († august 1987)), Dárius Konček, CZ Vranov nad Topľou (1969 - ? († 4. 10. 1986)), Koloman Liška, CZ Prešov (1970- 23. 10. 1971), Ľudovít Valentín (? - ?), Ján Mišák, CZ Bardejov (24. 6. 1972 - ? († marec 2009)), Ján Bohdan Hroboň, CZ Hanušovce nad Topľou (18. 7. 1992 - 1994 († 17. 1. 2006)), Boris Mišina, CZ Soľ (15. 5. 1994 - 30. 6. 1998), Tomáš Semko st., CZ Sabinov (? - 5. 4. 1997), Jozef Juházy, CZ Giraltovce (5. 4. 1997 - ?), Slavomír Gallo, CZ Vranov nad Topľou (1998 - ?), Vladimír Mako, CZ ? (1999 - ?), Marián Čop, CZ ? (? - ?), Slavomír Sabol, CZ Bystré (1998 - 2008), Ondrej Koč ml. (2004 - ?), Dušan Cina, CZ Kuková (2008 - ?) (I. konsenior), Peter Soták, CZ Merník (2008 - ?) (II. konsenior), Ján Velebír, CZ Bardejov (26. 9. 2010 - 2011), Martin Škarupa, CZ Hanušovce nad Topľou (2012 - ?) (I. konsenior), Martin Chalupka, CZ Marhaň (2012 - ?) (II. konsenior), Ondrej Koč ml., CZ Prešov (2014), Ľuboš Kubačka, CZ Soľ (2015 - ?), Marek Cingeľ, CZ Richvald (2017 - ?), Ľuboš Kubačka, CZ Soľ (28. 3. 2021 - ?) (administrujúci senior), Ján Hruška, CZ Vyšná Kamenica (? - trvá)

na zozname seniorov a konseniorov sa ešte pracuje...

takisto je v procese vypracovania a podrobný zoznam farárov, pôsobiacich v cirkevných zboroch ECAV... 

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.