Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Vysvetlivky k pôsobiacim kňazom

VYSVETLIVKY K ČASTI CHRONOLÓGIA PÔSOBIACICH KŇAZOV VO FARNOSTIACH NA ÚZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

1) VYSVETLIVKY A SKRATKY K CHRONOLÓGII RÍMSKOKATOLÍCKYCH FARÁROV A SPRÁVCOV FARNOSTÍ, PÔSOBIACICH VO FAROSTIACH

Pri rímskokatolíckych kňazoch uvádzame predchádzajúce a nasledujúce miesto ich pôsobenia vrátane funkcie kňaza (farár, farský administrátor, excurrendo).
Pri pôsobisku kňaza v úrade kaplána je jeho prípadné nasledujúce označené príslušnou funkciou kňaza a tou-ktorou farnosťou, v ktorej pôsobí/pôsobil. Pri prípadnom prejdení z úradu farára, správcu kláštorného kostola, či farského administrátora do úradu kaplána, je táto zmena taktiež zaznačená.
Pri pôsobisku kňaza v úrade farára alebo farského administrátora, je táto skutočnosť naznačená pred zátvorkou, ktorá spomína jeho obdobie výskytu vo farnosti, a to skratkami FAdm. alebo Far., prípadne Adm.Iter. V zátvorke za lomenou čiarou je naznačená už len predchádzajúce a nasledujúce kňazovo pôsobisko. V prípade spravovania farnosti excurrendo, pôsobiská nie sú naznačené. Údaj o nich sa nachádza pri kňazovi a vo farnosti, z ktorej je tá-ktorá farnosť spravovaná excurrendo. 

Kap. v I. RKFar. - kaplán v I. rímskokatolíckej farnosti
FAdm. - farský administrátor (to isté čo správca farnosti)
Far. - farár
Adm.Inter. - administrator intermalis (latinská skratka pre dočasného administrátora farnosti)
sp. k. - správca kostola
ZVS - Základná vojenská služba
VTNP-PTP - Vojenské tábory nútených prác-pomocné technické prápory
Far. BK - farnosť bez kaplána
excurr. - excurrendo (označenie pre kňaza povereného riadením aj inej ako svojej domovskej farnosti)
- kostol bol konsekrovaný / požehnaný až po vzniku farnosti, preto farárov z predchádzajúcej farnosti nespomíname, len farnosť, pod ktorú územie patrilo
mimo pastorácie vo farnosti:
a) označenie pre všetkých kňazov, ktorým v období 1948 - 1989 boli trpiteľmi za vieru. (Vysvetlenie pojmu pre rímskokatolíckych kňazov pozri v slovníku používaných pojmov.)
b) ako ekvivalent pojmu špeciálna pastorácia - ide o kňazov, ktorí:

- pôsobia na fakultách škôl ako pedagógovia či riaditelia cirkevných škôl
- sú ustanovení za predstavených kňazskej formácie bohoslovcov
- sú správcami niektorej cirkevnej školy (prípadne sú kaplánmi aj správcami niektorej cirkevnej školy zároveň)
- pôsobia ako nemocniční kapláni
- pôsobia v diecéznych / arcidiecéznych kúriách rímskokatolíckej cirkvi
- pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR
- majú na starosti pastoráciu Rómov


c) štúdium počas kaplánskeho alebo neskoršieho pôsobenia kňaza vo farnosti - v prípade štúdia kňaza na univerzite po jeho vysviacke može nastať situácia, že je výpomocným duchovným v nejakej farnosti. V takýchto prípadoch je farnosť, v ktorej je výpomocným duchovným naznačená, aj napriek tomu, že sa v nej fyzicky nenachádza, pretože je na štúdiách (zväčša mimo Slovenskej republiky)

Keďže kostoly spravované niektorou z reholí majú svojich vlastných správcov kostolov, hoci spadajú pod farnosť a tvoria jej filiálku, v menoslove správcov takýchto kostolov uvádzame aj meno farára príslušnej farnosti, pod ktorú kostol spadá, aj meno správcu kostola, ktorý tá-ktorá rehoľa spravuje.

Rímskokatolícka cirkev (100) - vlastníkom kostola vo farnosti alebo na jej filiálke je príslušná farnosť rímskokatolíckej cirkvi, do ktorej farnosť či filiálka patrí. V zátvorke je uvedený percentuálny podiel vlastníctva
Pozn.: FaFSR(m) - farnosť a filiálka spravovaná rehoľou (v minulosti)
Pozn.: FaFSR(d) - farnosť a filiálka spravovaná rehoľou (v súčasnosti)

CÚJ - cirkevná územná jednotka
eccl. par. - ecclesia parochialis (farský kostol)
eccl. fil. - ecclesia filialis (filiálny kostol)

2) VYSVETLIVKY A SKRATKY K CHRONOLÓGII EVANJELICKÝCH FARÁROV A FARÁRIEK, PÔSOBIACICH V CIRKEVNÝCH ZBOROCH

Je pravidlom, že zborový farár cirkevného zboru, ktorého si cirkevný zbor zvolil na zborovom konvente, je vždy inštanovaný (uvedený do úradu). § 23 Zborníka cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku novelizovaného dňa 10. januára 2019 hovorí o inštalácii zborového farára nasledovné: „Do troch mesiacov od nastúpenia do funkcie zborového farára musí byť zvolený farár uvedený do nej v rámci služieb Božích seniorom. Predĺženie tejto lehoty môže povoliť dištriktuálny biskup.“

Námestný farár inštalovaný nebýva, len menovaný biskupom príslušného dištriktu, v ktorom sa ten-ktory cirkevný zbor nachádza.

adm. - administrujúci farár / farárka
NámF. - námestný farár / námestná farárka
ZbF. - zborový farár
kap. - kaplán, kaplánka

SEBF UK - Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
EFB UK - Evanjelická bohoslovenská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

3) VYSVETLIVKY A SKRATKY K CHRONOLÓGII GRÉCKOKATOLÍCKYCH FARÁROV A SPRÁVCOV FARNOSTÍ, PÔSOBIACICH VO FAROSTIACH

Pri gréckokatolíckych kňazoch uvádzame predchádzajúce a nasledujúce miesto ich pôsobenia vrátane funkcie kňaza (farár, farský administrátor, excurrendo).
Pri pôsobisku kňaza v úrade kaplána je jeho prípadné nasledujúce označené príslušnou funkciou kňaza a tou-ktorou farnosťou, v ktorej pôsobí/pôsobil. Pri prípadnom prejdení z úradu farára, správcu kláštorného kostola, či farského administrátora do úradu kaplána, je táto zmena taktiež zaznačená.
Pri pôsobisku kňaza v úrade farára alebo farského administrátora, je táto skutočnosť naznačená pred zátvorkou, ktorá spomína jeho obdobie výskytu vo farnosti, a to skratkami FAdm. alebo Far., prípadne Adm.Iter. V zátvorke za lomenou čiarou je naznačená už len predchádzajúce a nasledujúce kňazovo pôsobisko. V prípade spravovania farnosti excurrendo, pôsobiská nie sú naznačené. Údaj o nich sa nachádza pri kňazovi a vo farnosti, z ktorej je tá-ktorá farnosť spravovaná excurrendo.

GTF PU v Prešove - Gréckokatolícka Teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Gréckokatolícka cirkev (100) - vlastníkom chrámu vo farnosti alebo na jej filiálke je príslušná farnosť gréckokatolíckej cirkvi, do ktorej farnosť či filiálka patrí. V zátvorke je uvedený percentuálny podiel vlastníctva

Kap. v I. GKFar. - kaplán v I. gréckokatolíckej farnosti
FAdm. - farský administrátor (to isté čo správca farnosti)
Far. - farár
Adm.Inter. - administrator intermalis (latinská skratka pre dočasného administrátora farnosti)
sp. ch. - správca chrámu
ZVS - Základná vojenská služba
VTNP-PTP - Vojenské tábory nútených prác-pomocné technické prápory
Far. BK - farnosť bez kaplána
excurr. - excurrendo (označenie pre kňaza povereného riadením aj inej ako svojej domovskej farnosti)
 - chrám bol posvätený až po vzniku farnosti, preto farárov z predchádzajúcej farnosti nespomíname, len farnosť, pod ktorú územie patrilo
mimo pastorácie vo farnosti:

a) označenie pre všetkých kňazov, ktorým v období 1948 - 1989 boli trpiteľmi za vieru. (Vysvetlenie pojmu pre gréckokatolíckych kňazov pozri v slovníku používaných pojmov.)
b) ako ekvivalent pojmu špeciálna pastorácia - ide o kňazov, ktorí:

- pôsobia na fakultách škôl ako pedagógovia či riaditelia cirkevných škôl
- sú ustanovení za predstavených kňazskej formácie bohoslovcov
- sú správcami niektorej cirkevnej školy (prípadne sú kaplánmi aj správcami niektorej cirkevnej školy zároveň)
- pôsobia ako nemocniční kapláni
- pôsobia v kúriách eparchií  / archieparchie gréckokatolíckej cirkvi
- pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR
- majú na starosti pastoráciu Rómov


c) štúdium počas kaplánskeho alebo neskoršieho pôsobenia kňaza vo farnosti - v prípade štúdia kňaza na univerzite po jeho vysviacke može nastať situácia, že je výpomocným duchovným v nejakej farnosti. V takýchto prípadoch je farnosť, v ktorej je výpomocným duchovným naznačená, aj napriek tomu, že sa v nej fyzicky nenachádza, pretože je na štúdiách (zväčša mimo Slovenskej republiky)

Keďže chrámy spravované niektorou z reholí majú svojich vlastných správcov kostolov, hoci spadajú pod farnosť a tvoria jej filiálku, v menoslove správcov takýchto kostolov uvádzame aj meno farára príslušnej farnosti, pod ktorú chrám spadá, aj meno správcu chrámu, ktorý tá-ktorá rehoľa spravuje.

Gréckokatolícka cirkev (100) - vlastníkom chrámu vo farnosti alebo na jej filiálke je príslušná farnosť gréckokatolíckej cirkvi, do ktorej farnosť či filiálka patrí. V zátvorke je uvedený percentuálny podiel vlastníctva
Pozn.: FaFSR(m) - farnosť a filiálka spravovaná rehoľou (v minulosti)
Pozn.: FaFSR(d) - farnosť a filiálka spravovaná rehoľou (v súčasnosti)

CÚJ - cirkevná územná jednotka
eccl. par. - ecclesia parochialis (farský kostol)
eccl. fil. - ecclesia filialis (filiálny kostol)

4) VYSVETLIVKY A SKRATKY K CHRONOLÓGII PRAVOSLÁVNYCH SPRÁVCOV CIRKEVNÝCH OBCÍ

PCO - pravoslávna cirkevná obec
I. PCO - správca prvej pravoslávnej cirkevnej obce po kňazskej chirotónii
PAdm. PCO (?) - pobočný administrátor pravoslávnej cirkevnej obce (z PCO ?); (kde ?) = príslušná pravoslávna cirkevná obec, do ktorej bol dotyčný kňaz menovaný v čase pobočnej administrácie cirkevnej obce

Pravoslávna cirkev (100) - vlastníkom chrámu v pravoslávnej cirkevnej obci je pravoslávna cirkevná obec pravoslávnej cirkvi. V zátvorke je uvedený percentuálny podiel vlastníctva

5) VŠEOBECNÉ VYSVETLIVKY

1) V kolónke s nadpisom kňaz sa machádzajú tí kňazi, ktorí boli vo farnostiach, cirkevných zboroch a cirkevných obciach prítomní v čase posviacky nového alebo obnoveného kostola ako farári, či sprácovia alebo administrátori farnosti, cirkevného zboru a cirkevnej obce, vrátane tých, ktorí boli poverení výstavbou kostola alebo chrámu.
2) Menoslov pôsobiacich farárov sa nachádza čiastočne spracovaný v časti Zaujímavosti (zatiaľ u evanjelickej cirkvi; postupne pribúdajú ďalšie).
3) Keďže jedným z účelov tejto stránky je sprostredkovanie informácie o presnom dátume posviacky, požehania či konsekrácie kostola, obdobie pôsobenia kňazov vo farnostiach, cirkevných zboroch a cirkevných obciach je z dôvodu opodstatnenosti stanovené:

v rímskokatolíckej cirkvi od roku 1850, alebo prvým farárom pôsobiacim vo farnosti v čase pred a po roku 1850 súčasne
- v gréckokatolíckej cirkvi od roku 1771,  alebo prvým farárom pôsobiacim vo farnosti v čase pred a po roku 1771 súčasne (od vzniku Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie)
- v pravoslávnej cirkvi od roku 1923, (od momentu opätovného šírenia pravoslávia na našom území)
- v evanjelickej a reformovanej kresťanskej cirkvi od roku 1781, alebo prvým farárom pôsobiacim v cirkevnom zbore v čase pred a po roku 1871 súčasne (od vydania Tolerančného patentu)

Vyhľadávať skoršie presné dátumy pôsobení kňazov, nie je rozumné, keďže čím hlbšie v histórii pátrame, o to menej presných údajov nachádzame. V prípade akejkoľvek posviacky kostola v ktorejkoľvej cirkvi pred rokom 1771, 1781 a 1850 však informácia o tom, kto vo farnosti a cirkevnom zbore bol prítomný ako kňaz, je - ak sa ju podarilo nájsť - aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti napísaná na riadku KŇAZ.

Ak nebol k dispozícií oficiálny údaj o pôsobení kňaza vo farnosti, cirkevnom zbore ECAV či reformovanej kresťanskej cirkvi alebo pravoslávnej cirkevnej obci, ktorý by bol buď sprotredkovaný samotným kňazom alebo oficiálnym dokumentom, rozhoduje údaj, ktorý je napísaný v matrike zomrelých príslušnej farnosti, cirkevnom zbore či pravoslávnej cirkevnej obci, v ktorej farár pôsobil.

Údaj o pôsobení kňazov vo farnostiach, cirkevných zboroch ECAV a reformovanej kresťanskej cirkvi alebo pravoslávnych cirkevných obciach je uvedený z toho dôvodu, aby sa zachovala overená informácia o tom, ktorý kňaz bol v čase posviacky, konsekrácie či požehnania kostola alebo chrámu (uvedenej podľa možnosti v podobe presného dátumu kedy sa uskutočnila, vrátane mena kňaza) vo farnosti ako jej správca alebo farár, a to v prípade, ak by ju niekto ďalej chcel využiť na vedecké účely.

4) Menoslov kaplánov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi - ak nie je uvedené inak - je napísný len pri farských kostoloch a chrámoch.

5) Rozhodujúci názov cirkevnej územnej jednotky je názov platný v čase menovania kňaza do inej farnosti / cirkevného zboru

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.