Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Farnosti v Ordinariáte OS a OZ SR

KRÁTKO Z HISTÓRIE VOJENSKÝCH DUCHOVNÝCH

1) V Rakúsko – Uhorskej armáde duchovnú službu riadi vojenský apoštolský poľný vikár. Stojí na čele jedného z oddelení ministerstva vojenstva.

2) Po vzniku Československej republiky je zriadené Ministerstvo národnej obrany. V jeho rámci bola aj duchovná správa. Duchovní boli v cirkevno-právnych veciach podriadení svojmu vojenskému duchovnému predstavenému, v ostatných záležitostiach svojmu veliteľovi.

3) Postupné obmedzenie činnosti vojenských duchovných nastáva po roku 1945, čoho dôsledkom je úplná likvidácia vojenských duchovných.

4) Obnovenie činnosti vojenských duchovných v Slovenskej republike prichádza v roku 1995. Myšlienka vytvoriť medzi armádnymi profesionálmi pozície aj pre duchovných sa začala rodiť v januári 1994, kedy sa dňa 21. 1. 1994 v zložení - Ján Sokol, trnavský arcibiskup-metropolita Slovenska, Dominik Hrušovský, pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy a vtedajší minister obrany Imrich Andrejčák uskutočnilo na Ministerstve obrany SR prvé stretnutie vedúce k obnove Ordinariátu. Programové vyhlásenie vlády z marca 1994 uložilo ministrovi obrany vypracovať koncepciu duchovnej služby v Armáde SR. V tom roku začala pôsobiť na ministerstve Skupina duchovných činností a v nasledujúcom roku Úrad vojenských duchovných.

5) Dňa 1. februára 1995, na základe rozkazu č. 36/1995 ministra obrany SR Jána Siteka vznikol Úrad vojenských duchovných. Dňa 11. mája 1995 bol k rozkazu vydaný dodatok, ktorým sa utvorili vnútrorezortné podmienky pre ustanovenie vojenských duchovných.

6) Dňa 28. novembra 2002 bola podpísaná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (č. 648/2002 Z. z.), ktorej cieľom bolo zabezpečiť podmienky na primeranú duchovnú starostlivosť pre katolíckych veriacich v rámci Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na základe tejto zmluvy vznikol Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky.

7) Dňa 1. marca 2003 bol zriadený Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky, v ktorého štruktúrach sú rímskokatolícki a gréckokatolícki vojenskí duchovní (spolu 22). Zároveň vzniklo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby, ktorého súčasťou sú vojenskí duchovní delegovaní protestantskými cirkvami a pravoslávnou cirkvou (spolu 9).

9) Na základe Dohody medzi Slovenskou republikou a 11 registrovanými kresťanskými cirkvami a Ústredným zväzom Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch podpísanej 28. apríla 2005, bolo 10. marca 2007 oficiálne uvedené do činnosti Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR, zriadené ako osobitná inštitúcia v rámci Ordinariátu OS a OZ SR.

Na základe dohody, uzatvorenej 28. apríla 2005, ktorá je splnením požiadavky zakotvenej v Zákone 250/2002 Z. z., tak odteraz začali pôsobiť v rezortoch obrany, spravodlivosti a vnútra nielen katolícki kňazi, ale aj duchovní iných cirkví a spoločností, ktorí dohodu podpísali, a to:

a) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
b) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
c) Pravoslávna cirkev na Slovensku
d) Evanjelická cirkev metodická
e) Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
f) Cirkev bratská v Slovenskej republike
g) Cirkev adventistov siedmeho dňa
h) Apoštolská cirkev na Slovensku
i) Ústredný zväz židovských náboženských obcí
j) Starokatolícka cirkev na Slovensku
k) Cirkev československá husitská na Slovensku

 

FARNOSTI V ORDINARIÁTE OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZLOŽIEK SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

1. Vikariát Ministerstva obrany Slovenskej republiky

1. Vojenská farnosť sv. Juraja Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve posádky v Bratislave (kaplnka sv. Juraja + 2 vojenské kaplnky)

Pôsobiaci kňazi: Marko Trochan (1. 5. 2004 - 28. 2. 2005 / Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene), Michal Štang (1. 3. 2005 / Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene † 19. 1. 2006), Slávko Ganaj1 (? - dodnes)

1 V období september 2023 - marec 2024 zastupuje plk. Jozef Michalov.

2. Vojenská farnosť Ducha Svätého Ordinariátu OS a OZ SR - pluk špeciálneho určenia Žilina (vojenská kaplnka Ducha Svätého)

Pôsobiaci kňazi: František Duraj (1. 5. 2004 - ?), Martin Jakubec (13. 4. 2007 - 2009 / suspendovaný), Michal Križák (1. 7. 2014 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Šaľa - ?), Ivan Bojčuk (? - ?), Mikuláš Jančuš (1. 7. 2019 / z gréckokatolíckej farnosti Vyškovce - dodnes)

3. Vojenská farnosť sv. Jany z Arcu Ordinariátu OS a OZ SR na Akadémií ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (vojenská kaplnka sv. Jany z Arcu)

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Šverha (1. 5. 2004 - 2015 / farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Kvačany), Tomáš Huďa, SchP (2015 /  z Vikariátu OS a OZ SR v Seredi - dodnes)

4. Vojenská farnosť sv. Richarda Pampuriho Ordinariátu OS a OZ SR - Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok (nemocničná kaplnka ?)

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Kaník (? - dodnes)

5. Vojenská farnosť Sedembolestnej Panny Márie Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve brigády spoločnej podpory v Trenčíne (vojenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Lipka (1. 5. 2004 - ?), neobsadené (? - 31. 12. 2023) (zastupuje Stanislav Dulák), Dávid Šturák (1. 1. 2024 / kaplán v gréckokatolíckej farnosti Svidník - mesto - dodnes)

6. Vojenská farnosť Ducha Svätého Ordinariátu OS a OZ SR - 53. prápor poľných služieb Hlohovec (vojenská kaplnka Ducha Svätého)

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Dulák (2. 8. 2017 - dodnes)

 

Dekanát vzdušných síl

7. Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene (vojenská kaplnka sv. Michala archanjela)

Pôsobiaci kňazi: Michal Štang (1996 / z rímskokatolíckej farnosti Liptovské Kľačany - 28. 2. 2005 / Vojenská farnosť sv. Juraja Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve posádky v Bratislave), Marko Trochan (1. 3. 2005 / Vojenská farnosť sv. Juraja Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve posádky v Bratislave - ?), Pavol Lukáč (2011 - dodnes)

8. Vojenská farnosť Loretánskej Panny Márie Ordinariátu OS a OZ SR na Sliači (vojenská kaplnka Loretánskej Panny Márie)

Pôsobiaci kňazi: František Mihaľ (1. 5. 2004 - ?), Dominik Jáger (? / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Detva - dodnes)

9. Vojenská farnosť bl. Zdenky Schelingovej Ordinariátu OS a OZ SR v Prešove (vojenská kaplnka bl. Zdenky Schelingovej)

Pôsobiaci kňazi: Peter Dzijak (1. 7. 2004 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Humenné - Sťatia sv. Jána Krstiteľa - ?), Ivan Bojčuk (? - dodnes)

10. Vojenská farnosť sv. Cyrila a Metoda Ordinariátu OS a OZ SR v Nitre (vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda)

Pôsobiaci kňazi: Ján Čech (1. 5. 2004 - 31. 8. 2007 / exkardinovaný z Ordinariátu), Jozef Michňák, SDB (1. 9. 2007 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Šaľa - ?), Leopold Jaroslav Jablonský, OFM (15. 1. 2018 / správca kláštorného kostola rehole františkánov v Beckove - ? / Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža Ordinariátu OS a OZ SR na základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine), František Krušinský (? - 31. 12. 2023 / zahraničná misia v Lotyšsku), Jozef Kornecký (1. 1. 2024 - dodnes)

11. Vojenská farnosť sv. Jána Pavla II. Ordinariátu OS a OZ SR v Kuchyni (vojenská kaplnka sv. Jána Pavla II.)

Pôsobiaci kňazi: Slávko Ganaj (? - ?), neobsadené (? - dodnes) (zastupuje Slávko Ganaj)

12. Vojenská farnosť sv. Anjelov Strážcov Ordinariátu OS a OZ SR vo Zvolene (vojenská kaplnka sv. Anjelov Strážcov)

Pôsobiaci kňazi: neobsadené (? - 15. 2. 2024) (zastupuje Pavel Lukáč), Peter Halkoci (16. 2. 2024 / kaplán v ÚVTOS Ružomberok - dodnes)

 

Dekanát pozemných síl

13. Vojenská farnosť sv. Františka z Assisi Ordinariátu OS a OZ SR na veliteľstve pozemných síl v Trenčíne (vojenská farnosť bez kaplnky)

Pôsobiaci kňazi: Juraj Sitaš (? - 1. 8. 2017), Stanislav Dulák (2. 8. 2017 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Mníšek nad Popradom1 - dodnes)

1 predtým pôsobil ako farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Huty.

 

14. Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža Ordinariátu OS a OZ SR na základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine (vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža)

Pôsobiaci kňazi: František Počurek (1. 5. 2004 - 28. 2. 2006 / menovaný za generálneho vikára Ordinariátu OS a OZ SR 1), Ján Čech (1. 3. 2006 / vojenský duchovný Nitra - 2009), Radoslav Takáč (3. 5. 2011 - ?), Leopold Jaroslav Jablonský, OFM (? / Vojenská farnosť sv. Cyrila a Metoda Ordinariátu OS a OZ SR v Nitre - dodnes)

 

1 Ako generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR pôsobí do 5. augusta 2022, neskôr je opäť inkardinovaný do Košickej arcidiecézy.

 

15. Vojenská farnosť sv. pátra Pia Ordinariátu OS a OZ SR v Ružomberku (kaplnka sv. Gorazda)

Pôsobiaci kňazi: Ľuboš Kohút (3. 8. 2015 / výpomocný duchovný v gréckokatolíckej farnosti Bardejov1 - dodnes)

 

1 Ľuboš Kohút - predtým pôsobil ako farský administrátor gréckokatolíckej farnosti Abranovce.

 

16. Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža Ordinariátu OS a OZ SR v Rožňave (vojenská kaplnka Povýšenia sv. Kríža)

Pôsobiaci kňazi: Ján Szakala (? / kaplán v gréckokatolíckej farnosti Košice - Nad jazerom - ?)neobsadené (? - 15. 2. 2024) (zastupuje Ladislav Jeremiáš), Alexander Andrejko (16. 2. 2024 / z gréckokatolíckej farnosti Miňovce - dodnes)

17. Vojenská farnosť sv. Fabiána a Sebastiána Ordinariátu OS a OZ SR v Seredi (vojenská kaplnka sv. Fabiána a Sebastiána)

Pôsobiaci kňazi: Tomáš Huďa, SchP (2012 - 2015 / do Vikariátu OS a OZ SR v Liptovskom Mikuláši), neobsadené (? - 31. 12. 2023) (zastupuje Peter Dzijak), Marek Olčák (1. 1. 2024 / kaplán v gréckokatolíckej farnosti Humenné - mesto - dodnes)

18. Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR v Prešove (vojenská kaplnka sv. Michala archanjela)

Pôsobiaci kňazi: Ladislav Jeremiáš (18. 1. 2019 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Košice - sv. Alžbety - dodnes)

19. Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva Ordinariátu OS a OZ SR v Topoľčanoch (vojenská kaplnka Božieho milosrdenstva)

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Lipka (1. 2. 1996 / z rímskokatolíckej farnosti Košice - Božieho milosrdenstva - 2001), Juraj Sitáš (2002 - 2005), Stanislav Kaník (2005 - 2013), Radoslav Takáč (2013 - 2015), Dominik Jáger (2018 - 2020), Michal Križák (2020 - 31. 3. 2022), Ján Ostapčuk (1. 4. 2022 - dodnes)

20. Vojenská farnosť sv. Martina biskupa z Tours Ordinariátu OS a OZ SR v Martine (vojenská kaplnka sv. Martina biskupa z Tours)

Pôsobiaci kňazi: Ján Čech (2006 - 2008), Ján Ostapčuk (21. 9. 2009 / z gréckokatolíckej farnosti Stankovce - 31. 3. 2022 / Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva Ordinariátu OS a OZ SR v Topoľčanoch), neobsadené (? - dodnes) (zastupuje Leopold Jaroslav Jablonský, OFM)

21. Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR v Leviciach (vojenská kaplnka sv. Michala archanjela)

Pôsobiaci kňazi: Marek Brody (15. 10. 2010 / farský administrátor gréckokatolíckej farnosti Úbrež - ?), Rajmund Demeter Ján Lehocký, OFM (? - dodnes)

22. Vojenská farnosť sv. Mikuláša Ordinariátu OS a OZ SR v Prešove (vojenská kaplnka sv. Mikuláša)

Pôsobiaci kňazi: Jozef Michalov (1. 5. 2004 - ?), Slavomír Krajňák (? - dodnes)

23. Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva Ordinariátu OS a OZ SR v Trebišove (vojenská kaplnka Božieho milosrdenstva)

Pôsobiaci kňazi: Ján Szakala (? / Vojenská farnosť Povýšenia sv. Kríža Ordinariátu OS a OZ SR v Rožňave - ?), Marek Brody (? - dodnes)

23. Vojenská farnosť sv. Michala archanjela Ordinariátu OS a OZ SR v Michalovciach (vojenská kaplnka sv. Michala archanjela)

Pôsobiaci kňazi: Ján Čupalka (1. 5. 2004 - dodnes) (do júna 2023 zastupuje Marek Brody)

 

Duchovná správa Ordinariátu OS a OZ SR v zahraničných misiách

Cyprus (vojenská kaplnka sv. Cyrila a Metoda)

Pôsobiaci kňazi: Rajmund Demeter Ján Lehocký, OFM (? - ?), Slávko Ganaj (? - dodnes)

Lotyšsko (vojenská kaplnka ?)

Pôsobiaci kňazi: Ján Čupalka (? - ?), Slávko Ganaj (september 2023 - marec 2024), neobsadené (? - 31. 12. 2023), František Krušinský (1. 1. 2024 / Vojenská farnosť sv. Cyrila a Metoda Ordinariátu OS a OZ SR v Nitre - dodnes)

 

 

2. Vikariát Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

1. Prezídium policajného zboru
    Policajná farnosť blahoslaveného Titusa Zemana v Bratislave

kaplnka bl. Titusa Zemana

Pôsobiaci kňazi: Jozef Hurák (2020 / z rímskokatolíckej farnosti Kaumberg (Rakúsko) - dodnes)

 

Dekanát Bratislava (kraje: Bratislavský, Trnavský)

2. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
    Policajná farnosť sv. pátra Pia v Bratislave

kaplnka sv. pátra Pia

Pôsobiaci kňazi: Miroslav Gális (? - 31. 7. 2023 / kaplán na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Trenčíne), Martin Bartoš, excurr. z rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Bratislave (1. 8. 2023 - dodnes)

3. Akadémia policajného zboru v Bratislave
    Policajná farnosť sv. Michala archanjela v Bratislave

kaplnka sv. Michala archanjela

Pôsobiaci kňazi: František Bartoš (1. 7. 2003 - ?), Ľudovít Spuchľák (? / policajný duchovný vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie na SOŠ PZ v Pezinku - dodnes)

4. Stredná odborná škola policajného zboru v Pezinku
    Policajná farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Pezinku

kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Pôsobiaci kňazi: Ľudovít Spuchľák (1. 7. 2003 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Dolný Kubín - ? / policajný duchovný vo farnosti sv. Michala archanjela v Bratislave), Martin Pitko (? / policajný duchovný vo farnosti sv. Michala archanjela v Nitre - ?), Daniel Jancusko (? - dodnes)

5. Stredná odborná škola policajného zboru v Bratislave
    Policajná farnosť sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Pôsobiaci kňazi: Martin Bartoš (15. 6. 2019 ? / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves - dodnes)

6. Nemocnica sv. Michala v Bratislave
    

kaplnka sv. Michala archanjela

Pôsobiaci kňazi: Tomáš Švingál (? - dodnes)

7. Hasičský a záchranný zbor v Bratislave
    

kaplnka ?

Pôsobiaci kňazi: Jaroslav Kaník (1. 7. 2010 / z rímskokatolíckej farnosti Ihľany - 31. 1. 2011 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Poprad), Ľuboslav Farkaš (1. 7. 2011 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Rača - 2019 / mimo službu v Ordinariáte OS a OZ SR), Ján Kysel (2019 / prvé pôsobisko - dodnes)

8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave
    Policajná farnosť Obrátenia sv. Pavla v Trnave

farnosť kostol ani kaplnku nemá, sväté omše sa slúžia v kostole sv. Heleny

Pôsobiaci kňazi: Stanislav Varga (1. 7. 2007 / z rímskokatolíckej farnosti Zvolen - mesto - dodnes)

 

Dekanát Banská Bystrica (kraje: Žilinský, Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky)

9. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline
    Policajná farnosť sv. Jany z Arcu v Žiline

farnosť kostol ani kaplnku nemá, sväté omše sa slúžia v kostole sv. Štefana alebo v kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince

Pôsobiaci kňazi: Miloš Galbavý (? - dodnes)

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku
      Policajná farnosť sv. Anjelov strážcov v Ružomberku

kaplnka sv. Gorazda
kaplnka sv. Barbory

Pôsobiaci kňazi: Peter Hámor (? - dodnes)

11. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
      Policajná farnosť sv. Jozefa robotníka v Banskej Bystrici

kaplnka ?

Pôsobiaci kňazi: Jozef Meňuš (1. 2. 2003 - ?), František Smelý (2013 - dodnes)

12. Výcvikové centrum Lešť
      Vojenská farnosť sv. Františka z Assisi na Lešti

kaplnka sv. Františka z Assisi

Pôsobiaci kňazi: Tomáš Kuník (1. 7. 2021 / z rímskokatolíckej farnosti Banská Bystrica - Uľanka - dodnes)

13. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre
      Policajná farnosť sv. Michala archanjela v Nitre

kaplnka ?

Pôsobiaci kňazi: Martin Pitko (1. 9. 2004 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Zákamenné - ?), František Bartoš (? - dodnes), Štefan Bartko (2008 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Prešov - sv. Mikuláša - dodnes)

14. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne
      Policajná farnosť sv. Michala archanjela v Trenčíne

farnosť kostol ani kaplnku nemá, sväté omše sa slúžia v kostole Svätej Rodiny v Trenčíne

Pôsobiaci kňazi: Juraj Križan (1. 7. 2005 / správca kostola Svätej Rodiny na sídlisku Juh v Trenčíne - dodnes), Miroslav Gális (1. 8. 20231 / kaplán na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave - dodnes)

1 Od 1. augusta 2023 v Policajnej farnosti sv. MIchala archanjela v Trenčíne slúžia dvaja kňazi!

15. Hasičský a záchranný zbor v Žiline
    

farnosť kostol ani kaplnku nemá, sväté omše sa slúžia v kostole sv. Štefana alebo v kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince

Pôsobiaci kňazi: Pavel Mikoláš (15. 10. 2009 - dodnes)

 

Dekanát Košice (kraje: Košický, Prešovský)

16. Stredná odborná škola policajného zboru v Košiciach
      Policajná farnosť sv. Jána Pavla II. v Košiciach

kaplnka sv. Jána Pavla II.

Pôsobiaci kňazi: Marcel Gábor (1. 8. 2009 / policajný kaplán v službách talianskej polície - dodnes)

17. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach
      Policajná farnosť sv. Michala archanjela v Košiciach

kaplnka sv. Michala archnajela

Pôsobiaci kňazi: Michal Rebreš (1. 7. 2003 - 30. 6. 2004), Martin Jurašek (1. 7. 2004 / z gréckokatolíckej farnosti Davidov - 19. 2. 2013 / výpomocný duchovný v gréckokatolíckej farnosti Prešov1), Neobsadené (20. 2. 2013 - 30. 6. 2013), Juraj Rizman, CSsR (1. 7. 2013 / z komunity redemptoristov v Stropkove2 - dodnes)

1 Podrodnejšie údaje o pôsobení v ďalších farnostiach pozri pri chráme v gréckokatolíckej farnosti Davidov.
2 Podrobnejšie údaje o pôsobení pozri pri chráme v gréckokatolíckej farnosti Stropkov.

18. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove
      Policajná farnosť sv. Juraja v Prešove

kaplnka sv. Juraja

Pôsobiaci kňazi: Marek Storoška (1. 5. 2004 / z gréckokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves - 30. 9. 2013 / výpomocný duchovný v gréckokatolíckej farnosti Prešov), Martin Pitko (? - dodnes)

19. Hasičský a záchranný zbor v Prešove
    

kaplnka ?

Pôsobiaci kňazi: Marcel Senderák (1. 9. 2010 / farár v rímskokatolíckej farnosti Tibava - dodnes)

 

Finančná správa Slovenskej republiky

Pastoračná služba pre zamestnancov Finančnej správy Slovenskej republiky vznikla po zlúčení Colnej a Daňovej správy v roku 2012!

1. Finančná správa - západ
Farnosť sv. Alžbety Uhorskej (kaplnka ?)

Pôsobiaci kňazi: kňazi z PZ SR (2012 - 31. 8. 2015), Štefan Marián Bankovič, OFM (1. 9. 2015 / z komunity františkánov v Prešove - január 2020), Ľubomír Konfederák, CM 1 (január 2020 - dodnes)

1 Zároveň pôsobí ako superior kláštora rehole vincentínov v Bratislave.

2. Finančná správa - stred
Farnosť sv. Matúša (kaplnka sv. Gorazda)

Pôsobiaci kňazi: kňazi z PZ SR (2012 - 31. 8. 2015), Štefan Marián Bankovič, OFM 1 (1. 9. 2015 / z komunity františkánov v Prešove - dodnes)

1 V Ordinariáte OS a OZ SR začínal ako duchovný na pobočke žilinského Colného úradu v Trstenej, kde zároveň čiastočne pastoračne vypomáhal v rímskokatolíckej farnosti Trstená, a to v kostole sv. Juraja. Až do príchodu Ľubomíra Konfederáka, CM od roku 2015 mal na starosti aj pastoráciu zamestnancov Finančnej správy SR aj na západnom Slovensku.

3. Finančná správa - východ
Farnosť Božieho milosrdenstva (kaplnka ?)

Pôsobiaci kňazi: Radoslav Takáč (10. 10. 2010 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Veľký Šariš - dodnes)

 

Horská záchranná služba

1. Horská a záchranná služba
Farnosť sv. Jána Pavla II. (kaplnka ?)

Pôsobiaci kňazi: Ján Dubecký (2017 / kaplán v rímsko katolíckej farnosti Vysoké Tatry - dodnes)

 

 

3. Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže (rímskokatolícki a gréckokatolícki väzenskí kapláni)

Banskobystrický väzenský dekanát


1. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch (ÚVTOS Sučany)
    Farnosť sv. Jána Bosca

kaplnka sv. Jána Bosca
kaplnka bl. Anky Kolesárovej

Pôsobiaci kňazi: Ľubomír Fabčin (1. 7. 2000 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Zvolen - mesto - september 2001 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Banská Bystrica - Uľanka1), Richard Buzinkai (2001 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Zvolen - mesto - 2002 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Partizánske - mesto 2), Peter Halkoci (1. 9. 2005 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou - 29. 2. 2008 / kaplán v ÚVTOS Želiezovce), Juraj Malý, SDB (15. 5. 2008 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Miletičova - dodnes)

zároveň pôsobí ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Martin - Sever.
2 zároveň pôsobí ako kaplán v rímskokatolíckej farnosti Martin - Sever.

2. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku (ÚVTOS Ružomberok)
    Farnosť sv. Cyrila a Metoda

kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Pôsobiaci kňazi: Róbert Tokár (1. 11. 2003 - 31. 5. 2010), Edmund Umba Dimbi Tusia (1. 6. 2010 - 31. 5. 2012 / kaplán v ÚVTOS Bratislava), Peter Halkoci (1. 6. 2012 / kaplán v ÚVTOS Nitra - 15. 2. 2024 / Vojenská farnosť sv. Anjelov Strážcov Ordinariátu OS a OZ SR vo Zvolene), Juraj Malý, SDB, excurr. z ÚVTOS Sučany (16. 2. 2024 - dodnes)

3. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici (ÚVTOS Banská Bystrica)
    Farnosť sv. Edity Steinovej

kaplnka sv. Edity Steinovej

Pôsobiaci kňazi: Ľuboš Kaščák, CM (1. 8. 2007 / ÚVTOS Bratislava - 29. 2. 2008 / kaplán v ÚVTOS Bratislava), ... Ľuboš Kaščák, CM (1. 8. 2011 / ÚVTOS Bratislava - dodnes)

4. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej (ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová)
    Farnosť bl. Pavla Petra Gojdiča

kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča

Pôsobiaci kňazi: Peter Nižník (1. 5. 2004 - ?), Ľuboš Kaščák, CM (1. 8. 2007 / ÚVTOS Bratislava - 29. 2. 2008 / ÚVTOS Bratislava), Marek Porubčan, CM (1. 9. 2008 / správca kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici - 14. 10. 2014), Ľuboš Kaščák, CM, excurr. z ÚVTOS Banská Bystrica (15. 10. 2014 - 30. 6. 2017), Tomáš Metyľ (1. 7. 2017 / z gréckokatolíckej farnosti Klenová - dodnes)

 

Bratislavský väzenský dekanát

5. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave (ÚVTOS Bratislava)
    Farnosť bl. Zdenky Schelingovej

kaplnka bl. Zdenky Schelingovej

Pôsobiaci kňazi: Ladislav Vrábel (1. 5. 2004 - ?), Ľuboš Kaščák, CM (1. 8. 2006 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Prievoz - 31. 7. 2007 / kaplán v ÚVTOS Banská Bystrica), kaplánske miesto zrušené (1. 8. 2007 - 29. 2 2008), Ľuboš Kaščák, CM (1. 3. 2008 / kaplán v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová - 31. 7. 2011 / kaplán v ÚVTOS Banská Bystrica), Bartolomej Juhás, SDB (1. 8. 2011  - ?), Edmund Umba Dimbi Tusia (1. 6. 2012 / kaplán v ÚVTOS Bratislava - 31. 7. 2012), Bartolomej Juhás, SDB (1. 8. 2012 - 14. 11. 2012), Marián Sarňák, SDB (15. 11. 2012 - 30. 9. 2013 / exkardinovaný z Ordinariátu OS a OZ SR), Bartolomej Juhás, SDB (1. 10. 2013 - 28. 2. 2015), Andrej Streicher 1 (1. 3. 2015 / zástupca väzenského vikára - dodnes)

1 Andrej Streicher - do Ordinariátu prišiel z miesta kaplána v rímskokatolíckej farnosti Senec (1. 7. 2010 - 30. 6. 2011), v období 1. 7. 2011 - 28. 2. 2015 pôsobil ako zástupca väzenského vikára a od 1. marca 2015 ako katolícky väzenský kaplán v ÚVTOS Bratislava. Do Ordinariátu OS a OZ SR bol inkardinovaný dňa 1. 7. 2012.

 

6. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)
    Farnosť sv. Maximiliána Mária Kolbeho

kaplnka sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Pôsobiaci kňazi: Gabriel Dzvoňár (1. 6. 2006 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Perečyn (Ukrajina) - 30. 9. 2023 / kaplán v ÚVTOS Leopoldov), Rastislav Firment (1. 10. 2023 / kaplán v ÚVTOS Leopoldov - dodnes), Milan Jozek (? / diakon v ÚVTOS Nitra - dodnes)

7. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove (ÚVTOS Leopoldov)
    Farnosť Obrátenia sv. Pavla

kaplnka Obrátenia sv. Pavla

Pôsobiaci kňazi: Marián Ondrejka (15. 7. 2004 / z rímskokatolíckej farnosti Rišňovce - 31. 7. 20061), Vojtech Peter Rakovský, OP (1. 8. 2006 / výpomocný duchovný v kláštornom kostole rehole dominikánov v Košiciach - 31. 7. 2013 († 21. 8. 2013)), Andrej Streicher (? - 13. 4. 2014 / kaplán v ÚVTOS Želiezovce),  Rastislav Firment (14. 4. 2014 / kaplán v ÚVTOS Želiezovce - 30. 9. 2023 / kaplán v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou), Gabriel Dzvoňár (1. 10. 2023 / kaplán v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou - dodnes)

1 V tomto období (15. 7. 2004 - 31. 7. 2006), zároveň pôsobí ako farský administrátor rímskokatolíckej farnosti Leopoldov.

 

Nitriansky väzenský dekanát

8. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre (ÚVTOS Nitra)
    Farnosť bl. Zdenky Schelingovej

kaplnka bl. Zdenky Schelingovej

Pôsobiaci kňazi: Edmund Umba Dimbi Tusia (1. 7. 2003 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Skačany - 31. 5. 2010)1, Peter Halkoci (1. 6. 2010 / kaplán v ÚVTOS Želiezovce - 31. 5. 2012 / kaplán v ÚVTOS Ružomberok), Peter Hasara, excurr. z ÚVTOS Nitra - Sídlisko Chrenová (1. 6. 2012 - 31. 7. 2012), Edmund Umba Dimbi Tusia (1. 8. 2012 - † 10. 6. 2016), Peter Hasara (11. 6. 2016 - 19. 1. 2019), Milan Jozek (väzenský diakon) (20. 1. 2019 - ? / diakon v ÚVTOS Leopoldov), Peter Hasara, excurr. z ÚVTOS Nitra - Sídlisko Chrenová (? - dodnes)

1 V období 1. 7. 2003 - 31. 8. 2005 zároveň pôsobí aj ako väzenský rímskokatolícky kaplán v ÚVTOS Nitra - Chrenová.

 

9. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Sídlisko Chrenová (ÚVTOS Nitra - Chrenová)
    Farnosť Narodenia Panny Márie

kaplnka Narodenia Panny Márie

Pôsobiaci kňazi: Tusia Umba Dimbi (1. 7. 2003 - 31. 8. 2005)1, Peter Hasara (1. 9. 2005 / z gréckokatolíckej farnosti Rokytov pri Humennom - dodnes)

1 V období 1. 7. 2003 - 31. 8. 2005 zároveň pôsobí aj ako väzenský rímskokatolícky kaplán v ÚVTOS Nitra.

 

10. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach (ÚVTOS Želiezovce)
      Farnosť Božieho milosrdenstva

kaplnka ?

Pôsobiaci kňazi: Dezider Szabó (väzenský diakon) (1. 11. 2003 - 31. 12. 2003), kaplánske miesto zrušené (1. 1. 2004 - 29. 2. 2008), Peter Halkoci (1. 3. 2008 (oficiálne ustanovený do funkcie bol až 6. 5. 2008) - 31. 5. 2010 / kaplán v ÚVTOS Nitra), Rastislav Firment (15. 7. 2010 / z gréckokatolíckej farnosti Jarabina - 13. 4. 2014 / kaplán v ÚVTOS Leopoldov), Andrej Streicher (14. 4. 2014 / kaplán v ÚVTOS Leopoldov - 31. 7. 2014), Peter Dobrovodský (1. 8. 2014 - 13. 3. 2015), Bartolomej Juhás, SDB (1. 11. 2015 - 30. 6. 2018), Peter Lucián Baláž (1. 7. 2018 - 30. 9. 2018 / čiastočne suspendovaný *), Bartolomej Juhás, SDB (1. 10. 2018 - 30. 9. 2019), Martin Miňo (1. 10. 2019 - 30. 9. 2023), Marko Rozkoš (1. 10. 2023 - dodnes)

 

Peter Lucián Baláž - v období 1. 10. 2018 - 29. 2. 2024 bol mimo pastorácie z dôvodu čiastočnej suspendácie; po jej sňatí pôsobí ako väzenský kaplán v ?.

 

Žilinský väzenský dekanát

11. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom (ÚVTOS Dubnica nad Váhom)
      Farnosť sv. Gorazda

kaplnka sv. Gorazda

Pôsobiaci kňazi: Bartolomej Juhás, SDB (1. 9. 2004 / výpomocný duchovný v rímskokatolíckej farnosti Šaštín-Stráže - 30. 6. 2008 / menovaný za biskupskjého vikára Ordinariátu OS a OZ SR 1), Radovan Andrejko (1. 7. 2008 - 30. 6. 2009), Jozef Jáňa, excurr. z ÚVTOS Ilava (1. 7. 2009 - 30. 4. 2010), Martin Šabo, CSsR (1. 5. 2010 / kaplán v rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Kramáre - dodnes)

1 Bartolomej Juhás, SDB - neskôr pôsobí ako väzenský kaplán v ÚVTOS Bratislava a Želiezovce.

12. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ilave (ÚVTOS Ilava)
      Farnosť Sedembolestnej Panny Márie

kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pôsobiaci kňazi: Bartolomej Juhás, SDB, excurr. z ÚVTOS Dubnica nad Váhom (1. 10. 2004 - 11. 11. 2006), Jozef Jáňa (12. 11. 2006 / pedágóg a vychovávateľ v ÚVTOS Ilava (prvé pôsobisko) - dodnes)

13. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a nemocnica pre obvinených v Trenčíne (ÚVTOS Trenčín)
      Farnosť Povýšenia sv. Kríža

kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Pôsobiaci kňazi: Peter Masarik1 (1998 - 30. 9. 2004), Ján Minárik (1. 10. 2004 / z rímskokatolíckej farnosti Žiar nad Hronom - 31. 3. 2023), Miroslav Szuda, CSsR (1. 4. 2023 / z rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Kramáre - dodnes)

1 V období 1998 - 2005 pôsobil ako správca kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trenčíne.

14. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Žilina (ÚVTOS Žilina)
      Farnosť Panny Márie pomocnice kresťanov

kaplnka Panny Márie pomocnice kresťanov

Pôsobiaci kňazi: Emil Turiak (1. 1. 2006 - dodnes)

 

Košický väzenský dekanát

15. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach (ÚVTOS Košice)
      Farnosť bl. Pavla Petra Gojdiča

kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča

Pôsobiaci kňazi: Peter Nižník (1. 8. 2003 / z gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto - 31. 12. 2020 / biskupský vikár na Generálnom riaditeľstve ZVJS v Bratislave), neobsadené (1. 1. 2021 - 30. 6. 2021), Radoslav Záhorský (1. 7. 2021 / z gréckokatolíckej farnosti Nacina Ves - dodnes)

16. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci (ÚVTOS Košice - Šaca)
      Farnosť sv. Vincenta z Pauly

kaplnka sv. Vincenta z Pauly

Pôsobiaci kňazi: Rudolf Galambos (1. 8. 2001 - 30. 3. 2020), Štefan Blanár (1. 4. 2020 / z ÚVTOS Prešov - dodnes)

17. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči (ÚVTOS Levoča)
      Farnosť Matky Ustavičnej pomoci

kaplnka Matky Ustavičnej pomoci

Pôsobiaci kňazi: Slavomír Molnár (20. 8. 2007 - ?), Slavomír Molnár (15. 7. 2015 - dodnes)

18. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Prešove (ÚVTOS Prešov)
      Farnosť bl. Vasiľa Hopku

kaplnka bl. Vasiľa Hopku

Pôsobiaci kňazi: Štefan Blanár (1. 3. 2004 / z gréckokatolíckej farnosti Jasenov - 31. 3. 2020 / do ÚVTOS Košice - Šaca), Rastislav Zápach (1. 4. 2020 / duchovný správca Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov1 - dodnes)

1 predtým pôsobil ako kaplán v gréckokatolíckej farnosti Snina.

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.