Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (Reformovaná kresťanská cirkev)

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV REFORMOVANEJ KRESŤANSKEJ CIRKVI

 • CIRKEVNÉ ROZDELENIE ÚZEMIA UHORSKA A RAKÚSKO-UHORSKA

1) Zadunajský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (maď. Szlovenszkói Dunántúli Református Egyházkerület)
    (územie Slovenska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

V zátvorkách je uvedené funkčné obdobie biskupa.
 1. Štefan Major Kocsi (1722 - † 28. november 1744)
 2. Jakub Torkoš st. (1745 - † 27. november 1785)
 3. József Halász (1786 - † 19. október 1793)
 4. József Kármán (1794 - † 5. apríl 1795)
 5. Jakub Torkoš ml. (1795 - † 31. október 1813)
 6. József Pápai-Tóth (1814 - † 15. február 1827)
 7. Ferenc Tóth (1827 - † 2. september 1844)
 8. Mihály Nagy (1844 - 1874)
 9. Gábor Pap (1874 - † 2. november 1895)
 10. Antal Gábor (19. júl 1896 - † 14. január 1914)

Biskupi na území súčasného Maďarska v dištrikte, ktorý sa po rozpade Rakúsko-Uhorska volal Zadunajský reformovaný dištrikt (1918 - dodnes) (maď. Dunántúli Református Egyházkerület)

 1. Németh István (31. marec 1914 - † 28. júl 1924)
 2. Antal Géza (1924 - † 30. december 1934)
 3. Medgyasszay Vince (1935 - 1943)
 4. Győri Elemér (1943 - 1961)
 5. Békefi Benő (1962 - † 25. marec 1964)
 6. Bakos Lajos (1964 - † 26. apríl 1979)
 7. Kovách Attila (1979 - 1990)
 8. Dr. Márkus Mihály (1991 - 2008)
 9. Steinbach József (2009 - dodnes)

2) Predtiský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (maď. Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület)
    (územie Slovenska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

V zátvorkách je uvedené funkčné obdobie biskupa.
 1. Sámel Szentgörgyi (1735 - † 6. marec 1745)
 2. Márton Csáji (1745 - † 4. júl 1770)
 3. Sámuel Szalay (1770 - † 12. júl 1792)
 4. Ábrahám Szathmári Paksi (1792 - † 6. marec 1797)
 5. Gábor Öri Fülep (1799 - † 25. júl 1823)
 6. József Szathmári Paksi (1823 - † 11. január 1848)
 7. Pál Apostol (1848 - † 14. marec 1860)
 8. Lajos Zsarnay (1860 - † 13. jún 1866)
 9. Bertalan Kun (1866 - † 28. september 1910)
 10. István Fejes (11. december 1910 - † 1. december 1913)
  Voľby sa skončili víťazstvom Istvána Fejesa, ktorý zvíťazil v pomere 227 : 138 hlasov.
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na biskupa a počet dosiahnutých hlasov): István Tüdős (CZ Miskolc - 138)
 11. István Tüdős (10. marec 1914 - † 8. október 1918)
  Voľby sa skončili víťazstvom Istvána Tüdősa, ktorý zvíťazil v pomere 287 : 84 : 4 : 1 hlasov.
  Protikandidáti (v zátvorke uvádzame funkciu kandidáta na biskupa a počet dosiahnutých hlasov): Kálmán Révész (CZ Košice - 84), György Radácsi (CZ ? - 4), János Novák (CZ ? - 1)

3) Podunajský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (celý dištrikt na území Maďarska)
    (územie Maďarska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

4) Podunajský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (celý dištrikt na území Maďarska)
    (územie Maďarska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

5) Potiský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (celý dištrikt na území Maďarska)
    (územie Maďarska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

6) Sedmohradský reformovaný dištrikt (1722 - 1918) (celý dištrikt na území Maďarska a Rumunska)
     (územie Maďarska a Rumunska v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorska)

 

 • CIRKEVNÉ ROZDELENIE ÚZEMIA ČESKOSLOVENSKA A SLOVENSKA
  (ZOZNAM BISKUPOV NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA)

1) Preddunajský reformovaný dištrikt (1918 - 2. 11. 1938) (maď. Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület)
    Oficiálny vznik: 27. január 1920

 1. Károly Patay (1918 - 6. apríla 1921) (administrátor Preddunajského reformovaného dištriktu)
 2. Elemér Balogh
  (voľba: 7. apríla 1921; inštalácia: 22. júna 1921; koniec funkčného obdobia: † 16. apríla 1938)
 3. Béla Sörös (1938 - † 2. októbra 1939)

Administrátori dištriktu v rokoch 1939 - 1952:
1) Böszörményi Sándor (CZ Humenné) (senior - jún 1939)
2) Ján Baláž (CZ Lastomír) (predseda Zväzu slovenských kalvínov - 1941)
3) Szabó Béla (CZ Bratislava) (1941 - 1945)
4) Ján Tomašuľa (predseda Tervezőbizotság-u - 1945 - 1952)

2) Predtiský reformovaný dištrikt (1918 - 2.11. 1938) (maď. Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerület)
    Oficiálny vznik: 27. január 1920

 1. Koloman Révész (1918 - 1921) (administrátor Predtiského reformovaného dištriktu)
 2. István Czinke-Pálóczy (1921 - 1929) (odišiel do Maďarska, kde v jednom z cirkevných zborov zaujal kňazskú stanicu)
 3. Mihály Péter (1929 - † 30. december 1932)
 4. Idarányi Barna (1932 - † 22. september 1933)
 5. Alexander Magda (1933 - 1939)

Po Viedenskej arbitráži sa dištrikt pripojil k reformovanému dištriktu na území Maďarskej republiky.

3) Podkarpatský reformovaný distrikt (1918 - 1945)
    Oficiálny vznik: 27. január 1920

 1. Béla Bertók

 

 • CIRKEVNÉ ROZDELENIE ÚZEMIA ČESKOSLOVENSKA A SLOVENSKA PO ROKU 1952
 1. Imrich Varga (1953 - 1980)
  voľba: ?
 2. Žigmund Horváth (1984 - 10. marec 1988 († 17. 3. 1988)
  voľba: ?
 3. Eugen Mikó (15. december 1988 - 1996)
  voľba: 28. júl 1988
            Eugen Mikó (emeritný biskup reformovanej kresťanskej cirkvi)
            8. júla 1996 - † 1. júla 2004
 4. Géza Erdélyi (9. júl 1996 - 2008)
  voľba: ?
 5. László Fazekas (14. február 2009 - 31. december 2020)
  prvá / druhá voľba: 25. september 2008 / 29. september 2014
 6. Róbert Géresi (1. január 2021 - trvá)
  voľba: 9. december 2020

  V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.